نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/edus.2007.15980

چکیده

پژوهش حاضر با این پیش فرض انجام گرفته‌است که خصوصی‌سازی نظام آموزشی، موجب جلب مشارکت و افزایش حمایت معلمان در تصمیم‌گیریها می‌شود. جامعه آماری این تحقیق از کلیه مدیران و دبیران دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی نواحی چهارگانه شهرستان اهواز اعم از پسرانه و دخترانه بوده و از این میان تعداد 320 نفر دبیر(160 نفر دبیر دبیرستانهای دولتی و 160 نفر دبیر دبیرستانهای غیرانتفاعی) و تعداد 80 نفر مدیر (40 نفر از مدیران دبیرستانهای دولتی و 40 نفر مدیر از دبیرستانهای غیرانتفاعی) به روش نمونه‌گیری مرحله‌ای تصادفی به عنوان دو نمونه اصلی تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته و از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد. در تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو راهه ANOVA و آزمون t و در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که مدیران دبیرستانهای خصوصی در جلب مشارکت دبیران موفق نبوده‌اند. این مسأله به عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر عملکرد مدارس غیرانتفاعی یعنی مشارکت دادن معلمان در تصمیم‌گیریها قابل تأمل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Teacher Participation in School Decision Making at Public and Private Secondary Schools

نویسندگان [English]

  • Y. Mehralizadeh 1
  • H. Sepace 1
  • M. Yousefy 2

1 Faculty Member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Master of Educational Management,, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

The aim of this comparative paper is to shed light on the level and type of teacher participation in schools decision making at public and private secondary schools. The main assumption is that privatization of education and secondary schools provide a situation for teacher to be more participating and active in daily schools decision making.
The samples were randomly selected from teachers and principles of Ahvaz Secondary schools, namely, 80 Public schools (180 teachers and 40 principals) and 80 private schools (180 teachers and 40 principals). The data were collected with researchers made questionnaire and semi-structure interviews. For analysis of questionnaire data MANOVA was used at the significance level of .05. In both public and private secondary schools we find out that public and particularly private secondary Schools in Ahvaz has not been successful in motivating and involving teachers in daily secondary schools decision making. It means that the present system of private schools in Iran needs to be carefully examined to find the reason why the very assumption of teacher participation germaine to the idea of private school, has been ineffective

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making
  • teacher’s participation
  • private and public secondary schools
 
احمدی، یدالله (1374). بررسی میزان تمایل معلمان به شرکت در تصمیم‌گیریهای آموزشی در استان بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
اقدامی، علی‌رضا (1379). مقایسه برخی از ویژگیهای مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی در شهر اهواز. مجله فرهنگ مشارکت. ش 25. ص ص 45-35
انصاری، محمد اسماعیل (1375). بازشناسی و پیش نیازهای مدیریت مشارکتی در نظام اجرایی. فصلنامه مدیریت دولتی. ش 33 و 34.
حمیدیان، برات (1381). شیوه‌های نهادینه شدن مشارکت معلمان، مدیران و دانش آموزان در آموزش و پرورش. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. ش 31.
خاتمی، اباصلت (1370). خصوصیات و ویژگیهای مدیر موفق از نظر دبیران دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه کلاردشت. کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
خرم‌روز، عباس و رجایی‌پور، سعید (1381). بررسی میزان مشارکت دبیران در تصمیم‌گیریهای مدیران و راههای افزایش مشارکت از دیدگاه آنها. فصلنامه آموزه، شماره 14. ص ص 69-76
رهنورد، فرج الله (1378). تبیین فسلفه مدیریت مشارکتی. فصلنامه مدیریت دولتی. شماره 44.
رهنورد، فرج الله(1377). ابعاد مشارکت در تصمیم‌گیری. فصلنامه مدیریت آموزشی. شماره 41 و 42.
ریترز، جورج. نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی. 1382.
سعادت، اسفندیار (1372). فرایند تصمیم‌گیری در سازمان. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.
سلیمی، محمدحسین (1380). مشارکت و مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. شماره 28.
شیرازی، علی (1373). مدیریت آموزشی. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ج اول.
عامریان، محمدتقی (1381). مدیریت در سطوح مختلف مشارکت و شناخت در تصمیم‌گیری. چکیده مقاله‌های همایش ملی مهندسی اصطلاحات در آموزش و پرورش. تهران پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.
قاسمی پویا، اقبال (1377). راههای حصول به مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش تهران. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
گویا، زهرا؛ ایزدی، صمد (1381). جایگاه معلمان در سطوح تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی درسی. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا. ش 42. ص 147-174
مهرعلی‌زاده، یداله (1383). جهانی شدن، تغییرات سازمانی و برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
مهرعلی‌زاده، یداله (1378). خصوصی‌سازی مدارس در ایران. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. ش 3 و 4. دوره سوم، سال پنجم، ش 3 و 4، ص ص 126-105
میرکمالی، سیدمحمد (1375). مشارکت در تصمیم‌گیری در امر آموزشی و همبستگی آن با اثربخشی و کارایی سازمانهای آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 47. ص ص 7-20
نظرپور، رضا (1381). بررسی رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی و میزان مشارکت دبیران در امور مدارس در چند شهرستان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
هرسی و بلانچارد. مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه قاسم کبیری. تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1382.
 
Anderson, S. & Jacka, N. (1994).  St. Benedict Catholic Secondary School: A case study. Canadian Education Association, Toronto.
Bascia, N. (1996).  Teacher leadership: Contending with adversity. Canadian Journal of Education, 21(2), 155-169.
Conle, S. (1991).  Reviw of research on teacher participation in school decision making. In G.Grant (Ed).  Reviw of research in education.
Fitzpatrick, A. (1994).  Scool Improvement Resrarch Series (SIRS), Northwest Regional Educational Laboratory.
Griffin, Gary. A. (1995).  Influences of shared Decision making on school and classroom activity: Conversations with Five Teacher. The Elementary school Journal. Vol. 96(1). PP-45.
Ingersoll, R. & Rossi, R. (1995). Who Influences Decisionmaking about School Curriculum: What Do Principals Say? Issue Brief. REPORT_NO: IB-4-95; NCES-780, U.S.; District of Columbia. 4p.
Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R. (1998). Changing leadership for changing times. Toronto: Draft Version.
Leithwood, K.A. (1992). Influences of shared Decision Making on school and classroom activety: Conversations with Five Teacher. The Elememtry School Journal. Vol. 96(1). PP. 29-45.
Massachusetts Private Schools (2002). http://www.privateschoolreview.com /state_private_schools/stateid/MA, 10/12/2006.
Nelson, F.H. )1994.(  Conditions of employment for teachers in the United States. The Clearing House 68(2): 82-89.
Rikos, S. (1993).  Perception of building administrators and teacher at the secondary level on the role of the teacher in decision making. Dissertation Abstarct international, VOL. 45(5). P. 1622-A.
School Board of Broward County.(1999).  "What organizational and policy changes resulted from the internal evaluation team process in one school district." A presentation at the annual conference of the Evaluation Network and the Evaluation Research Society, Toronto, Canada, October.
Short, P.M. (1990).  School–based Decision making and management. Educational Administration Quarterly. VOL. 28(2) PP. 227-284.
Spaulding, Angela McNabb. (1994).  The politics of the principal: Influencing Teacher School Based Decision Making. Paper presented at the annual of the American Educational Research Assocition. New Orleans.
Taylor, Dianne. L; Bogotch, Ira. E (1994).  School –Level effects of teachers participation in decision making. Educational – Evaluation and Policy analysis; VOL. 16(3). PP. 302_319.
Weiss, Carol H., Joseph Cambone; & Alexander Wyeth. (1992).  "Trouble in Paradise: Teacher Conflicts in Shared Decision Making." "Educational Administration Quarterly" 28, 3 (August 1992): 350-67. EJ 447 157.