نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.22055/edus.2008.15747

چکیده

در سالهای دهه‌ی هفتاد شاهد رشد فزایندهی حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی و افزایش میزان پذیرش آنان به بیش از 50 درصد بودهایم؛ هدف این پژوهش بررسی نتایج و پیامدهای این پدیده در چهار زمینه‌ی نظام آموزش عالی کشور، مقوله‌ی‌ اشتغال زنان، نهاد خانواده و موقعیت و پایگاه اجتماعی زنان است. روش کار ما در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن نیز اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه اصفهان بوده است. برای جمعآوری اطلاعات از دو روش، کمی ‌(پرسشنامه محقق ساخته) و کیفی ( مصاحبهی نیمه سازمان یافته) استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که افزایش میزان قبولی زنان از نظر اعضای نمونه، بر هر 4 مولّفهی پژوهش، بیش از حد متوسط تأثیر دارد، لیکن میزان تأثیر بر مولّفه‌ها یکسان نبوده و بیشترین میزان تأثیر بر موقعیت و پایگاه اجتماعی زنان با میانگین 76/3 و کمترین تأثیر بر نظام آموزش عالی با میانگین 16/3 ‌می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the conseqences of icreasing of female student's acceptance in the entrance exam of universities

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Rezayat
  • Ghorbanali Salimi
  • Rasool Rabani

University of Isfahan

چکیده [English]

The purpse of this research was to study the IsfahanUniversity's faculty members points of view about consequences of increased female students' acceptance in entrance exams of Irainian universities in 1990's, on higher educational system, women's employment, family institution and social status of women.
Research method was descriptive-survey type. Research population was faculty members of IsfahanUniversity and its statistical sample comprised 125 members (including 112 men and 13 women) and sampling method was multi stage sampling. For data gathering two methods were used: a quantitative method consisting a self-constructed questionnaire and a qualitative method consisting of organized interview.
The Findings of questionnaire revealed that the effects of increased entrance of female students were more than average on the four fundamental categories. Comparison between mean averages showed that factors' effect were not uniform across the four areas. Maximum effect beloged to social status of women and least effect was related to higher education system, the result of interview confirmed the findings of the questionnaire to a great extent. Comparisons of mean averages with regard to faculty's age, gender, educational field and place of work on four fundamental questions were not significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • employment
  • social status
  • higher education