نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فناوری اطلاع‌رسانی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی .تهران. ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی .تهران . ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

4 دانشگاه شهید بهشتی. تهران.ایران

چکیده

فهم و کاربرد آموخته‌ها از عمومی‌ترین اهداف یادگیری محسوب می‌شوند که در محیط‌های یادگیری الکترونیکی، بازخورد مهم‌ترین شیوه اطمینان از دست‌یابی یادگیرنده به این اهداف است بااین‌وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری الکترونیکی بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص‌های بازخورد در سه لایه اول طبقه‌بندی بلوم – اندرسون (یادآوری، فهمیدن و کاربرد) برای محیط‌های یادگیری الکترونیکی است. رویکرد پژوهش کیفی و از استراتژی طرح پدیدارشناسی بهره گرفته‌شده است. جامعه پژوهش کلیه متخصصین و مدرسین مراکز یادگیری الکترونیکی دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و سه مرکز یادگیری الکترونیکی ایلینویز، خان و هاروارد در آمریکا هستند که تعداد 12 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده انتخاب‌شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از شیوه مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده گردید. تحلیل داده‌ها و تعیین مقوله‌ها و استانداردها با تکنیک کدگذاری کوربین و اشتراوس و با نرم‌افزار ماکس کیودا انجام گردید. نتایج حاصل از پژوهش به تدوین 4 استاندارد آموزشی و 21 شاخص ضروری برای طراحی یک بازخورد مؤثر و به‌موقع در حوزه یادگیری الکترونیکی انجامید. نتایج پژوهش می‌تواند به‌عنوان راهنمای عمل در طراحی محیط‌های یادگیری الکترونیکی مورداستفاده تکنولوژیست-های آموزشی قرار گیرد همچنین ارزیابان محیط‌های یادگیری الکترونیکی می‌توانند بر اساس نتایج به‌دست‌آمده به ارزیابی دوره‌های یادگیری الکترونیک در بعد بازخورد بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feedback's educational standards in E-Learning environments, based on Bloom- Anderson taxonomy

نویسندگان [English]

  • Nori Barari 1
  • Abasalt Khorasani 2
  • Morteza Rezaeizadeh 3
  • Farnoosh Alami 4

1 PhD student in Information Technology in Higher Education. Shahid Beheshti University. Tehran. Iran

2 , Shahid Beheshti University. Tehran. Iran

3 Shahid Beheshti University.Tehran.Iran

4 Shahid Beheshti University.Tehran.Iran

چکیده [English]


Introduction
Understanding and applying are the most common goals of learning. In the e-learning environments; the only way to ensure that goals are achieved is through feedback. Despite this, there is no comprehensive framework based on the science of education, so that how to create educational feedback based on learning objectives.
Method
The purpose of this study was to compilation the educational standards and their indicators for design effective feedback for the first three layers (remembering, understanding and applying) of the Bloom-Anderson’s taxonomy. The qualitative research approach is used and based on this approach, the phenomenological design strategy has been used. The population included 12 people of subject matter and faculty members in academic e-learning centers which were selected through purposeful sampling. Qualitative data generated from interviews were coded and analyzed by Corbin and Strauss method and Maxquda software. To ensure the consistency of the coding in the qualitative section, inter-coder reliability analysis was performed. To this end, initially, the transcribed data of the interview files (3 random interviews) was scrutinized by a fellow researcher with expertise and experience in research and emerging characteristics noted. Next, through matching the fellow researcher’s noted concepts with those observed by the author(s) of the present study, the percentages of the inter-coding agreement and discrepancy of the extracted concepts were reviewed and modified accordingly.

Results
The results of the study led to the development of 4 educational standards and 21indicators based on Bloom-Anderson’s taxonomy to design comprehensive feedback in the field of e-learning. According to the results of this study, educational technologists and assessors can evaluate or design more effective E-learning environments. Developing standards and indicators for feedback methods in e-learning environments can provide a practical guide for instructors and explain the minimum requirements for implementing effective teaching. To ensure the comprehensiveness of these indicators and the ability to cover different learning objectives, these indicators were compared with the Bloom-Anderson taxonomy.

Discussion
According to the analysis of interviews; Feedback based on action, Multichannel feedback, Feedback based on the future and Feedback based on obstacles of learning are the indicators for achievement situational learning. Also, Assist leveling feedback, feedback fits user level understanding, Transitional feedback and feedback with dual and delayed are the indicators for feedback based on scaffolding. Finally, it should be said that despite limitations such as the limited number of educators with experience in and expertise on e-learning, the limited number of universities that provide formal education through a learning management system, and the constraints in communication with overseas experts on e-learning, the results of the present study succeeded in developing important indicators of feedback methods in virtual learning environments (VLEs) based on the Bloom-Anderson taxonomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Standards
  • Feedback
  • E-Learning
  • Bloom-Anderson Taxonomy
Akcan, S., & Tatar, S. (2010).  An investigation of the nature of feedback given to preservice English teachers during theirPractice teaching experience. Teacher Dev, 14(2), 153-72.
Bronack, S. C., & Riedl, R. E. (1998). Distributed learning environments: Pedagogy, implementation, and the early adopter. Paper presented at: The World Conference on Educational Telecommunications, Frieburg, Germany.
Borup, J., West, R. E., Thomas, R., & Graham, C. R. (2014). Examining the impact of video feedback on instructor social presence in blended courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(3), 232-256
Clynes, M. P., & Raftery, S. E. C. (2008). Feedback: An essential element of student learning in clinical practice. Nurs EduPractice, 8(6), 405-11.
Cooper, P. A. (2003). Paradigm shifts in designed instruction: From behaviourism to cognitivism to constructivism. Educational Technology, 33(5), 12-19.
Ebrahimzadah, E., & Massomi, M. (2017). Examining the types of interaction in e-learning environments, Journal of Research in Curriculum, 14(25), 47-62. [Persian]
Evans, C., & Palacios, L. A. (2011). Interactive self-assessment questions within a virtual Environment. International Journal of E-Adoption (IJEA), 3(2), 1-10. doi:10.4018/jea.2011040101
Fardanesh, H. (2012). Theoretical Foundations of Educational Technology. 3rd Ed. Tehran: Institute of Social Sciences and Text Books (Samt), Research and Development Center for the Humanities [Persian]
Ferreira, A., Moore, J. D., & Mellish, C. A. (2007).Study of feedback strategies in foreign language classrooms and tutorials with implications for intelligent computer-assisted language learning systems. Int J Artificial Intelligence Edu, 17(4), 389-422.
Haghani, F., Rahimi, M., & Ehsanpour, S. (2014). An Investigation of "Perceived Feedback" in Clinical Education ofMidwifery Students in Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Edu; 14(7), 571-80. [Persian]
Hill, C. (2008). The world turned upside down: Radical ideas during the English revolution Penguin Group.
Knight, S. (2007). Effective practice with e-learning: A good practice guide in designing for learning. Joint Information Systems Committee.
Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218.
Kumar, V., & Stracke, E. (2011). Examiners’ reports on theses: Feedback or assessment? Journal of English for Academic Purposes, 10(4),
211-222.
McIlwrick, J., & Nair, B., & Montgomery, G. (2006). “How Am I Doing?” Many problems but few solutions related toFeedback delivery in undergraduate psychiatry education. Academic Psychiatry, 30(2),
130-5.
Barari, N,. & Moeini, A., & RezaeiZadeh, M., & Abbas Kasani, H. (2017). Future teacher; change in roles and tasks in the digital environments based on the Connectivism theory. Educational Technology Journal, 11(3), 249-258. [Persian]
Naidu, S. (2003). E-learning: A guidebook of principles, procedures and practices. Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA), New Delhi.
Palacios, L., & Evans, C. (2014). The effect of interactivity in e-Learning systems. Cambridge Scholars Publishing.
Prystowsky, J. B., & DaRosa, D. A. (2003). A learning prescription permits feedback on feedback. Am J surgery, 185(3), 264-67.
Razavi, S. A. (2007). Modern Issues in Instructional Technology. Ahvaz: Shahid Chamran University [Persian]
Rezaee, B., Naderi, N., Tareen, M. A., & Jafari, H. (2017). A Mixed Method in E-learning Opportunities and Threats, Journal of Educational Scienc, 24(2), 151-174. [Persian]
Schartel, S. A. (2012). Giving feedback – An integral part of education. Best Practice Res Clinic Anaesthesiol, 26(1), 77-87.
Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78(1), 153 189. Doi: 10.3102/0034654307313795.
Siemens, G., & Tittenberger, P. (2009). Handbook of emerging technologies for learning. Winnipeg: University of Manitoba.
Stillman, P. L., & Sabers, D. L., & Redfield, D. L. (1976). The use of paraprofessionals to teach interviewing skills. Pediatrics. 57(5), 769-74.
Tavangarian, D., Leypold, M. E., Nölting, K., Röser, M., & Voigt, D. (2007). Is e-learning the solution for individual learning? Electronic Journal of e-Learning, 2(2), 273-280.
Tayebi, V., Tavakoli Ghuchani, H., & Armat, M. R. (2011). Providing status feedback to the learner in clinical education and related factors from the viewpoints of teachers and students Khorasan University of Medical Sciences. NorthKhorasan Uni Med Sci J, 1(3), 69-74. [Persian]
Van De Ridder, JMM., & Stokking, KM., McGaghie, WC., & Ten Cate, OTJ. (2008). What is feedback in clinical education?Med edu, 42(2), 189-97.
Wang, S., & Wu, P. (2008). The role of feedback and self-efficacy on web-based learning: The social cognitive perspective. Computers & Education, 51(4), 1589-1598. doi:10.1016/j.compedu.2008.03.004
Wigton, RS., Patil, KD., & Hoellerich, VL. (2006). The effect of feedback in learning clinical diagnosis. Academic Med, 61(10), 816-2.
Zahed Babelan, A., & Moeni kia, M. A. (2010). A study of the status of teacher-student verbal interaction during teaching and its relation with academic achievement of primary school students in Ardabil City, Journal of Educational Scienc, 17(2), 111-126. [Persian]