نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران- اهواز

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران- اهواز

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

10.22055/edus.2008.15816

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش شهر اهواز طی برنامه سوم توسعه (1383-1379) در مقطع متوسطه اجرا شده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد، داده‌های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه باز و بررسی اسناد و مدارک (شاخص‌ها)، جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل: مدیران ستادی، کارشناسان سازمان و ادارات آموزش و پرورش شهر اهواز می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که: الف- تغییرات و اصلاحات برنامه سوم توسعه در آموزش و پرورش شهر اهواز بر اساس ترکیبی از الگوی‌ برنامه‌ریزی شده، الگوی جدلی- سیاسی و الگوهای تکاملی، چرخه عمر سازمان، فرهنگی و شناخت اجتماعی بوده است. ب- میزان موفقیت و عملکرد آموزش و پرورش شهر اهواز در مقطع متوسطه طی برنامه سوم توسعه در سال آخر نسبت به سال اول در زمینه مؤلّفه‌های رقابت محور، مالی محور، عدالت محور و کیفیت محور مطلوب‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Dimension of Educational Policy Execution during the Third Economic, Political and Socio-Cultural Development Plan (2000-2004) at Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • yadollah mehralizadeh 1
  • A. Moarefzadeh 2
  • M Khoddadady 3

1 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz

3 Master student of educational management

چکیده [English]

The aim of this research was to explore the extent to which the educational policies adopted for the third economic development plan were carried out in education at Ahvaz local office of secondary education (ALOSE) during the third development plan (2000-2004). A qualitative methodology was used and data were collected via smi-structured interview (Interviews done with Education Local Authorities) and documents analysis. The results indicated that: 1) during the third development plan in ALOSE, a series of models of educational change such as preplan change, evolutionary change, organizational cycle, political, social recognition and cultural change were taken into consideration; 2) the level of performance was significantly higher in the fifth year of the developmet plan compared to the first year with regards to reforms such as: Competition oriented reforms, financial oriented reforms, justice oriented reforms and quality and productivity oriented reforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change
  • change models
  • education
  • the third development plan
ارمکی، اکبر (1378). بررسی الگوهای مدیریت تغییر. فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش. دوره ششم، پاییز و زمستان (1378). شماره 24، 38- 18.
بهشتی، محمد باقر (1377). تأثّیر ارزیابی برنامههای گذشته در تدوین برنامههای آینده ایران، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامهریزی توسعه در ایران (18-20 اسفندماه 1377). جلد اول و دوم. ناشر: مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، سازمان برنامه و بودجه. تهران.
جلالی، سعید (1380). قانون برنامه سوم توسعه در نظام حقوقی کنونی. تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاونت امور پشتیباتی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.
خلخالیان، کمال (1377). بررسی جو سازمانی و واکنش کارکنان دبیرستانهای پسرانه استان گیلان در برابر برخی تغییرات پیشنهادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
دراکر، پیتر، ف (1375). ظهور سازمان جدید و بهترین نظریه دربارۀ مدیریت دگرگونی. ترجمه: مجموعه طلوع مکانیک، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
سازمان برنامه و بودجه (1380). سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(138-1379). جلد دوم، تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز اقتصادی- اجتماعی و انتشارات.
ساکی، رضا (1376). دشواریهای ساختار، تشکیلات و مدیریت در آموزش و پرورش و چشم اندازهای مطلوب از دیدگاههای صاحبنظران. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
سلیمی، محمدحسین (1384). مشارکت و مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دورۀ هفتم، شمارۀ 28.
شافعی، رضا (1383). استاندارد سازی فعالیتهای آموزش و پرورش بر اساس خواستههای استاندارد ایزو 9000. چکیده مقالات مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
عبداللهی، حسین (1383). ارزیابی برنامه سوم توسعه آموزش و پرورش ایران سالهای (1383- 1379). طرح تحقیقاتی مصوب با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
عطاران، محمد (1381). جهانی شدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعلیم و تربیت و آینده آن. چکیده مقالات مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
غلامرضازاده، محمدرضا (1380). بررسی اثرات فنآوری اطلاعات بر ساختار سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. مجتمع آموزش عالی قم.
فیوضات، یحیی (1379). مبانی برنامهریزی آموزشی. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
قوام، سید عبدالعلی (1381). اصلاح آموزش و پرورش در مواجـهه با آثار به منظور پاسـخ گویـی به برنامـههای توسعه و تغییرات فناوری و تحولات قرن آینده و ایران سال 1400. چکیده مقالات مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم وتربیت.
مهرعلیزاده، یداله (1384). جهانی شدن تغییرات سازمانی و برنامهریزی توسعه منابع انسانی. اهواز: انتشارات دانشگاه چمران.
مهرعلیزاده، یداله (1383). جهانی شدن و چالشهای رویاروی نظام‌‌های آموزشی و کارآموزی و مهارت سازی کشور ایران. اهواز: انتشارات رسش.
نجفی، محمدعلی (1384). آسیب شناسى برنامههاى توسعه در ایران: ایران اقتصادى. سایت روزنامه ایران، http://www.iran-newspaper.com/1384/840919/html /pdf. htm
نفیسی، عبدالحسین (1377). تجربه برنامهریزی در بخش آموزش در ایران. مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامهریزی توسعه در ایران (18-20 اسفندماه 1377)، جلد دوم. مباحث برنامهریزی بخشی، منطقهای و نظام فنی و اجرایی. تهران: مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، سازمان برنامه و بودجه، ص: 95-101
هال، ریچارد اچ. (1383). سازمان ساختار فرایند رهاوردها. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
Burbules, N. C. & Torres, C. A. (2000). Globalization and Education: Critical Perspectives, London: Routledge. The introduction available on the web: http://faculty.ed.uiuc.edu/ burbules/ncb/papers/global.html. 5/2/2007
Carnoy, M. (1999). Globalization and educational reform: what planners need to know. International Institute for Educational planning (UNESCO).
Van de Ven, A.H., Poole, M.S. (1995). Explaining development and change in organizations. Academy of Management Review, 20(3), 510-540.