نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهیدچمران اهواز

10.22055/edus.2008.15750

چکیده

با اینکه رتبه‌بندی کاری نسبتاً معمول به حساب می‌آید، اما اغلب امری دشوار تلقی می‌شود. علت پیچیدگی این است که معمولاً بیش از یک بعد برای ارزیابی و بیش از یک تصمیمگیرنده وجود دارد. رتبه‌بندی دانشگاهی به عنوان یک بخش مهم از فرایند ارزشیابی آموزش عالی، توجه زیادی را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. در این تحقیق دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تکنیک TOPSIS[1] رتبه‌بندی شدند. به منظور رتبه‌بندی دانشکده‌ها جمعاً 30 شاخص انتخاب و با کمک تکنیکAHP [2] (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) به آنها وزن داده شد. پس از آن با توجه به شاخصها، رتبه‌بندی انجام شد. از بین دانشکده‌های مختلف،10 دانشکده وارد فرایند رتبه‌بندی شدند که در نهایت دانشکده‌ی روانشناسی و علوم‌تربیتی رتبهی اول و دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی رتبهی دهم را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of ranking Shahid Chamran university faculties with use of TOPSIS Technique

نویسندگان [English]

  • Islam Fakher 1
  • Seyed Aziz Arman 2
  • mansour Zaranezhad 1

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Although ranking colleges of higher education institutions may seem, prima facie, to be a simple task, it has its own difficulties. The reasons for this difficulty comes from the fact that ranking involves more than one criterion and more than one decision maker. Nowadays the ranking of universities as a vital part of higher education evaluation has drawn considerable attention across the world. In this research different colleges of SCU were ranked by using TOPSIS technique. To begin with we selected 30 indices and weighted them by using AHP technique. On the basis of the indices developed, 10 colleges of SCU were ranked. Results showed that college of Education and Psychology received the first rank with Economics and Social Science college occupying the 10th

کلیدواژه‌ها [English]

  • ranking
  • TOPSIS
  • AHP