نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/edus.2007.15983

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت حال مطالعه آزاد دانش‌آموزان دورۀ متوسطه استان مازندران و شناسایی و معرفی عوامل ترغیب کننده و بازدارندۀ مطالعه آنان انجام شده است. هدف آن ارائه تصویری از وضعیت و میزان مطالعه آزاد دانش‌آموزان دورۀ متوسطه و بسط اطلاعات موجود در زمینه‌های عادت به کتابخوانی و مطالعه آزاد در آن جامعه بوده است. در این پژوهش که از نوع پیمایشی‌– اکتشافی است، تعداد 382 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه در استان مازندران به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، میانگین مطالعه آزاد دانش‌آموزان 5/48 دقیقه در شبانه روز می‌باشد. بین میزان مطالعه آزاد دانش‌آموزان دختر و دانش‌آموزان پسر تفاوت وجود دارد. تحلیل عاملی گویه‌های مربوط به عوامل مطالعه دانش‌آموزان نشان داد که تشویق والدین به مطالعه فرزندان، وجود کتابخانه در محل تحصیل و برگزاری مسابقات کتابخوانی از جمله مؤلفه‌های ترغیب کنننده‌ای بودند که با بیشترین واریانس تبیین شده در افزایش میزان مطالعه آزاد دانش‌آموزان تأثیرگذار بوده‌اند. مؤلفه‌های بازدارنده مطالعه شامل، گرانی کتاب، مشکلات اقتصادی، نداشتن فرصت کافی برای مطالعه مهمترین و مؤثرترین موارد در کاهش میزان مطالعه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition and Identification of the Encouraging and Inhibiting Factors of Free Reading of the High School Students in Province of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • F. Osareh 1
  • T. Golchoubi 2

1 Faculty member of the Library Department of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Master of Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

This article aims to study the degree of free reading of high school students (first, second and third grades) in the province of Mazandaran to recognize and identify the encouraging and inhibiting factors of their free reading behaviors. It was an explanatory survey, including 382 high school students which were selected according to Crejeci and Morgan formula and using a multiple stage sampling method. The instrument was a questionnaire with a reliability coefficient of 0.796.
The results of this study displayed that, the average of free reading of the studied students was 48.5 minutes per 24 hours. This study also showed that there was a difference between the degree of free reading in the boys and girls. The factor analysis of items showed two essential factors in this study.  The items related to encouraging factor (factor 1) displayed that, encouraging the students to free reading by parents, existing a library in the place of education, and organizing book reading competitions were the most important items in this factor. While, the most inhibiting items in the factor 2, were high cost of the books, economic problems, and having not enough spare time for free reading. In other words, these items were the most effective in declining reading in students. Some suggestions were also offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free reading
  • encouraging reading factors
  • inhibiting reading factors
  • Mazandaran high school students
  • Mazandaran Province
امانی، غفور (1379 ). " رابطة مطالعه در دوران کودکی ـ نوجوانی با مطالعه در دوران بزرگسالی". کتابداری، دفتر 34، ص. 15.
بحرانی، محمود (1376 ) بررسی کتابخوانی و مطالعه آزاد دانش‌آموزان دوره متوسطه استان فارس. خلاصه مقالات اولین همایش راههای ترویج مطالعه و کتابخوانی». وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی
حری، عباس (1351) جامعه شناسی کتابخوانی نوجوانان 15-19 ساله. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دیانی، محمد حسین ( 1380) «حجم نمونه در پژوهشهای پیمایشی». کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 2، شماره 3،ص ص. 66-68
روزنامه اطلاعات «سرانه مطالعه هر نفر در کشور 2 دقیقه است.» سال هفتاد و هفتم. شماره 22617، سه شنبه 7 آبان 1381 خورشیدی
روشهای مطالعه .ترجمه علی اکبر سیف. تهران: انتشارات رشد، 1364،ص. 5-7
ری،کالین(1375 ) کتابخانه‌های آموزشگاهی: راهنمایی برای معلم کتابدار. ترجمه مهرداد نیکنام،نیره امامی. تهران: دبیرخانه هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، ص. 1-4
زرافشان، علی(1372) بررسی وضعیت مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان کشور. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
ساندرز، ماریک؛ هولت، تن. "خلق فرهنگ مطلوب خواندن در کشورهای فقیر:  نقش طرح استیجینگ لزن"؛ ترجمه فریده عصاره:  در گزیدۀ مقالات ایفلا (آمستردام: 16-21 اوت 1998) زیر نظر عباس حری. تهران:  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1379 ص ص. 153-161.
شریف مقدم، هادی (1375) «بررسی وضعیت کتابهای غیر درسی دانش‌آموزان و راه حل‌های مناسب». خلاصه مقالات اولین همایش راههای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ص. 163
فاضل،مرتضی(1380 ) بررسی نوع و میزان مطالعات غیر درسی دانش‌آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل موثر بر آن از نظر دانش‌آموزان در شهرستان شهرضا. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، شورای تحقیقات
فخرایی،سیروس(1376 ) بررسی روشهای مؤثر در افزایش میزان مطالعه دانش‌آموزان دوره متوسطه در شهرتبریز. کارنامه شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
یوسفی، ابوالفضل (1378-1379) بررسی وضعیت (میزان) مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم. شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم، گزارش تحقیقاتی
 
Eskes.J.)1994( The decline in reading is no great problem: a study of book –buying, borrowing and reading. Bibliotheek en Samen Leving. feb
Gardiner, Steve (2001) Ten minutes a day for silent reading. Educational leadership. V. 59, No.2 , P. 32-35
Nagy.A. )1998 (Diploma factory and/or training intellectuals: Reading culture and habits of library use of collage and university students. Konyvtan Figyelo.44(3/4).P.432-43
Ogunrombi, S. A; Adio, Gboyega (1995) Factors affecting the reading habits of secondary school students. Library Reviews, No. 4 ,P. 50-57.
Osareh, Farideh. (2003) The use and application of multivariate analysis techniques in bibliometric and scientometric studies, Iranian Journal of Information Science and Technology, Vol. 1 (2): 59-71.
Numkwn.S.N. )1994( Reading habits and library development, Library Focus.12 (1-2): 141-81