بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت والدین دانش‌آموزان در امور مدرسه‌ای دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

10.22055/edus.2007.15772

چکیده

مدرسه یکی از نهادهای مهم آموزشی و تربیتی است که نیازمند مشارکت فعال اولیای دانش‌آموزان می‌باشد. به همین خاطر، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اولیای دانش‌آموزان در فرایندهای آموزشی و پرورشی فرزندانشان در مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی (سال تحصیلی 1385-1384)، با تعداد جامعه‌ی آماری 204344 و نمونه‌ی انتخابی600 نفر، به شیوه‌ی پیمایشی انجام یافته است. برای تبیین مشارکت، از تئوری‌هایی نظیر تئوری وروم، کاپلان، مک فارلند، فیش باین و آیزین، هومنز، مازلو و نتایج تحقیقات پیشین،  استفاده شده است. نتایج تحلیل‌های چندمتغیر‌ی رگرسیونی نشان داد که متغیر وابسته (میزان مشارکت)، بیش از هر متغیر دیگری، از عامل روانی تأثیر پذیرفته است. بعد از این متغیر، به ترتیب، متغیرهای ساختاری، درآمد، عامل رسانه‌ای و سن بر میزان مشارکت، تأثیرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Factors Influencing Parent Participation in High School Affairs: Case Study of East Azarbaijan Province High Schools

نویسندگان [English]

  • B. Yazdkhasti 1
  • M. Abbaszadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan
2 PhD student in Sociology, University of Isfahan
چکیده [English]

School is an important educational Institution. It goes without saying that improving the conditions of schools needs active participation of parents. This article aims at exploring the obstacles in the way of parent participation in the education process, offering practical suggestions toward improving it. To fulfill the aim of study, a survey was conducted with special goal of exploring factors which influence parents, participation in educational process. The participants of the study consisted of 600 students parents (sample size) selected from among 204344 in the East Azarbaijan Province. They were parents of high school students in the academic year (2003-2004). In this survey, theories proposed by Vroom, Caplan etc, were used for explaining participation. The results of Multivariate regression analysis revealed that psychological factors were most influential on the rate of participation (Dependent variable). At a lower level, and in desceding order, structural factors, income, media factor and age proved to be infeleuetial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parent participation
  • high schools
  • structural factors
  • attitudinal factors
  • psychological factors
اکبریان اقدم، علی اکبر (1380بررسی چگونگی توسعه فرهنگ مشارکتهای مردمیدر آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
باقری احمدآباد، محمدرضا (1377). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسیجوانان، مطالعة موردی شهر شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز.
بازگیر، قدرت اله (1381). بررسی شیوه‌های جلب مشارکت مردمی در امر مدرسهسازی در استان لرستان، پژوهشکده‌ تعلیم و تربیت لرستان.
تاجیک اسماعیلی، کمال (1376). فرهنگ مشارکت، شمارة 13.
تیموری، کاوه (1379). روش‌ها و راههای موفقیت اعضای انجمن اولیا و مربیان، نشریه ماهانه آموزشی و تربیتی پیوند، مهرماه.
تیموری، کاوه (1378). بررسی مشکلات انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس و ارائه راهکارهای ممکن، نشریه ماهانه آموزشی و تربیتی پیوند، دی‌ماه 1378، ص‌ص: 45-1.
خدمتگذار خوشدل، موسی (1379). بررسی عوامل مؤثر بر عزت نفس (باتأکید بر حمایت اجتماعی) مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی روزانه دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: علمی.
رفیع‌پور، فرامرز (1372). سنجش نگرش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
سعادت، اسفندیار (1372). فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عسگری ثابت، حسین (1380). بررسی راهکارهای مشارکت مردمی در مدارس، سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، پژوهشکده کاربردی تعلیم و تربیت، کمیته پژوهشی آموزش و پرورش شهرستان مرند.
فانی، علی اصغر (1378 ). تقریب نگرش‌ها، فصلنامه مدیریت، شماره 21، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش. ص‌ص:50-45.
کیهانی، مسیح الله (1384). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
کاظمی کردآسیایی، میترا (1381). بررسی ارتباط بین مهارتهای انسانیمدیران با جلب مشارکت اولیای دانش‌آموزان متوسطه و راهنمایی شهرستان بابلسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا: دانشکده علوم تربیتی.
مجبوری یزدی، کاظم (1375 ). بررسی و مقایسة سبکهای رهبری و اثربخشی رفتار مدیران زن و مرددر مدارس شهر بجنورد طی سال‌های 1375ـ 1374، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه علامه، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
محسنی تبریزی، علیرضا (1377). بررسی راههای جلب مشارکت مردمی در توسعه پایدار کشاورزی، تهران: معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.
 Bowen, G. A. (2007). An analysis of citizen participation in anti-poverty Programmes, Community Development Journal, published April 26, 2007. 1-14
Bowler, S., & Donovan, T. (2002). Institutions about Citizen Influence on Government, B.J.Pol. S. 32, 370-390.
Cho, J. (2005). Political ads, communication, and democracy (Dissertation), The university of Wisconsin- Madison.
Dutt, K. L. (2004). 'I plan, you participate': A southern view of community participation in urban Australia, Community Development Journal, 39(1), 13–27.
Lee, E. (2006). Asocial resource model of political participation: Mass media use, social capital, and political participation (Dissertation), Cornel university.
Maio, C. (2006). Towards democratic neighborhoods: The emergence of bottom- up citizen engagement in urban china (Dissertation), Canada: university of Toronto.
Rebori, Marlene K. (2005).The effectiveness of citizen participation in local governance: A ase study of citizen advisory boards (Dissertation(,university of Novada
Rose, Trent M. (2006).Measuring civic engagement in Idaha Falls (Dissertation), Idaho state university.
Strang, John H. (1972). The impact of Citizen Participation on Public Administration, Public Administration Review, 32, 457-470.