نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

3 دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران.

4 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 پژوهشکده تعلیم و تربیت،تهران،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی شایستگی های مدیران مهدهای کودک است. امروزه آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان دارای ضرورت و حساسیت می‌باشد؛ لیکن کار با کودکان، والدین و مربیان نیاز به مدیریت علمی دارد و تجهیز مدیران به دانش حوزه کودک و مدیریت، نوعی سرمایه گذاری است و بهره گیری از اندیشه‌های علمی و کاربردی به اثربخشی در این سطح می‌انجامد. روش جامعه مورد مطالعه و منابع جمع‌آوری داده‌ها شامل دو بخش بود: ۱. پایگاه های داده‌ها و مجلات بین المللی، اسناد و قوانین کشورها در زمینه مدیریت مراکز نگهداری و آموزش کودکان ۲. خبرگانی که دارای دانش و اطلاعات در زمینه این تحقیق هستند که از دیدگاه‌های آنان برای استخراج مؤلفه‌ها ‌و مفاهیم استفاده شد. در فرآیند پژوهش، ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای استخراج مؤلفه‌های ‌شایستگی‌های مدیران مهدهای کودک، پیشینه پژوهش، اسناد و قوانین کشورها و پژوهش‌های بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس برای تکمیل کدهای استخراج شده، با استفاده از روش دلفی در سه مرحله با توافق خبرگان، مؤلفه‌ها ‌و زیرمولفه‌های شایستگی‌های مدیران مهدهای کودک شناسایی شدند. همچنین شناسایی خبرگان برای مشارکت در روش دلفی با روش هدفمند و گلوله برفی از مدیران مهدهای کودک، کارشناسان امور مهدهای کودک و اساتید صورت پذیرفت و با تجمیع نظرات مشابه و متفاوت از دیدگاههای آنان، مجموعه‌ای منسجم از شایستگیهای مدیران مهدهای کودک استخراج و تدوین شد. نتایج پس از تطبیق کدها و توافق خبرگان، 43 زیر مولفه و 4 مولفه اصلی برای شایستگی‌های مدیران مهدهای کودک شامل موارد زیر استخراج شد: دانش، ویژگی های شخصیتی، توانایی و مهارت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the competencies of nursery school administrators

نویسندگان [English]

  • Leila Valizadeh 1
  • Hamid Rahimian 2
  • Abbas Abbaspour 3
  • Ali Khorsandi Taaskouh 4
  • Ghodsi Ahghar 5

1 University of Allameh Tabatabai , Tehran, Iran.

2 University of Allame Tabatabaee , Tehran, Iran.

3 University of Allame Tabatabaee , Tehran, Iran.

4 University of Allame Tabatabaee , Tehran, Iran.

5 Research Institute of Education, Tehran, Iran.

چکیده [English]


Introduction:
The purpose of this research was to identify and analyze the competences of the managers of child care centers. In recent years,childhood and its significance have been addressed by scientists from all fields of science and have shown the impact of care quality and education of early childhood in all aspects of the individual and social life; this has led to the policymakers paying special attention to childhood. One of these policies is to select and train effective managers in line with the objectives of academic education, government policies and the social environment governing the care and education of children, Too this endeavor may also meet the needs of families and society. However staff of child care centers need training in modern management which requires that managers should have the required knowledge and skills needed for the successful management of child care.
Method:
This research was conducted with a qualitative approach and Delphi method. The statistical society consisted of two parts: (1). International databases and magazines, national laws and regulations on the management of child care and education centers. (2). Professors and experts who have knowledge and information in this field were contacted, and their ideas were used to extract the components and concepts. First, the information needed to extract the components and competency components of the managers of child care and education centers was studied using theoretical literature and international research, bearing an the subject. Subsequently, In order to complement the extracted codes, by invoking the experts help components and subcomponent of the child-centers managers, componences were pinned down using Delphi method in three stages. the components and codes of competencies of the managers of child care and education centers were extracted from related documents and related texts. After three steps of the Delphi method and reconnection to the experts, the components and codes were recognized and approved.
Results:
Finally 43 subcomponents and four main components were extracted. the foure main components regarding the competencies of child care centers managers were: knowledge, personality tracts, personal abilities and skills.Kindergarten administrators, as responsible for all internal affairs of kindergarten, should have special, human and moral measures for caring and development of all children. Activities that go even beyond the home of kindergarten. In order to achieve this level of education in the field of daycare, it is essential to gain the skills, personality, knowledge and ability of the managers of these centers.
Key words: competence, nursery school, manager, child

This research was conducted at the expense of the researcher and no financial support was received. Also in this article there is no conflict of interest and it is taken from the phd dissertation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • nursery school
  • manager
  • child
Abdollahi, S., Ghaedi, Y., Zarghami, S., Ramadan, B. (2019). A genealogical critique of the concept of an elite student in education Contemporary Iran. Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz 6. (2), 5-22. [Persian]
Ahmadi, F. (2015). Comparison of Kindergarten Curriculum Curriculum under the Welfare Organization of Isfahan Based on the curriculum of Vanita Cole.  Allameh Tabataba'i University.  Tehran. [Persian]
Ahmadi, P. (2015). A Comparative Study of the Needs and Requirements for the Development of Pre Elementary Institutions in Three Japan, England and Iran. Allameh Tabataba'i University.  Tehran. [Persian]
Alaghband, A. (2011). Public administration. Ravan Publications Tehran. [Persian]
Aubrey, C. (2016). Leadership in early childhood. The sage encyclopedia of contemporary early childhood education. Thousand oaks: Common publications. [Persian]
Blanden, J., Hansen, K., & Nally, S. (2017). Quality in early years settings and children's school achievement. CEP Discussion Paper No 1468 2042-2695.
Bryant, L. (2013). Director's Manual: Managing an early education and care service in NSW.
Carr, V., Lawrence, J., Johnson & Connie, C. (2015). Dimensions of early childhood. 37(3)
Choi Wa, H. (2011). Identifying leadership roles for quality in early childhood education programs, International Journal of Leadership in Education. Available at: http://dx. doi. org/10. 1080/13603120903387561.
Deliana, S. (2016). The development of a management model of kindergarten teachers team work in indonesia.  The social sciences, 11: 1262.
Douglass, A. (2017). Redefining Leadership: Lessons from an early education leadership development initiative. Early childhood education journal. University of Massachusetts.  Boston USA.
DoraHo, C. (2009). Human resource management in Hong Kong preschools: the impact of falling rolls on staffing. International Journal of Educational Management, 23(3), 217 226.
Francis, M., & phil, P. (2007). Effective management. Available at:  http: //changingminds org/ articles/effective_management. htm.
Hannevig, L. (2015). When leaders make a difference leaders look at experiences in establishing a collaborative culture and competence development in ececs and child welfare services. Eecera annual conference.
Heikka, J., Leena, H., & Manjula, W. (2016). Investigating teacher leadership in ecec centers in finland. Journal of Early Childhood Education Research. 5(2), 289-309. University of Eastern Finland.  
Hosseini, S., Abolghasemi, M., Yadollahi, J., & Rezaei Zadeh, M. (2018). Identification of entrepreneurial competencies of faculty members of universities Government of Iran (Case study: Shahid Beheshti University) Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, 6(9), 959- 971. [Persian]
Iran Nejad, S. (2015). Analyzing the Educational Approach of Reggio Emilia and Measuring the Level of Knowledge of Preschool Pre School Managers and Coaches.  Master thesis,Allameh Tabataba'i University. Tehran. [Persian]
Laili, F., & Muda, I. (2016).  Managing Public Preschool Education: Links between School Leadership and Provisions of Service Quality.  International Journal of Education and Social Science. 2(11); www. ripknet. org.
Lansing, M. (2005). Early childhood standards of quality for Prekindergarten. Oxford University press.
Luthans, F. (2015). Successful vs. Effective Real Management,University of Nebraska,Lincoln.  Academy of Management Executive.  www. oecd. org/education/school/50165861
Janosky, M. (2016). Inclusive Early Childhood Classroom Management Plan. spring 4 the university honors program.
Khaleghi, A. (2010). Human, Perceptual and Technical Skills Reviewers of Isfahan's Kindergartens. Allameh Tabatabaei University. Tehran. [Persian]
Kivunja, C. (2015). Leadership in early childhood education contexts: looks, roles, and functions. school of education,the university of new England, Armidale, Australia.
Mofidi, F. (2015). Pre primary school management. Allameh Tabataba'i University Press. Tehran. [Persian]
Moloney, M., & Petersen, J. (2015). The manager of early educational settings: Eecera annual conference.
Nupponen, H. (2005). Leadership and management in child care services: contextual factors and their impact on practice. Available at: https://eprints. qut. edu. au/16094/1/Hannele.
Pourafkari, N. (2011) A comprehensive culture of psychology and psychiatry.  Tehran. [Persian]
Qalaei, A. Mohajeran, B., Darwishi, Z., Ashrafi, F. (2019).Analysis of the relationship between quality of work life and dimensions of empowerment Psychological. Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. 6(1), 117 -111. [Persian]
Raaen F. (2015). When leaders make a difference leaders look at experiences in establishing collaborative culture and competence development in ececs and child welfare services. eecera annual conference.
Rahmanpour, N., Asadzadeh, H., Sa'dipour, A., & Farrokhi, N. (2019). Formulating self-management training package and determining its effectiveness on motivation Internal, external motivation and impulsivity of econdary school students Secondary school Tehran 1. Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. Period 6(6), 79- 09. [Persian]
Rahimian, H., Abbaspour, A., Taheri, M., & Sobhani Joe, S. (2019). Designing and validating a model of servant leadership for Farhangian University With the foundation-based data theory approach. Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. 6(1), 07-100. [Persian]
Shafiee, N., Behroozi, N., Shanny, M., & Abolqasemi, M. (2019).The relationship between the perception of constructivist learning environment and system thinking The tendency to learn lifelong through mediation of inner motivation Students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. 25-6(2), 981- 938. [Persian]
Tiedelehti, V. (2016). Leadership in Early Childhood Education   Theoretical and empirical approaches.  Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 344 3.
Vagges, J. (2015). How can children’s centre leaders best enable integrated working to flourish? Eecera annual conference.
Waniganayake, M. Stipanovic, S. (2016). Advancing leadership capacity: preparation of  early childhood  leaders in Australia.  Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 268–288. 
Yeghaneghi, A. (2010). The Role of Managerial Competency in Management Effectiveness.  Development Management Magazine, 5, 665 68.
Zembata, R., Sinan, K., & Mehmet, N. (2010). The relationship between the effectiveness of preschools and leadership styles of school managers.  www. sciencedirect. com. WCES 2010. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2, 2269–2276.