نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

10.22055/edus.2008.15746

چکیده

مطالعات گسترده در سه دهه‌ی‌ اخیر نشان داده است که یکی از تفاوت‌های فردی مؤثر بر یادگیری، سبک‌های یادگیری است که این سبک‌ها در پیشرفت تحصیلی فراگیران نیز تأثیر بسزایی دارد. سبک‌های یادگیری مورد نظر عبارتند از: دیداری، شفاهی، خواندنی- نوشتنی، حرکتی و چندحسّی. مطالعه‌ی حاضر به بررسی ارتباط سبک‌های یادگیری دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران با پیشرفت تحصیلی آنان پرداخته است. به منظور مطالعه‌ی‌ ارتباط متغیّرهای مورد بررسی، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جامعه‌ی آماری، شامل کلّیه‌ی دانشجویانی است که در سال تحصیلی 86- 85 در سال دوم دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران به تحصیل اشتغال داشتند که مجموع آنها 2063 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان از مجموع دانشجویان گروه علوم انسانی 160نفر؛ از مجموع دانشجویان گروه علوم پایه 44 نفر و به دلیل پائین بودن جمعیّت گروه فنی- مهندسی تمامی 80 دانشجوی شاغل به تحصیل در این گروه، به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سبک یادگیری (دیداری، شفاهی، خواندنی- نوشتنی، حرکتی، چندمدلی) یا VARK می‌باشد. نتایج نشان داد که بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور، رابطه‌ی معنی‌داری به دست نیامده است. اما با در نظر گرفتن گروه‌های مختلف تحصیلی، مشخص گردید بین سبک شفاهی و گروه علوم پایه، سبک خواندنی- نوشتنی و گروه فنی و مهندسی، سبک حرکتی و گروه علوم انسانی و سبک چند حسی و گروه‌های علوم انسانی و علوم پابه رابطه معنی‌داری حاصل شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the relationships between learning styles of graduate students of Tehran PUN and their academic achievements

نویسندگان [English]

  • Marjan Masoomi Fard
  • Eisa Ebrahimzadeh
  • Mohammad Reza Sarmadi

Payame noor University

چکیده [English]

Comprehensive studies in recent decades have shown that learning styles constitute the ground of some individual differences which affect learning. Academic achievement of learners is deeply affected by these styles. The mentioned learning styles are: Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthetic, and Multi Model.
Current study investigates the relationships between learning styles of graduate students of Tehran PNU and their academic achievements. Pearson correlation test was used to check the relationships between variables. Regardless of academic majors, primary findings revealed no meaningful relationships between students’ learning styles and their academic achievement. However, investigation of the relationship between learning styles of students with different majors shows meaningful relationships between variables and confirms the hypotheses of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles
  • academic achievement
  • PNUs students