نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه تهران

10.22055/edus.2008.15745

چکیده

هدف این تحقیق طراحی و اعتباریابی مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی با تأکید بر عوامل درون سازمانی برای دانشگاه‌های جامع دولتی است. برای دست‌یابی به این هدف، از 30 نفر اعضای هیأت علمی‌ با تخصّص مرتبط، دعوت به همکاری شده است. برای انجام گرفتن تحقیق از روش دلفی استفاده شده است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. با مطالعه‌ی ادبیات تغییر سازمانی، تعداد 19 عامل مؤثر بر موفقیت برنامه تغییر شناسایی شد که این عوامل در سه دسته مدیریتی، سازمانی و فردی گروه‌بندی شدند. عوامل مدیریتی شامل حمایت‌کردن، مشارکت‌دادن، توانمندسازی، پاداش‌دادن، اطلاع رسانی، آموزش دادن، رهبری تحولی و نظارت کردن است. عوامل سازمانی در بر گیرنده‌ی منابع، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، جو سازمانی، پیام برنامه و ساختار سازمانی است و عوامل فردی شامل احساس مالکیت، خودکفایتی، تعهّد سازمانی، نگرش به برنامه تغییر و تجربه و تخصّص می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که همه‌ی عوامل شناسایی شده از ادبیات، به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ی تغییر در دانشگاه‌های جامع مورد توافق مشارکت‌کنندگان در تحقیق بوده است و دو مؤلّفه‌ی جدید سیاست‌گذاری و اعتماد به مدیران و یک زیر مؤلّفه تحت عنوان مشروعیت برنامه تغییر شناسایی شده است و الگوی طراحی شده‌ی مدیریت تغییر سازمانی، برای دانشگاه‌های جامع دولتی مورد موافقت قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and accrediting suitable organizational change management model for state comprehensive universities with focus on intra- organizational factors

نویسندگان [English]

  • Hosein Zeinalipour 1
  • Seyed Mohammad Mirkamali 2

1 University of Hormozegan

2 Tehran University

چکیده [English]

The present study intends to design and accredit a suitable model of change management with the focus on the intra-organizational factors based on a review of the related literature. In this model & modified-Delphi technique was applied to accredit state comprehensive universities, which was dependent upon the experts. To achieve the aim, 30 faculty members, who were specialized in the fields of management an education and also had the experience of implementing the organizational change plan at universities, were requested to collaborate and the questionnaire forms were sent to them when they agreed to help. The questionnaire was used for data collection in this study. 19 factors that affected the success of change plan were identified through reviewing the existing literature on the change plan. Then these factors were classified into three categories: management factors, organizational factors and individual factors. Management factors consisted of supporting, participating, empowering, rewarding, communicating, monitoring and transformational leadership.Organizational factors included resources, organizational cultures, organizational justice, organizational climate, change messages, and organizational structures. Individual factors comprised psychological ownership, self efficacy, and organizational commitment, attitude to change plan and his/her expert and experience.
The results of this study revealed that all the identified factors in the literature were widely approved by the experts who participated in Delphi. Two other new factors, policy making and trust to management and a sub-factor, legitimacy of change plan were also found. Moreover, the designed change management model for state comprehensive universities showed high agreement of acceptance by experts
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • organizational change
  • organizational change management
  • intra-organizational factors
  • comprehensive university