نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران و مدیر اجرایی قطب آموزش مداوم

3 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

آموزش مداوم کارکنان، اقدامی راهبردی است که در سطح فردی، باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی، عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی، موجب افزایش بهره وری می شود. این مقاله با هدف بررسی سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی بر پایه تحلیل محتوای قیاسی از اسناد و مدارک موجود در شرکت و متن مصاحبه ها بود. مشارکت کنندگان این پژوهش را اعضای کمیته تحول منابع انسانی واحد آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، هفت نفر از اعضای این کمیته انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختمند بود. نتایج یافته های تحقیق، حاکی از این است که شرکت فولاد مبارکه اصفهان، استراتژی ها و سیاست های خود را بر مبنای درک نیازها و انتظارات توأمان ذی نفعان و محیط بیرونی و مبتنی بر درک قابلیت ها و عملکردهای درونی تدوین می کند. اهمچنین از آنجایی که شرکت، مدل تعالی سازمانی را پیاده سازی کرده است و به تبع آن، شرکت را تبدیل به یک سازمان یادگیرنده نموده است، شرایط برای آموزش مداوم مهیا شده و از این رو، مؤلفه های آموزش مداوم در شرکت از وضعیت خوبی برخوردار است. براساس یافته های این تحقیق، به کارگیری سه استراتژی آموزشی، ارتباطی و مشارکتی توانسته است شرایط مناسبی را برای آموزش مداوم مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Policies and strategies to organize continuing education in Mobarakeh Steel Company

نویسندگان [English]

  • Sahar Saadat 1
  • Sakineh Shahi 2
  • Hamid Farhadirad 3
  • Mohammadreza Neyestani 4

1 Graduate Student of Educational Management in Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran and Executive Director of Continuing Education

3 Assistant Professor, , Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant professor, Isfahan university, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Continuing education staff, strategic move that at the individual level, improve the quality of work and organizational level, operating excellence and development of the organization and at the national level, thereby increasing productivity. This article aims to review policies and strategies to organize continuing education in Mobarakeh Steel Company were used. Mobarakeh Steel Company is the scope of the study participants in this study included seven members of the committee, human resources development and training of human resource Development Company. The research method used in this study, qualitative methods based on inductive content analysis of documents and interviews are available in the company. Targeted sampling method. Research findings suggest that Mobarakeh Steel Company, its strategies and policies, based on understanding the needs and expectations of both stakeholders and external environment based on understanding the development of internal capabilities and functions. Several quality assessments were carried out, all appropriate expression system in various areas. Also, since the company has implemented Business Excellence Model, and consequently the company into a learning organization has provided conditions for continuing medical education and continuing education component of the company is in good standing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • continuing education
  • policy
  • organizing
Alvani, S. M. (2005). Decision making and determining govermental policy, Tehran: Study and compliation universities Human sceience Books institution (SAMT). [persian]
Bazargan, A., Kharazi, K., & Jamalifar, M. (2012). Comparative study of contrary education for human resource empowerment, Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly Journal of Work and Society.1, 4-12.[persian]
Bohla, H. S. (1994). The trend of education adult’s revolutions and problems in the world, Translated by Simindokht Janpanah. Tehran: Iranian national commission of Unesco. [persian]
Dohman, G. (1996). Lifting Learning: Guidelines for a Modern Education Policy.Bonn: Federal Ministry of Education, Science, Research and Technology.
Fathivajargah, K. (2013).Planning of in- service education,Tehran:SAMT press. [persian]
Fathivajargah, K. (2006). Planning of staff  in- service education,Tehran:SAMT press. [persian]
Field, J. (2001).Lifelong education. International Journal of Lifelong Education, 20 (1/2), 3-15.
Hosseinpour, Z., & Heshmati Nabavi, F. (2012). Concordance       of Continuing Education Programs with the Principles of Adult Learning and their Effectiveness: Perspectives of Nurses in Mashhad University of Medical Sciences. An Journal of Medical Education Irani, 12 (11), pp 836-841. http://ijme.mui.ac.ir.
Jefri, W. Ha & Hugs, P. W. (1999). Education for 21th century in Asia and Pacific zone, translated by Translation Group, Tehran, Education researchary press.
Jalilvand, M. A. (2009). Nessesary and role of education in manpower improvement and development, Tehran University Monthly, No 72.
Karimi, S., Nasr, A., Boghratian, K. (2008). Lifelong learning, university approach in 21 century, Isfahan unversity, SAMT press. [persian]
Knapper, C. K., & Cropley, A. (2000). Lifelong Learning in Higher Education. London: Kogan Page
Livneh, C., (1989).The Adjective Check List as Predictor of Lifelong Learning in the Human service Professions. Psychological Reports, 65, 603-610.
Rahmani, z., Amoozad khalili, M., Gholami Avati, R. (2012), Strategic management of human resource, Tehran: Etihad press. [persian]
Saeidi, A. (2014). Nessessary of study of lifelong learning and it’s theoritical origin, Tehran, Sound and Vision conference. [persian]
Shariatmadari, M. (2004). Nassessity and the role of instruction in manpower refinement and development in third millennium, Scientific quarterly of Kherad,9. [persian]
Sinel, T. (2011). Lifelong Learning matters. Washington, USA, VIPdesk Blog. Retrieved 15 June 2011, from: www.blog.vipdesk.com/2011/04/04.
Sutton, P. J. (1994). Lifelong and Continuing Education. In: International Encyclopedia of Education. New York: Pergamon Press, 6, 3416- 3420.
Super, D. E; Savickas, ML. & Super C. M. (1996). The Life-span, Life-space Approach to Career Choice & Development Sanfrancisco, CA: Joosey-Bass Publishers.
Super, D. E., Thompson, A. S., & Lindeman, R. H, (1988). Adult Career Concerns Inventory: Manual for aresearch and exploratory use in counseling. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Taylor, R. (2001).Lifelong Learning in Higher Education in Western Europe. Journal AED (Adult education and development),56.
Unesco (2000). Translated by Hamid Javdani. The conference statement of Science in 21 century: new comitment, Tehran, Higher education research and planning instituton. [paersian]
Walters, S. (1999). Lifelong Lerning within Higher Education in South Africa: Emancipatory Potential?. International Review of Education.
Watterston, J. (2001). Learning that Lasts: Lifelong Learning and the Knowledge Economy, Retrieved from http://www.icponline.org/