نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 ‌استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی رشته علوم انسانی نظام جدید دوره دوم متوسطه بود. این پژوهش از نوع توصیفی و شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود. واحد تحلیل محتوا؛ متن، تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی بوده است. روش نمونه گیری پژوهش هدفمند و نمونه پژوهش شامل 6 جلد کتاب های تاریخ، جامعه شناسی دوره متوسطه دوم بوده است. روایی محتوایی ابزار پژوهش با استفاده از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش تایید شد. از طرف دیگر، به منظور حصول اطمینان از پایایی آن، از روش اسکات استفاده شد که براساس ضریب پایایی بدست آمده(79) ابزار مورد استفاده کاملاً پایا بود. بر اساس یافته های پژوهش فقط 4 درصد از بخش های سه گانه محتوای کتاب های بررسی شده به مؤلفه های مطلوب قومیت توجه داشته است. علاوه بر این یافته های حاصل از تحلیل آنتروپی شانون نشان داد میزان توجه به مولفه های مطلوب قومیت نرمال نیست. با استناد به این یافته ها می توان اذعان داشت که جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی جامعه شناسی و تاریخ رشته علوم انسانی نظام جدید متوسطه دوم تا حدود زیادی مغفول مانده است. از این رو، با توجه به متکثر بودن جامعه ایران پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی رسمی رشته علوم انسانی دوره متوسطه دوم کاملاً بازنگری شود به طوری که مؤلفه های لازم برای آموزش چندفرهنگی و تنوع قومی ایران را مورد پوشش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of ethnicity in formal curriculum of Humanities discipline (Case Study: Sociology and History books in the New Secondary School System)

نویسندگان [English]

  • Ayoub Garshasbi 1
  • Kourosh Fathi Vahjargah 2
  • Mahboubeh Arefi 3

1 Ph.D. Student, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Considering that the Iranian society is a rainbow of different cultures of different ethnic groups, the prerequisites and requirements of life in this country should be considered based on the principles of multicultural life. Accordingly, it is necessary for the country's curricula to play the role of multicultural education and disseminate it in different ways. Therefore, examining the status of ethnicity in one of its most special areas, namely curricula, is an urgent and vital need and should be considered in curriculum studies. The purpose of this study was to investigate the status of ethnicity in formal curricula of Humanities discipline in the new secondary education system.

Method
The research method used in this study was documentary analysis and Shannon's entropy content analysis. The content analysis unit consisted of text, images, and textbook activities. The statistical population included 51 books in the field of humanities in the second secondary school. The research sampling method was purposeful sampling and the research sample included 6 volumes of history and sociology books of the second secondary school.

Results
The findings of the present study showed that out of 2467 recorded units, only 122 units were in the case of the 22 desirable components of ethnicity. In other words, only 4% of the content of the books have paid attention to the desirable components of ethnicity. In addition, the findings of Shannon's entropy analysis showed that the highest amount of information load and the significance coefficient among the desirable components of ethnicity related to the component of "addressing the concept of peace and friendship between different ethnic groups" with the value (0.1280) and the lowest of information load and significance coefficient to the components of "Iintroducing different ethnic groups", "creating mutual understanding between different ethnic groups", "The role of all cultures in the formation of Iranian civilization", " Introducing different religions and sects of Iranian ethnic groups", "Awareness to prevent prejudice against different ethnic groups "," Introduction of language and ethnic dialect of different ethnic groups "," Awareness of the geography of life of different ethnic groups "," Helping to tolerate dissenting opinions ", and finally Reflecting the language, literature and music of different ethnic groups .

Discussion
Research findings showed that ethnicity in formal curriculum of Humanities discipline in the New Secondary School System remained largely neglected. Various causes have been effective in this situation. Factors such as the ignorance of policy makers about how to design and develop appropriate curricula with multicultural components; confrontation and resistance of educators And learners in learning different cultures, the inflexibility of the centralized educational system, the trustworthy and taboo view of ethnicity, the belief in the distorting role of ethnicity in national unity. Therefore, given the multiplicity of Iranian society, it is suggested that the official curriculum of Humanities discipline in the New Secondary School System be thoroughly revised to cover the components necessary for multicultural education and Iranian ethnic diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Shannon's entropy
  • Ethnicity
  • Multicultural Education
Abdi, A., & Lotfi, M. (2008). The Status of National Identity in the Education Classroom: A Case Study of High School History Books. Journal of National Studies, 3 (1), 53-72. [Persian]
Abdoli Soltan- Ahmadi, J. (2015). Investigating the attention to multicultural education approach in medical science curriculum content from the view points of faculty members of Northwestern Iranian ‌universities in the academic year 2014-2015. Urmia Medical Journal, 27(1), 27-36. [Persian]
Alvani, M., Azar, A., & Danaie Fard, H. (2009). Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach. Tehran: Eshraqi Press. [Persian]
Amini, M. (2012). Explaining the Multicultural Curriculum and how it is implemented in the Iranian Curriculum System. Curriculum Studies Quarterly, 7(26), 11-32. [Persian]
Azizi, N., Bolandhematan, K., & Soltani, M. (2010). A Survey of the Status of Multicultural Education in Sanandaj Teacher Training Centers from the view points of Students. Journal of the Iranian Higher Education Association, 3(2), 55-78. [Persian]
Askarian, M. (2006). The place of ethnic culture in citizenship education. Educational Innovation Quarterly, 5(17), 133-162. [Persian]
Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd Edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2013). Multicultural Education: Issues and Perspectives (8th Edition). New York: John Wiley.
Bazdar Qomchi Qeyeh, M., Fathi Vajjargah, K., Arefi, M., & Ferasatkhah, M. (2019). Explaining the Concept of Shadow Curriculum in Iranian Educational System. Curriculum Research Quarterly, 8(2), 245-274. [Persian]
Brown, L. (2013). An Immigration History of Britain: Multicultural Racism since 1800, by Panikos Panayi. English Historical Review, 12(8), 225-227.
Cho, Y., & Park, Y. (2014). Textbook as a contradictory melting-pot: An analysis of multicultural content in Korean textbooks. Asia Pacific Journal of Education, 36(1), 28-39.
Czaika, M., & Neumayer, E. (2017). Visa restrictions and economic globalisation. Applied Geography, 84(2), 75-82. [Persian]
Delavar, A. (2004). Theoretical and Practical Foundations of Research, Tehran: Roshd Publications. [Persian]
Eraghyeh, A., Fathi Vajargah, K. (2012). The Position of Multicultural in school education and higher education. Strategy and Culture Quarterly, 5(18), 184-204. [Persian]
Eraghyeh, A., Fathi Vajargah, K., Foroughi Abari, A., & Fazeli, N. (2011). Integration, a good strategy for developing a multicultural curriculum. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2(1), 149-165. [Persian]
Farazi, F., Esmaeili, M., Eskandari, H., & Hatami, M. (2018). The Impacts of Teaching the Educational Pattern on Improving the Parent-Child Relationship and the National and Religious Identity. Journal of Research in Educational Systems, 12(41), 27-47. [Persian]
Fathi Vajargah, K. (2009). Principles and concepts of curriculum planning. Tehran: Bal Publishing. [Persian]
Faiyaz, A., & Imani Ghushchi, F. (2010). Examination of National Identity Symbols in History and Social Sciences Textbooks in High School in the Academic Year 2009-2010. Journal of Educational Psychology, 6(17), 29-63. [Persian]
Ferasatkhah, M. (2019). Conditions for Peace in Iran, Roundtable on Peace Experts, Iranian Sociological Association. [Persian]
Garshasbi, A., Avari, A., & Sotoudeh, H. (2016). The Illusion of Centralism; The Deterrent to Iran's Achievement of the Third Millennium Curriculum, National Conference of the Third Millennium and Humanities, Shiraz. [Persian]
Gay, G. (2006). The Importance of Multicultural Education. New York: Teachers College Press.
Gorski, P. C. (2009). What We’re Teaching Teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi. Teaching and Teacher Education. 2(5), 309 –318.
Hakimzadeh, R., Kiamenesh, A., & Attaran, M. (2007). Content analysis of textbooks in the context of the World Curriculum Issues and Topics. Curriculum Studies Quarterly, 2(5), 27-54. [Persian]
Hamidizadeh, K., Fathi Vajjargah, K., Arefi, M., & Mehran, G. (2019). Systematic Analysis of Multicultural Education in Iran, Journal of Research in Educational Systems, 12(42), 25-38. [Persian]
Hawkins, S. L. (2010). American iconographic: National geographic, global culture, and the visual imagination. Charlottesville: University of Virginia Press.
Irvine, J. J. (2012). Complex Relationships between Multicultural Education and Special Education: An African American Perspective. Journal of Teacher Education, 63(4), 268-274.
Javadi, MJ. (2000). Multicultural education as an approach to education, Journal of Education, 16(3), 24-31. [Persian]
Keyhan, J. (2015). Analysis of the Position of Multicultural Education in the Content of Persian & Social Sciences Curriculum in elementary education by Shannon Entropy Method,. Academic Journal of Educational and College Studies, 4(12), 79-95. [Persian]
Krummel, A. (2013). Multicultural Teaching Models to Educate Pre-Service Teachers: Reflections, Service-Learning and Mentoring. Current Issues in Education, 16(1), 1-8.
Moorehead, R. (2011). Minorities and Education in Multicultural Japan: An Interactive Perspective, Book Reviews. Edited by Ryoko Tsuneyoshi and H. Kaori. London and New York: Okano & Sarane Spence Boocock.
Mohammadi, A., Mohammadi, P., & Parvin, A. (2013). A multicultural curriculum, a must-miss in Iran's centralized education system. Proceedings of the First National Conference on Multicultural Education. Orumiyeh: West Azarbaijan Branch of Iran Curriculum Studies Association. [Persian]
Murphy, T. (2012). Living law, normative pluralism, and analytical jurisprudence. Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought, 3(1), 177–210.
Musa Pour, N., & Saberi, H. (2010). Assessment of implications of the Curriculum in Islamic Republic of Iran. Curriculum Studies Journal, 18(5), 62-88. [Persian]
Nart, N. (2018). Multicultural education in elementry music education textbooks (GRADES 1-4). European Journal of Education Studies, 4(8), 119-140.
Nethsinghe, R. (2012). Finding Balance in a Mix of Culture: Appreciation of Diversity through Multicultural Education. International Journal of Music Education, 30(4), 382-396.
Ngo, B. (2010). Doing “Diversity” at Dynamic High: Problems and Possibilities of Multicultural Education in Practice. Education and Urban Society, 42(4), 473-495.
Nieto, S., & Bode, P. (2008). Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education (5th Edtion). Boston, MA: Allyn & Bacon.
Noshadi, M., Shamshiri, B., & Ahmadi, H. (2011). The Role and Function Social Education books (elementary and first secondary schools) in Shaping National Identity. Curriculum Research Quarterly, 3(1), 139-167. [Persian]
Parekh, B. (2008). The Concept of Multicultural Education. In S. Modgil, G.K. Verma, K. Mallick and C. Modgil (Eds.). Multicultural Education: The Interminable Debate (19-31). Philadelphia: Falmer.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, A. (2005). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah publication.
Sadeghi, A. (2010). Investigating the National Islamic Republic of Iran Document Based on Multicultural Education Approach. Iranian Curriculum Studies Quarterly, 5(18), 190-215. [Persian]
Sadeghi, A. (2011). Multiculturalism and its relation to education. Educational Technology Development Journal, 28(4), 34-38. [Persian]
Sadeghi, A. (2012). Characteristics and Necessities of Multicultural Curriculum Development in Iran: Challenges and Strategies. Quarterly Journal of Strategy and Culture, 5(17), 93-121[Persian]
Sadeghi, A. (2013). Multicultural Knowledge and Promotion of Lifestyle in Iran. Counseling Culture and Psychotherapy, 3(13), 1-15. [Persian]
Sabaghpour, A. (2017).Globalization, national sovereignty and ethnic diversity in Iran. Journal of National Studies, 11(3), 143-161. [Persian]
Sleeter, C. E., & Grant, C. (2008). Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class, and Gender (5th Edition). Hoboken, NJ: Wiley
Shah Hasani, Sh. (2009). Content analysis of social studies books of elementary school based on their content of ethnic, national and globalization components. Challenge and Opportunity of Globalization on the Curriculum (Conference of Curriculum Studies Association). [Persian]
Talebzadeh, M., Sadeghpour, B., & Keramati, E. (2008). The effect of high school social climate on fostering students' social skills. Curriculum Studies Journal, 2(2), 23-47. [Persian]
Yee, T. S. (2018). An Analysis of Malaysian Civics and Citizenship Textbook through a Multicultural Curriculum Framework. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 25(1), 197-203.