نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف تحقیق: طبق گزارش های سالانه وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پروش استان خوزستان، بسیاری از مناطق آموزشی استان خوزستان از نظر شاخص های توسعه یافتگی علمی و آموزشی در سطح پایین تری نسبت به دیگر مناطق کشور قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف ((بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری آموزشی از دیدگاه معلمان استان خوزستان)) صورت پذیرفته است. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر ((پیمایش)) است. از این رو، ابزار جمع آوری اطلاعات ((پرسشنامه))، جامعه آماری ((معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه اول استان خوزستان))، روش نمونه گیری ((خوشه ای))، تعداد افراد نمونه ((381 نفر))، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ((نرم افزار 20 Spss)) و محدوده زمانی و مکانی تحقیق ((دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول مناطق آموزش و پرورش استان خوزستان در سال های1390-1391 و 1391-1392)) می باشد. نتایج تحقیق: میان متغیرهای مستقل سرمایه فرهنگی فرزندان، سرمایه فرهنگی والدین، سرمایه اجتماعی فرزندان، سرمایه اجتماعی والدین، سرمایه اقتصادی فرزندان، سرمایه اقتصادی والدین با متغیر وابسته نابرابری آموزشی دانش آموزان همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل، متغیرهای سرمایه فرهنگی فرزندان، سرمایه اجتماعی فرزندان، سرمایه اجتماعی والدین و سرمایه اقتصادی والدین (422/0= R2) واریانس متغیر وابسته نابرابری آموزشی دانش آموزان را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study the role of cultural, social, and economic capital on educational inequality 2

نویسندگان [English]

  • alihossein hosseinzadeh 1
  • mohammadali mombeini 2

1 Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 MA in Sociology, Shahid Chamran University of Ahwaz

چکیده [English]

Introduction
The aim of the research: Equal access to education for all means that everyone within the educational system has the opportunity and opportunity to succeed. Equally, equal educational opportunities means equal enjoyment and the equal chance of all students enrolling in the educational system and having a class, and appropriate training programs, specialist teachers, educational facilities and equipment. According to the annual reports of the Ministry of Education and the General Directorate of Education and Training of Khuzestan Province, many educational districts of Khuzestan province are inferior to the other regions of the country in terms of scientific and educational development indicators. This study aimed «Social Factors Affecting the inequality of education teachers in Khuzestan province« has been done.
 
Research Method
The present research method is «survey«. Hence, the data collected (questionnaire), population «primary and secondary school teachers of the province«, sampling (cluster), the number of samples «381«, the data analysis «software Spss23« and of time and space research «primary and secondary education courses first school districts in the province  of khouzestan from 1394-1395 and 1395-1396.
 
Results
According to sociological studies, internal and external research backgrounds, exchange of views with relevant faculty members and scientific and executive experts, as well as pathological seminars and conferences in Khuzestan province in recent years, this research is one of a series of social factors affecting Educational inequality of students, variables such as «individual economic capital«, «parent economic capital«, «individual cultural capital«, «parent cultural capital«, «individual social capital«, «parents capital Social« Analyzed and evaluated.
 
Discussion
The results of this study indicate that there is a significant and negative correlation between the independent variables of individual economic capital, parent economic capital, individual cultural capital, parent cultural capital, individual social capital and parents capital Social with dependent variable of students' educational inequality. The results of stepwise multivariate regression model shows that among the independent variables, individual economic capital, individual social capital, parents capital Social and parent economic capital variance of the dependent variable educational inequality students (R2 = 0/422) Are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural capital
  • social capital
  • Economic capital
  • Educational inequality
Bourdieu, P. (1997). Cultural reproduction and social reproduction in: power and ideology in education. Edited by Karbel. Jerome etal, New York, oxford university press.
Coleman J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94 (5), 95-120.
Esmaeil Sorkh, J. (2002). Education inequalities in Kurdistan Province, Political-Economic
Jimenez, J. D. D., & Salas-Velasco, M. (2000). Modeling educational choices: A binomial logit model applied to the demand for higher education. Higher Education, 40, 293-311. doi:10.1023/A:1004098300436
Khodaei, E. (2010). The study of the relationship between the economic and cultural capital of students' parents with the probability of passing them to the general exam of the academic year of 2006, Quarterly of Iranian Higher Education Association, First Year, 4, 65-84. [Persian]
Maslen, J. (1995). Study Finds Class Division in Access to Australian Higher Education, The Chronic of Higher Education, 42, 14.
Nazoktabar, H., & Veysi, R. (2008). A Study of the Relationship between Family Social Capital and the Education of Children, Journal of Management and Development Process, No 68-69, 123-149. [Persian]
Noghani, M. (2007). The Impact of Cultural Capital Inequality on the Academic Achievement of Pre-university Students in Achieving Higher Education, Journal of Education, 23 (3), 71-101. [Persian]
Noghani, M. (2002). Sociological Analysis of Success in Entrance to Higher Education (Case Study of Khorasan Province), Doctoral Dissertation, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities. [Persian]
Nourbakhsh, M. (2010). The role of family cultural, social and economic capital in the success of Azamon volunteers, Quarterly Journal of Welfare and Social Development Planning, 4. [Persian]
Ghasemi, A. (2013). The Study of Inequalities of Educational Opportunities in Ilam Province, Quarterly Journal of Humanities Research, 4 (17). [Persian]
Rozada, M. G., & Menendez, A. (2001). Higher Education Subsidies in Argentinam,Center for International Higher Education.
Salarzadeh, N., & Mahboubi, R. (2009). Comparison of the Role of Social Capital and Social Economic Base in the Academic Achievement of Urmia Pre-University Students, Journal of Social Sciences, 47, 229-271. [Persian]
Samei, V. (2003). An Investigation on the Impact of the Cultural, Social, and Economic Capital of the Family on the Education and Children's Occupation in Tehran. Thesis for Sociology, Al-Zahra University. [Persian]
Sharepour, M. (2015). Sociology of Education, Tehran: Psycho. [Persian]
Statistical Yearbook of the Ministry of Education 2016- 2017. [Persian]
Statistical Yearbook of the Ministry of Education 2017- 2018. [Persian]
Wimberly, G. (2000), Links between social capital and educational attainment amony African American adolescents, Dissertation abstract.