اضطراب استفاده از منابع کتابخانه‌ای و منابع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رابطه آن برخی عوامل جمعیت شناسی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

10.22055/edus.2007.15799

چکیده

اضطراب کتابخانه‌ای یکی از موانع پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاههای مختلف دنیا شناخته شده و در این زمینه پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است. مقاله حاضر، نتیجه پژوهشی در همین زمینه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد که بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر انجام گرفته است. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌ محقق ساخته دارای سه بخش بود که بخش اول آن بر اساس پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای باستیک و دو بخش دیگر آن با مطابقت دادن با محیط فرهنگی دانشگاههای ایران تنظیم گردید. سؤالات بخش اضطراب منابع الکترونیک و سؤالات بخش آشنایی با کامپیوتر بر اساس سؤالات مورد نیاز محیط دانشگاهی ایران تهیه گردید. پرسشنامه اضطراب کتل نیز برای تعیین اضطراب کلی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل پاسخ‌های دانشجویان با استفاده از نرم‌افزار spss، مشخص شد که میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با منابع الکترونیک و میزان آشنایی آنها با کاربرد کامپیوتر پایین‌تر از حد معیار است، اما میزان اضطراب کتابخانه‌ای و منابع الکترونیک در میان آنها در حد معمول است. مواردی از قبیل سیستم کتابخانه، نقش عوامل دموگرافیک (مانند: سن، جنسیت) و ‌آشنایی قبلی با کامپیوتر در ارتباط با این موضوع نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Library and Electronic Sources Anxiety among the Students at the Medical University of Isfahan

نویسنده [English]

  • S Khadivi
Instructor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

Library anxiety is an obstacle in educational success in the universities around the world which several studies have been conducted focusing on this issue. The present article reports a study done at the Medical University of Isfahan. The sample included 280 students, both male and female who were randomly selected from seven different faculties. A researcher-made questionnaire based on Bostick’s Library Anxiety Scale (1992), and modified to fit the supplemented cultural milieu of the Iranian universities was prepared along with a number of questions on anxiety level of the participants. The analysis of the data on the SPSS showed that the participants’ level of familiarity with electronic resources and computer was below the expected level. The anxiety level, however, was normal among the participants. Factors such as library system, demographic status, and extent of familiarity with computer have been discussed in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • library anxiety
  • computer anxiety
  • electronic resources anxiety
  • university
Bostick, S. L. (1992). The development and validation of the library anxiety scale (Doctoral dissertation: Wayne State University), 1992. Dissertation Abstracts International, 53:4116.
Dain, P. (1990). Scholarship, higher education and libraries in the United States: Historical questions and quests. In Libraries and  Scholarly communication in the United States: The Historical Dimensions, edited by J. Y. cole. New York: Greenwood press.
Jerabek, J. A., Meyer, L. S., & Kordinak, S. T. (2001). “Library anxiety” and “computer anxiety”: measures, validity, and research implications. Library and Information Science Research, 23,277-289.
Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A. J., & Lichtenstein, A. A. (1996). Library anxiety: characteristics of “at-risk” college students. Library and Information Science Research, 18(2), 151-163.
Jiao, Q. G., & Onwuegbuzie, A. J. (1997). Prevalence and reasons for university library usage. Library Review, 46(6), 411-420.
Jiao, Q. G., & Onwuegbuzie, A. J. (1999). Is library anxiety important? Library Review, 48 (5 &6) 278-282
Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: a grounded theory and its development. College and Research Libraries, 47(2), 160-165.
Shiflett, O. L. (1994). Academic libraries. In Encyclopedia of Library History, edited by J. Wayne, A. Wieg and Donald G. Savis. New York: Garland.
Weiner, S. G. (2005). The history of academic libraries in the United States: a review of the literature. Library Philosophy and Practice. 7, 2 (spring 2005).
Weinberg, S. B., & Fuerust, M. (1984). Computerphobia: how to slay the dragon of computer fear. Wayne, Penn: Bambury Books.
Westbrook, L., & DeDecker, S. (1993). Supporting user needs and skills to minimize library anxiety: considerations ffor academic libraries. Reference Librarian, 40, 43-51.