بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کردستان

10.22055/edus.2008.15817

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان انجام گرفت. روش مطالعه از نوع غیرآزمایشی و توصیفی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان بالغ بر 9914 نفر و 15 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی سازمان و ادارات تابعه آموزش و پرورش می‌باشد. نمونه انتخابی از بین تمامی شهرستان‌های استان به صورت چند مرحله‌ای تصادفی (طبقه‌، خوشه و تصادفی) انتخاب شده‌اند. با رعایت بزرگی و کوچکی مناطق آموزشی و نسبت جنسیت و پایه تحصیلی معلمان مدارس ابتدایی در تعیین حجم نمونه نهایتاً 366 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از معلمان پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج بود که پنج بخش کلی و 45 سؤال را شامل می‌شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان به دلایل ساختاری و نگرشی فراوانی در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Failure Causes of Instructional Supervision in Primary Schools of Kurdistan Province

نویسنده [English]

  • Nematollah Azizi
Assistant Professor of Kurdistan University
چکیده [English]

This paper, aims to review the causes of supervision failure in Kurdistan’s primary schools. Using a descriptive research model, the study analysed the views of 366 randomly selected teachers from all regional departments of education in the province. In order to collect data from the sample a questionnaire with 45 closed items and one open question were used. Findings indicate for structural and attitudinal reasons instructional supervision in the Kurdistan Province’s primary schools has failed to achieve its goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • instructional supervision
  • primary schools
  • teaching improvement
اچسون، کیت، دامین و گال، مردیت (1376). نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کاربرد فنون کلینیکی در نظارت و راهنمایی معلمان و آموزش‌های ضمن خدمت و پیش از خدمت. ترجمه محمدرضا بهرنگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کمال تربیت.
احمدی، محمدجواد (1376). بررسی عملکرد راهنما معلمان دوره ابتدایی بر مبنای دستورالعمل شرح وظایف از دید معلمان و مدیران نواحی و مناطق اصفهان، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.
‌بولا، اچ. اس. (1362). ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سوادآموزی تابعی. ترجمه عباس بازرگان تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
دلاور، علی (1376). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران، انتشارات رشد، چاپ دوم.
رمضانی، خسرو (1381). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری و علوم اجتماعی. تهران، انتشارات فاطمیه، چاپ پنجم.
سبحانی جو، حیاتعلی (1377). بررسی تأثیر عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان در دبیرستان‌های روزانه شهرستان شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی.
سبحانی‌نژاد، مهدی و آقاحسینی، تقی (1385). بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوهای نظارت و راهنمایی مدیران مدارس، دانشور رفتار. سال سیزدهم، شماره 18، صص.
20-1
شعبانی‌نژادخاص، رضا (1374). بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعمال وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی منطقه قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
عبدلی، عباس (1381). بررسی وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان و مقایسه آن با وضعیت مطلوب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
علاقه‌بند، علی (1374). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات پیام نور.
عمید، حسن (1379). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.
فلاح سلوکلایی، ایوب (1374). بررسی شاخصهای موفقیت معلمان راهنما در رابطه با پیشبرد اهداف آموزشی در مدارس ابتدایی استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
قرائی مقدم، امان ا... (1380). نظارت و راهنمایی در مدارس ابتدایی. پژوهشهای تربیتی، سال نهم (دوره جدید)، شماره 1 و 2. صص 107- 95. 
گلاثورن آلن و فاکس لیندا (1382). نظارت و راهنمایی آموزشی: تدریس کیفی از طریق توسعه حرفه‌ای. ترجمه نعمت الله عزیزی، سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.
محسن‌پور، بهرام (1379). برنامهریزی آموزشی. تهران: انتشارات مدرسه.
محمدزاده، محمدرضا (1376). بررسی نظارت معلمان مقطع ابتدایی شهر مشهد درباره ویژگیهای معلمان راهنمای موفق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
نادری، رئوف (1381). بررسی میزان انطباق عملکرد معلمان راهنمای دورة ابتدایی استان کردستان با شرح وظایف سازمانی آنان از دیدگاه راهنما مدیران و مسئولان آموزش و پرورش. سنندج: سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.
نادری، عزت ا… و سیف نراقی، مریم (1377). روشهای تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد.
نیکنامی، مصطفی (1377). نظارت و راهنمایی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
وایلز، جان و باندی، جوزف (1376). نظارت در مدیریت برنامهریزی و راهنمایی تعلیماتی. ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: انتشارات کمال تربیت.
Blair, B. G. (1991). Does “Supervise” Mean “Slenderize”? Planning for Effective Supervision. Theory into Practice, 30(2), 102-108.
Blumberg, A. (1974). Supervision and Teachers: A Private Cold War. CA: McCutchan.
Cogan, M. (1961). Supervision at Harvard-Newton Summer School, MA: Harvard Graduate School of education.
Collins, A. B. (2000). Impact of Centralized Instructional Supervision on Teachers: A Case Study of a Private Secondary School in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Studies, 5(2), 1-18.
Daresh, J. C., & Playko, M. A. (1995). Supervision As a Proactive Process: Concepts and Cases. (Second Edition), Illinois: Waveland Press, Inc.
De Grauwe, A. (2007). Transforming School Supervision into a Tool for Quality Improvement, International Review of Education. 53: 709-714.
Glanz, J., & Neville, R. F. (1997). (eds.). Educational Supervision: Perspectives, Issues and Controversies. Washington: Christopher-Gordon Publishers.
Glanz, J. (1994). History of Educational Supervision: Proposal and Prospects. Paper presented at the Annual Meeting of the Council of Professors of Instructional Supervision. Chicago: March 1994.
Glanz, J. (1997). The Tao of Supervision: Taoist Insights into the Theory and Practice of Educational Supervision. Journal of Curriculum and Supervision, 12(3), 193-211.
Harris, B. (1963). Supervisory Behavior in Education, NJ: Prentice Hall.
Henderson, P. (1994). Supervision of School Counselors. Eric Digest. ERIC- Education Resources Information Center. Retrieved from http://www.eric.ed.gov. available from 2005/04/12 ERIC- Education Resources Information Center. Retrieved from http://www.eric.ed.gov. available from 2002/02/20.
Kees, N. L., & Leech, N. L. (2002). Using Group Counseling Techniques to Clarify and Deepen the focus of Supervision Groups. Journal for Specialists in Group Work: 27(1), 7-15.
Knowles, J. G., & Sudzina, M. R. (1994). Failure in Student/Practice Teaching: A Skelton in the Teacher Education Closet. Paper presented at the Annual Meeting of the Association of Teacher Educators. Atlanta: February 12-15.
Krajewski, R. J. (1985). Conceptual Foundation of Instructional Supervision: A Rationale for the Human Concern. ERIC- Education Resources Information Center. Retrieved from http://www.eric.ed.gov. available from 2005/04/12. 
Little, J. W., & McLaughlin, M. (1993). Introduction: Perspectives on Cultures and Contexts of Teaching. In J. W. Little and M. McLaughlin (Eds.), Teachers’ Work: Individuals, Colleagues and Contexts (1-19). New York: Teacher College Press.
Mitchell, D. E., & Tucker, S. (1992). Leadership as a Way of Thinking. Educational Leadership: 49(5), 30-35.
Nelson, B. S., & Sassi, A. (2000). Shifting Approaches to Supervision: The case of Mathematics Supervision. Educational Administration Quarterly: 36(4), 553- 584.
Rowan, B. (1991, April). The shape of Professional Communities in Schools. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
Sheridan, J. E., & et al. (1992). Ineffective Staff, Ineffective Supervision, or Ineffective Administration? Why some Nursing Homes Fail to Provide Adequate Care. Gerontologist: 32(3), 334-341.
White, B. L., & Daniel, L. G. (1996). View of Instructional  Supervision: What do the Textbooks Say? Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association (Tuscaloosa, AL, November 6-8 1996).
Wiles, K. (1967). Supervision for Better Schools, 3rd ed. NJ: Prentice Hall.