نویسندگان

عضو هیأت‌ علمی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ اصفهان‌

10.22055/edus.2006.16000

چکیده

   احتمالاً متداولترین‌ عامل‌ درونی‌ مدرسه‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد روی‌ جو مدارس‌ اثرگذار باشد، خصوصیات‌ و ویژگیهای‌ شخصیتی‌ مدیران‌ است‌. گرچه‌ اطلاع‌ از درون‌ انسانها و شخصیت‌ آنان‌ کار بس‌ مشکلی‌ است‌ اما شناخت‌ شخصیت‌ یک‌ روزنه‌ بسیار گویا دارد و آن‌ رفتارهای‌ بارز افراد است‌. در این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ ارتباط‌ جو سازمانی‌ مدارس‌ با ویژگیهای‌ شخصیتی‌ مدیران‌ از پرسشنامه‌ شخصیت‌ آیزنک‌ در ابعاد چهار گانه (رونگرایی‌ برونگرایی‌) و نوروتیک‌ (ثبات‌ هیجانی‌ و روان‌ رنجوری‌) و جهت‌ سنجش‌ جوّ مدارس‌ از پرسشنامه‌ جوّ سازمانی‌ در ابعاد شش گانه (حمایتی، دستوری، تحدیدی، همکارانه، متعهدانه، غیر متعهدانه) استفاده شد. نمونه‌ آماری‌ مشتمل‌ بر 52 نفر از مدیران‌ و 152 نفر از دبیران‌ مرد و زن‌ دوره‌ دبیرستان‌ شهر اصفهان‌ بودند که‌ از طریق‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ طبقه‌ای‌ از میان‌ کلیه‌ مدیران‌ نواحی‌ پنجگانه‌ آموزش‌ و پرورش‌ اصفهان‌ به‌ منظور پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌ جوّ سازمانی‌ انتخاب‌ شدند. یافته‌های‌ اصلی‌ پژوهش‌ نشان‌ داد که‌ رابطه‌ای‌ بین‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ مدیران‌ در هر یک‌ از ابعاد چهارگانه‌ با جوّ سازمانی‌ مدارس‌ (باز/ بسته‌) وجود ندارد. همچنین‌ بین‌ ابعاد چهارگانه‌ شخصیت‌ با ابعاد جو سازمانی‌ (حمایتی‌، دستوری‌، تحدیدی‌، متعهدانه‌، همکارانه‌) رابطه‌ای‌ مشاهده‌ نشد. طبق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ بین‌ بعد غیرمتعهدانه‌ با ابعاد شخصیتی‌ مدیران‌ تفاوت‌ وجود داشت‌. همچنین‌ یافته‌ها حاکی‌ از وجود رابطه‌ بین‌ ابعاد چهارگانه‌ شخصیت‌ با یکدیگر بود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship Between Personality Characteristics of High School Administrators and Organizational Climate

نویسندگان [English]

  • A. Siadat
  • H. Nasrabadi
  • G. Saleimi

Faculty member, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan

چکیده [English]


Presumably the most common internal factor at school that affects organizational climate is principal’s personality and characteristics. Although it is difficult to know about the inside of people, there is a window on it which is called behavior. Accordingly, in this research to test relationships between organizational climate of school and personality characteristics of the administrators, the Eysenck questionnaire, covering personality aspects (introversion! extroversion) and neurotic characteristics (neuroticism! emotional stability) and Hoy’s organizational climate questionnaire in its six aspects (supportive, directive, restrictive, collegial, committed, disengaged) were used for assessing personality traits and the school climate. The statistical sample consisted of 52 male and female principals of Esfahan high schools selected form all principals of the five educational districts of Esfahan City through the classified random sampling. Three teachers from each school were also selected randomly to complete organizational climate questionnaire. Findings revealed that there is no relationship between the personality characteristics of principals and open/closed organizational climates. Also, no relationship was found between personality aspects and organizational climate; findings, however, showed a positive relation among four aspects of personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • personality characteristics
  • open/closed climate
  • behavior

اوجاقی‌، علی‌ (1377). بررسی‌ رابطه‌ بین‌ جو سازمانی‌ و روحیه‌ دبیران‌ مدارس‌ متوسطه‌ شهر ملایر. پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ تهران‌.

خزائی‌، زهرا (1379). بررسی‌ رابطه‌ بین‌ جو سازمانی‌ مدارس‌ و میزان‌ عزت‌ نفس‌ مدیران‌ در دبستانهای‌ دخترانه‌ ناحیه‌ 7 مشهد. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ تهران‌.

زارع‌نژاد، محمد (1374). بررسی‌ میزان‌ فشار روانی‌ مدیران‌ و رابطه‌ آن‌ با جو سازمانی‌ دبیرستانها پسرانه‌ تهران‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ تهران‌.

علاقه‌بند، علی‌ (1372). مبانی‌ نظری‌ و اصول‌ مدیریت‌ آموزشی‌. تهران‌: بعثت‌

هوی‌، وین‌ ک‌؛ میسکل‌ سیسیل‌، ج‌ (1371). تئوری‌ و تحقیق‌ و عمل‌ در مدیریت‌ آموزشی‌، ترجمه‌: میرمحمد سیدعباس‌زاده‌، ارومیه‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ ارومیه‌.

 

Augelli, A.R. (1993). African American undergraduates on a predominantly white campus. Journal of Negro Education, Vol. 62, No. 1.
Bennett, C. (1990). Factors related to persistence among Asian, Black,
Hispanic, and White undergraduates at a predominantly white university:
Comparison between first and fourth year cohorts. Urban Review, 22, No
1, pp. 33-60.
Brophy, J. (1998). Motivating Student to Learn. Boston: Mc Graw-Hill.
Chan, S. and Wang, L. (1991). Racism and the model minority: Asian
Americans in higher education. In Aitbach, P.G., and Lomotey, K. (Eds).
The Racial Crisis in American Higher Education. Albany: State University of
New York Press..
Choi, Kwang (1993). School climate role expectations, personality and socialization of the elementary principal [Abstract]. University of Kansas. DAT-American 53/08, P. 2615, Web: http/wwwlib.Umicom/dissertations/ fullcit/9818257.
Darling- Hammond, L. (1997). The Right to Learn. San Fransisco:
Jossey-Bass.
Elizabeth, Margart (1793). The study of school climate, principal’s school communication style, principal’s school sex and school level [Abstract]. UMI Digital Disserations. http://wwwLib.Com/dissertations!preview-Page/ 9961793/A.
Hurtado, S.E.L. (1994). Exclusion or self- segregation: Interaction across racial/ethnic groups on college campuses. Paper persented at the annual meeting of the American Educational Research Association, April.
Jenkins, D. (1983). The relationship between school climate and personalities of elementary school principals [Abstract]. University of Northern Colorado. DAI-A3/08, P.25/8, Web: http://www//libumi.Com/dissertationl Fullcit/822/866.
Messina, Rosemary (1993). The relationship between organizational climate and personality hardiness of staff nurses on medical- surgical units in southern Connecticut hospitals [Abstract]. University of Bridgeport. DAI-B5A/05, p 244, Web:http:/Iwwwlib.Umi.Comfdisserations/fullcit/93 23967.
Moreland, S.R. (1984). A study of the relationship among student achievement, school learning climate and personality types of elementary school principals [Abstract]. Georgia State University. DAI-A45/05, P. 1260. http://wwwlib. Umi. Com/dissertations/ Fullcit/8417136.
Nelon, Betty (1998). The relationship between a principal’s behavior and the
organizational climate in selected recognized exemplary school [Abstract]
The University of North Carolina At Greensboro. DAI-A 50/02, p. 320,
web: http://wwwlib.Umi.Com/dissertations/ Fullcit/ 8907840.
Pinnel, Ronald (1989). An investigation of the relationship among teacher prsonality types and perception of organizational climate in secondary schools [Abstract]. University of Central Florida. DAJ5O/06, p. 1515, web: http://wwwlib.Umi.Com/disserations/fulicit/8918257.
Schwartz, C.L. (1993). increasing the retention of American students in professional programs in higher education. Journal of American Indian Education, Vol. 41.
Sedlacek, W.E. (1995). Using non cognitive variables to predict the grades and retention of hispanic students. College Student Affairs Journal. Vol. 11, No2.
Sharma, M. (1985). Researches on organizational climate: An analysis adopted from: Quality Control in Educational Research. Edited by. S.K. Pal And P.T. Saxean. New Delhi: Metropolitan.