نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان

10.22055/edus.2007.15982

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی عوامل کاربست یافته‌های پژوهشهای آموزشی در استان خوزستان می‌پردازد. به همین منظور 200 نفر از بین کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی آشنا با روشهای پژوهش در استان با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ایی تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. با رعایت شرایط انجام تحلیل عوامل، دو عامل از پرسشنامه محقق ساخته شامل عامل مدیریت و برنامه‌ریزی پژوهش با 30 ماده و عامل تعامل تصمیم‌گیرندگان و پژوهشگران با 28 ماده شناسایی گردید؛ که 017/43 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر کاربست یافته‌های پژوهشی را تبیین می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند که به منظور کاربست یافته‌های پژوهشی باید توجهات کافی به مراحل پیش، حین و پس از اجرای پژوهش مبذول گردد و پیشاپیش چشم‌اندازی از یافته‌های پژوهش و کاربرد آنها برای مخاطبان و تصمیم‌گیران ترسیم گردد. در این پژوهش با توجه به عوامل استخراجی، مدل یا الگوی کاربست یافته‌های پژوهشی ارائه و عناصر موجود در آن تبیین گردیده است. طراحی و پیشنهاد این الگو، یافته کاربردی مهمی ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Exploring Ways for Utilizing Research Findings in Khouzesta Organization of Education.

نویسندگان [English]

  • S.J. Hashemi, 1
  • G.H. Ebadi 2

1 PhD student in Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Faculty member and head of Khuzestan Education Research Institute

چکیده [English]

The purpose of this research was to recognise the methods for utilizing research finding in Khuzestan organization of Eduation. To do this, 200 individual among personnel with M.A degrees and higher and B.A degrees who were familiar with research methods and also a number of Tachers-Taining center of Khuzestan province were selected through multiple random sampling method. After constructing questionnaire and its preliminary and final administration the data were analyzed by SPSS Package, version 11.5. Te data were subjected to factor analysis which yielded two factors: 1) managerial and planning factor with 30 items; and 2) decision makers-researchers interaction factors covering 28 items. These two factors were found to explain 43.017% of the variance of the factors influencing the application of research findings. The Cronbach coefficients calculated for these two factor calculated to be .745 and .758 respectively (p<.01>. Based on the results of this study, management and planning research factor points to the need for the organizational structure, research needs assessment, financial support for utilization of research findings, in order for findings to be utilized. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • utilization of research findings
  • educational research
  • organization of education
  • Khuzestan province
آقازاده، احمد (1380). بررسی نارساییها و موانع در کاربست نتایج و یافته‌های تحقیقات تربیتی، پژوهشنامه آموزشی، ویژه نامه شماره 10، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، آذرماه1380.
دادستان، پریرخ (1380). متن مصاحبه، پژوهشنامه آموزشی، ویژه نامه شماره 10، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، آذرماه1380.
حسن زاده، رمضان (1383). بررسی موانع و عوامل کاربست یافتههای پژوهش در دستگاههای اجرایی، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
سیف، علی اکبر (1380). متن مصاحبه پژوهشنامه آموزشی، ویژه نامه شماره 10، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، آذرماه1380.
صافی، احمد (1371). پژوهشی در مورد پژوهشهای انجام گرفته در وزارت آموزش و پرورش و کاربرد نتایج حاصله در تصمیمگیریهای مدیریت عالی، تهران: شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش.
صافی، احمد (1380). اهمیت جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش، تلاشها، چالشها، و سیاستهای آینده، پژوهشنامه آموزشی، شماره 35. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا؛ و شواخی، علیرضا (1384). فراتحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته‌های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش، تهران: فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 12.
متین، نعمت اله (1379 ). بررسی میزان استفاده از یافته‌های پژوهشی انجام شده در آموزش و پرورش، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت (و همچنین درج شده در پژوهش نامه آموزشی، شماره 30).
متین، نعمت اله (1380 ). کاربست یافته‌های پژوهشی، ضرورتها، نظریه‌ها و راه کارها، پژوهشنامه آموزشی، شماره 10، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت. آذرماه 1380.
مهرمحمدی، محمود (1379). رابطه میان پژوهش و عمل تربیتی، پژوهش نامه آموزشی، شماره 24، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
مهرمحمدی، محمود (1380). «علل عدم کاربست چیست؟ و راههای توسعه کاربست کدام است؟»، پژوهشنامه آموزشی، ویژه نامه شماره 10، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت. آذرماه 1380
نامی، شمسی (1376). نظرخواهی از پژوهشگران و مدیران آموزشی درباره عوامل دخیل در عدم به گارگیری یافته‌های پژوهشی در سطوح مختلف تصمیمگیری‌ در وزارت آموزش و پرورش، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
نویدی، احد (1378). ضرورت فراتحلیل و ترکیب یافته‌های پژوهشی، پژوهشنامه آموزشی، شماره 20، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 
Backer, T.E. (2003). Focus of knowledge utilization ./www.ncddr.org/du/ products/ Review/.
Edwards, I. (1994). A Review of the Literature on Dessimination and knowledge utilization. http://www.ncddr.org/du/products/review/review 8.html.
Fuhrman, M. (1994a). A Review of the Literature on Dessimination and knowledge utilization.The Source of the Message (Originators, Intermediaries. http://www.ncddr.org/du/products/review/review7.html.
Fuhrman, M. (1994b). A Review of the Literature on Dessimination and knowledge utilization. Knowledge Use as a Learning Process.
Fullan, M. (1991). A Review of the Literature on Dessimination and knowledge utilization. The Intended Users. http://www.Ncddr.org/du /products/review/review10. html.
Havelock, R. G. & Benne, K. D. (2003). An exploratory study of knowledge utilization. /www.ncddr.org/du/products/.
Holt, R. (2004). Knowledge utilization Legislation Introduced. WWW. nekia.org.
Holt, R. (2005). Knowledge utilization in Education. WWW.thedratner. com.
Hood, P. (2005). Perspectives on Knowledge utilization in Education. www. westED.org/ online.
Kisker, & Braown, (1996). Process of Knowledge utilization.www. confex.com
Olade, R. (2002). Tyler collaborative research utilization, USA. 26th September poster.
Verkasalo, M. & Lappalainen, P. (2003). A method of measuring efficiency of the knowledge utilization process. University of Oulu, EE Department.