بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان‌های جنوب غرب کشور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

10.22055/edus.2008.15820

چکیده

با توجه به تغییر سازمان کتابخانه‌های عمومی و قرار گرفتن آنها زیر پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، و در راستای مشخص شدن مختصات این کتابخانه‌ها و کتابداران برای مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی جهت برنامه‌ریزی‌های جدید برای کتابداران و کتابخانه‌های عمومی، با استفاده از فرصت یک دوره آموزش ضمن خدمت برای کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان‌های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس، کوشش به عمل آمد تا با استفاده از قابلیت‌های پرسشنامه شاخص توصیف شغل، رضایتمندی این کتابداران از پنج زاویه سنجیده شود که عبارتند از: مدیریت، همکاران، حقوق ماهانه، ترفیع، و رضایت از شغل به طور کلی. نتایج بررسی‌ها نشان داد که همه کتابداران، صرفنظر از استان، با وجود نارضایتی از بعضی ابعاد، به ویژه شرایط حقوقی و ارتقاء شغلی، در مجموع از شغل کتابداری رضایت دارند. انجام آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین کتابداران چهار استان، به جز از نظر حقوق ماهانه، از سایر جنبه‌ها از جمله از نظر شغل به طور کلی، هیچ تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. انجام آزمون پیگیری توکی نیز مشخص کرد که تفاوت موجود فقط بین کتابداران استان خوزستان با سه استان دیگر است و بین بقیه استان‌ها از نظر رضایتمندی تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به مشکلات و اشکالات موجود، پیشنهاد می‌شود که ضمن اصلاح جداول حقوق و دستمزد، برنامه‌ریزی و اقدام لازم در خصوص جذب و استخدام کتابداران جدید صورت گیرد و فرصتی نیز به وجود آورند تا کتابداران قدیمی‌تر تجربیات و دانسته‌ها و روش‌های کاری خود را به کتابداران جوان انتقال دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Job Satisfaction among Librarians in Public Libraries in South-West Iran

نویسندگان [English]

  • H. Farajpahlou 1
  • S.S. Akhshik 2
1 Associate Professor, Department of Library and Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University
2 Faculty member of the Department of Library and Information Science, Azerbaijan Teacher Training University
چکیده [English]

Due to the special conditions of public libraries, especially after their reorganization under the Board of Trustees of the Public Libraries (BTPL), and the necessity for re-organization of and re-planning for libraries and librarians, it is necessary for managers of the BTPL to identify and illustrate the present status of libraries and librarians to be able to proceed with their planning. Benefiting the opportunity provided by a short term course for librarians of four provinces of Khuzestan, Booshehr, Fars and Kohgiluye in which the present authors were involved, a survey based on the Job Description Index (JDI) was devised and administered to assess the degree of job satisfaction among the target librarians in terms of: supervision, co-workers, payments and promotion as well as general job satisfaction. Results of the study revealed that all librarians, despite their dissatisfaction in regards with some aspects, especially payments and promotion, were all satisfied with their job as librarians. Running an ANOVA test with repeated measures indicated existence of no significant difference among the mentioned variables, except for payments. However, running the post-hoc test of Tukey’s HSD revealed that the difference lies between Khuzestan librarians and their colleagues in other 3 provinces. The data collected revealed no significant difference among other groups of librarians. Due to other disorders observed in relation with status of librarians in terms of their distribution age-wise, while suggesting the decision makers to review the librarians’ payments and promotion schemes, it is suggested that decision makers plan and act in regard with recruit of younger librarians before the older librarians are retired, and allow some time for them to transfer their knowledge and methods of job administration and techniques to younger ones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • public libraries
  • librarians
  • job satisfaction
استاندار بوشهر: شهرداران موظف به پرداخت نیم درصد مطالبات کتابخانههای عمومی هستند. قابل دسترس در:http://www.eramnews.ir/fa/pages/print.php? cid=767.
باقری، فاطمه (1379). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی (دولتی) شهرستان کرج، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،‌ سال سوم، شماره 1، 81-98.
پاپی، احمد (1383). بررسی مقایسه‌ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. در: اولین کنفرانس کتابداران و اطلاع رسانان آسیا و اقیانوسیه، 1383.
ترکیان تبار، منصور (1382). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز.
دخت عصمتی، محدثه (1387). وضعیت کتابداران کتابخانه‌های عمومی. قابل دسترس در: http://lisiran.blogfa.com/8703.aspx
رابینز، استیفن. پی (1374). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی ژارساییان، تهران: مؤسسه مطالعات و پ‍ژوهش‌های بازرگانی
حسینی،‌ یعقوب (1373). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در سازمان برنامه و بودجه استان‌های فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
کریمی، عبداله (1387). بررسی تأثیر رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات خوزستان بر جذب مشتریان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
مقیمی، سیدمحمد (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: نشر ترمه.
 Abdulla, Moha Asri, Munir Shuib, Zikri Muhammad, Hassan Naziri Khalid, Norizan Md Nor, and Junaimah Jauhar (2007). Employee Organisational Commitment In Smes: Evidence From The Manufacturing Sector In Malaysia, International Review of Business Research Papers3(2), 12 - 26.
Kaya, E. (1995). Job Satisfaction of the Librarians in the Developing countries. Presented at 61st IFLA General Conference, August 20-25, 1995.
Lee, H; Kim, M (1993). The Relationship Between Quality of Goal Setting and Job Satisfaction in a Public library Setting. Available
Marzabadi, E. A. & Tarkhorani, H. (2007). Job satisfaction and mental health. Journal of Clinical and Diagnostic Research [serial online] 2007 August; 4: 224-234. Available from: http://www. jcdr.net/back_issues.asp?issn=0973-709x&year=2007 &month=August& volume=1&issue=4&page=224-234&id=96.
McGinn, H. (2003). An Investigation into Factors that Influence Job Satisfaction of African American Librarians In Some Urban Public Library Systems In The United States. Available at: http://slim.Emporia.edu/programs/phd/dissertations/mcginn.pdf. Retrived: 20th June 2007.