تأثیر باورهای‌ نظارتی‌ مدیران‌ مدارس‌ ابتدائی‌ بر سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ آنان‌

نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد

2 کارشناس‌ ارشد مدیریت‌ آموزشی‌

10.22055/edus.2006.15995

چکیده

   این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر باورهای‌ نظارتی‌ مدیران‌ مدارس‌ ابتدائی‌ بر سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ آنان‌ صورت‌ پذیرفته‌ است‌. برای‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ از روش‌ پس‌ رویدادی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. به‌ منظور گردآوری‌ داده‌ها دو پرسشنامه‌ سنجش‌ باورهای‌ نظارتی‌ و سبک‌ مدیریت‌ تعارض‌ مورد استفاده‌ قرار گرفتند. داده‌های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ با استفاده‌ از آزمون‌ آماری‌ تحلیل‌ واریانس‌ چند متغیره‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ شدند و نتایج‌ زیر بدست‌ آمده‌ است‌؛ باورهای‌ نظارتی‌ مدیران‌ در اتخاذ سبکهای‌ معین‌ برای‌ مدیریت‌ تعارض‌ توسط‌ مدیران‌ مؤثر بوده‌، به‌ طوری‌ که‌ مدیران‌ برخوردار از باورهای‌ نظارتی‌ غیرمستقیم‌ به‌ ترتیب‌ از سبک‌ همکاری‌، سپس‌ سبکهای‌ مصالحه‌ و ایثار بیشتر استفاده‌ می‌نمایند. همچنین‌ مدیران‌ برخوردار از باورهای‌ نظارتی‌ مشارکتی‌ نیز به‌ ترتیب‌ از سبکهای‌ مصالحه‌ و ایثار و سپس‌ همکاری‌ استفاده‌ می‌کنند، در حالی‌ که‌ مدیران‌ برخوردار از باورهای‌ نظارتی‌ مستقیم‌ ترجیح‌ می‌دهند بیشتر سبکهای‌ اجتناب‌ و رقابت‌ را اعمال‌ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Supervisory Beliefs on Conflict Management Styles of the Primary School Principals

نویسندگان [English]

  • B. Shabani Varaki 1
  • A. Pourafshari 2
1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
2 Master of Educational Management
چکیده [English]


This research was carried Out to imvestigate the effect of the supervisory beliefs of primary school principals on their conflict management styles. Using an ex-post-facto design, two questionnaires, Measurement of Supervisory Beliefs and Measurement of Conflict Management Styles, were used to gather the required data. The data were analyzed by using Manova procedures. The results indicated that supervisory beliefs were functional in adopting conflict management styles on the part of the principals. It means that principals who had indirect supervisory beliefs used first and foremost cooperative styles, to be followed by compromise and accomodating styles. Principals having participatory supervisory styles were found to use compromise, accomodating, and cooperative styles, respectively, whereas principals subscribing to direct supervisory beliefs preferred to use avoidance and competition styles, showing no tendency toward using collaborative style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supervisory beliefs
  • conflict management
  • collaborative style
  • accomodating style
  • compromising style
  • avoidance style
  • competition style
اسمیت‌، فلیپ‌جی‌ (1373). فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌، ترجمه‌ سعید بهشتی‌. مشهد: انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌.
الوانی‌، سیدمهدی‌ (1373). مدیریت‌ عمومی‌. تهران‌، نشر نی‌.
اعزازی‌، مهری‌ (1376). بررسی‌ رابطه‌ فلسفه‌ تربیتی‌ معلمان‌ راهنما با عملکرد آنان‌، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ تهران‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌.
بهرنگی‌، محمدرضا (1373). مدیریت‌ آموزشی‌ و آموزشگاهی‌. تهران‌: انتشارات‌ گلچین‌.
پرنیان‌، علیرضا (1378). بررسی‌ برابری‌ ادراک‌ کارکنان‌ بر اساس‌ نظریه‌ آدامز و رابطه‌ آن‌ با تعهد سازمانی‌، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌.
دلاور، علی‌ (1374). مبانی‌ نظری‌ و عملی‌ پژوهش‌ در علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌، چاپ‌ دوم‌. تهران‌، انتشارات‌ رشد.
رابینز، استیفن‌ (1376). تئوری‌ سازمان‌، ساختار، طراحی‌، کاربردها، ترجمه‌ سیدمهدی‌ الوانی‌ و حسن‌ دانائی‌ فرد. چاپ‌ اول‌. تهران‌: انتشارات‌ صفار.
رابینز، استیفن‌ (1378). رفتار سازمانی‌، ترجمه‌ علی‌ پارسائیان‌ و سیدمحمد اعرابی‌. چاپ‌ دوم‌. تهران‌: دفتر پژوهشهای‌ فرهنگی‌.
ساعتچی‌، محمود (1376). روانشناسی‌ کاربردی‌ برای‌ مدیران‌، در خانه‌، مدرسه‌ و سازمان‌، چاپ‌ سوم‌. تهران‌، مؤسسه‌ نشر ویرایش‌.
شمسی‌پور، سید محمود (1379). رابطه‌ سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ و اثربخشی‌ مدارس‌، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌.
قرایی‌ مقدم‌، امان‌ ا... (1375). مدیریت‌ آموزشی‌. تهران‌: انتشارات‌ ابجد.
کولانچی‌، محبوبه‌ (1374). بررسی‌ نظارت‌ معلمین‌ مدارس‌ دخترانه‌ درباره‌ شیوه‌های‌ نظارت‌ و کنترل‌، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تهران‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌.
گریز، آرنولد (1383). فلسفه‌ تربیتی‌ شما چیست‌؟ ترجمه‌ بختیار شعبانی‌ ورکی‌ و همکاران‌. مشهد: انتشارات‌ به‌ نشر.
مزدارانی‌، کامران‌ (1379). بررسی‌ رابطه‌ بین‌ جو سازمانی‌ و تعارض‌ معلمان‌ مدارس‌ راهنمایی‌ دماوند، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد.
مشکبی‌، اصغر (1377). مدیریت‌ رفتار سازمانی‌، چاپ‌ اول‌، تهران‌: انتشارات‌ ترمه‌.
میرکمالی‌، محمد (1375). رهبری‌ و مدیریت‌ آموزشی‌، تهران‌: نشر رامین‌.
میلر، کاترین‌ (1377). ارتباطات‌ سازمانی‌، رویکردها و فرایندها، ترجمه‌ آذر قبادی‌، تهران‌: انتشارات‌ سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی‌.
نیکنامی‌، مصطفی‌ (1377). نظارت‌ و راهنمایی‌ آموزشی‌. تهران‌: انتشارات‌ سمت‌.
وایلز، کیمبل‌ (1376). مدیریت‌ و رهبری‌ آموزشی‌، ترجمه‌ محمدعلی‌ طوسی‌، چاپ‌ دوم‌، تهران‌: انتشارات‌ آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌.
هرسی‌، پال‌ و بلانچارد، کنت‌ (1375)، مدیریت‌ رفتار سازمانی‌، ترجمه‌ علی‌ علاقه‌بند. تهران‌: انتشارات‌ امیرکبیر.
 
Canary, D. & Spitsberg, A. (1999). Model of the perceived competence of conflict strategies, Psychology Abstract, 77(1).
Glickman, C. (1990). SupervIsion of Instruction; A Developmental Approach, Boston: Allyn and Bacon.
Luthans, F. (1989). Organizational Behaviour, 5th Ed. New York: McGraw Hill.
Nelson, D. & Quick, J. (1997). Organizational Behaviour. New York: West Publishing Company.
Shabani Varaki, B. (2003). Epistemological Beliefs and Leadership Style among School Principals. International Education Journal 4(3), 224-231.
Schilling, J. (1988). The relationship among the conflict management styles utilized by the elementary school administrations, The Organizational Climate of an Elementary Schooi DAL. A49/06 p. 1336.DEC.
Schommer, M. (1990). The effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.
Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology,
85,
406-41 1.
Schommer, M. (1998). The influence of age and schooling on epistemological beliefs. The British Journal of Educational Psychology, 68, 551-562.
Schommer, M., & Dunnell, P.A. (1994). A comparison of epistemological beliefs between gifted and non-gifted high school students. Roeper Review,
16, 207-210.