نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای روانشناسی

3 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی

4 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

5 کارشناس ارشد مشاوره

6 کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

10.22055/edus.2008.15818

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در زمینه فراهم کردن بستر مناسب برای نظارت مردم بر آموزش و پرورش و شناسایی موانع انجام این وظیفه می‌باشد که در قالب پنج سؤال مطرح شده است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش کشور طی سال‌های 81 تا 83 است. از میان آنها، تعداد 41 نفر از اعضای شورای آموزش و پرورش استان‌های خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمان و اصفهان و تعداد 313 نفر از اعضای شوراهای آموزش و پرورش شهرستان و مناطق استان‌های فوق به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین کلیه صورتجلسات و مصوبات 29 استان کشور طی دو سال مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از سه ابزار فهرست وارسی تحلیل محتوا، مصاحبه و پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی است، در مجموع شوراهای آموزش و پرورش در فراهم کردن زمینه نظارت مردم بر آموزش و پرورش، عملکرد ضعیفی داشته‌اند. از جمله دلایل آن، فعال نبودن انجمن اولیا و مربیان، تأثیر مشکلات مالی، عدم آگاهی از وجود شورا، ضعف راهکارهای قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی، دیدگاه غلط مسئولان، تمرکزگرایی، ضعف فرهنگ نظارت و فاصله میان آموزش و پرورش و سایر بخش‌های جامعه بوده است. شوراها می‌توانند با استفاده از فرصت‌هایی مانند وجود انجمن اولیا و مربیان در مدارس، حضور نمایندگان مردم و دولت در شورا و قوانین موجود در آموزش و پرورش، امکان نظارت هر چه بیشتر مردم بر آموزش و پرورش را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Performance of “Councils of Education” in Providing the Conditions for People’s Supervision of Educational Programs

نویسندگان [English]

  • A. Nasr 1
  • A. Abedi 2
  • S. Karimi 3
  • V. Gamenian 4
  • L. Shkohandh 5
  • Z. Bagheri 6

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan

2 PhD student in psychology

3 PhD student in Curriculum Planning

4 Master of Management and Educational Planning

5 Master of Consulting

6 Expert in management and educational planning

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the performance of councils of education in providing suitable conditions for people’s supervision of educational programs which is examined through five questions. The population of this research is the members of education councils in provinces, cities and districts of education in years 1381-1382. Among them, 41 members from provinces of Kozestan, Mazanderan, Azarbayjan Shargy, Kordestan, Kerman and Isfahan and 313 members of councils of cities and districts of mentioned provinces were selected through simple random sampling. Furthermore, all related documents and approved issues in education councils of 29 provinces of the country in the two years were gathered to analyze. In this project, three instruments including check lists for content analysis, interviews and questionnaires were used. The result of the project says that in general, councils of education have had poor performance in providing the necessary conditions for people’s supervision of educational programs. These councils can use opportunities such as the existence of councils of parents and teachers in schools, the existence of representatives from people and governments in councils and the approved related law for increasing the supervision of people in education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • council of education
  • performance
  • people’s supervision
احراری، رضا (1379). نقش شوراهای آموزش و پرورش در تغییر بافت فرهنگی جامعه، مجموعه مقالات همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی، تهران، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، چاپ اول.
اکرمی، سیدکاظم (1382). مشارکت و تعاون در فرهنگ اسلام و دنیای امروز،  فصلنامة فرهنگ مشارکت، سال نهم، شمارة 36.
تقوی طلب، میرایوب (1380). بررسی چگونگی توسعة مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش استان‌های عضو کانون منطقة یک کشوری (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، زنجان، کردستان)، طرح آموزش و پرورش.
ساروخانی، باقر (1375). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سالاریان، عنایت (1379). آسایش معلم، راحتی دانش‌آموز، قانون شوراها هدف‌های دیگری هم دارد، مجموعه مقالات مربوط به شوراهای آموزش و پرورش (دفتر اول)، گردآورنده رضا احراری، تهران، انتشارات آذربرزین، چاپ اول.
سیمونز، جان (1383). امید به گسترش مشارکت در هزارة سوم، ترجمة مژگان حاج رجبی، فصلنامة فرهنگ مشارکت، سال دهم، شمارة 39.
طوسی، محمدعلی (1370 ب). مشارکت به چه معنی است؟ فصلنامة مدیریت دولتی، شمارة 13.
قاسمی، وحید (1381). نظرسنجی پیرامون تحقق اهداف شوراهای آموزش و پرورش مناطق و شهرستانهای استان اصفهان از نظر اعضاء، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان (پایگاه نظرسنجی آموزش و پرورش استان اصفهان).
فلاح پور، محمدرضا (1379). ویژگی‌ها و اهداف تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، گفتمان شوراها، ویژه نامة فصلنامة فرهنگ مشارکت، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
قاسمی پویا، اقبال (1382 الف). شناخت موانع موجود در مسیر مشارکت‌های مردمی و راههای رفع این موانع، مجموعه مقالات همایش مشارکت و نظارت مردم در آموزش و پرورش، اراک، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی. چاپ اول.
مک لگان، پاتریشیا؛ نل، کریستو (1377). عصر مشارکت، ترجمة مصطفی اسلامیه، تهران، انتشارات دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
وایلز. ج. باندی. ج. ( 1382). نظارت در مدیریت و برنامهریزی و راهنمایی متقابل. ترجمه م. ر. بهرنگی. تهران: اشکان. چاپ دوم.
وزارت آموزش و پرورش (1382). قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، انتشارات معاونت مشارکت‌های مردمی دفتر ترویج مشارکت و امور شوراها، چاپ پنجم.
 Carnall, C. (2003). Management Change in Organizations. Pearson Education Limited, Harlow.
Council of Humpty Doo Primary School. (2005). Function of School Councils. Retrived from: www. Schools. nt. edu. au.
Jamali, D. (2003). Changing Management Paradigms: Implications for Educational Institotions. Journal of Management Development, 24(2), 42-60.
Sergiovanni, T. J., and Starrat, R. J. (1994). Supervision: Human Perspectives. New York: Mc Grow Hill.
Tennessee State Board of Education. (2005). Early Childhood Education: Policy of Local School Systems. P: 1-10. Retrived from:  www.state. tn. Us/ education.