نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران،.

3 کارشناس ارشد مدیریّت آموزشی دانشگاه اصفهان،

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین رهبری مشترک و کار گروهی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 87- 1386 بود. پس از برآورد آماری و مشخّص‌شدن حجم نمونه‌ی‌ 80 نفر از اعضای هیأت علمی با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه‌ی رهبری مشترک کنو و ویتانن (2008) و کار گروهی انیل (1998) بهره گرفته شد. هر دو پرسشنامه از روایی محتوایی برخوردار بودند و میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها به ترتیب 87 درصد و 92 درصد بود. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری t تک متغیره، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میانگین پاسخ به مؤلّفه‌های رهبری مشترک از 91/1 تا 38/2 نوسان داشته است و میانگین نمره‌های کار گروهی 63/2 بوده است. بین مؤلّفه‌های رهبری مشترک با کار گروهی رابطه‌ی معنادار وجود داشت و بیش‌ترین همبستگی بین مؤلّفه‌ی همکاری با کار گروهی (383/ r =، 50/0p<) بود. هم‌چنین نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که همه‌ی مؤلّفه‌های رهبری مشترک میزان واریانس کار گروهی روشن می‌کند که بیش‌ترین آن به مؤلّفه‌ی همکاری و کم‌ترین آن به مؤلّفه‌ی انگیزش متعلّق بود.

رهبری، رهبری مشترک، کار گروهی، اعضاء هیأت علمی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between shared leadership and teamwork from the standpoint of faculty members at the university of Esfahan

نویسندگان [English]

  • R hoveida 1
  • A moghadam 2
  • A nikbakht 3

1 univercity esfhan

2 univercitiy tehran

3 univecity esfahan

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between shared leadership and team work from the point of view of faculty members at the University of Esfahan. Research method was correlative and statistical population was all faculty members at the University of Esfahan in academic year 1386-1387. Statistical sample consisted of 80 members who were selected randomly, through stratified method. To collect needed data, two questionnaires [shared leadership Konu & Vittanen (2008) and teamwork O'Neil (1998)] were used. They had proper reliability and validity with Cronach's Alfa 0.87 and 0.92, respectively. To analyze the data one-sample t test, Pearson's correlation and a multiple regression were used. Findings showed that average responses to shared leadership indices ranged from 1.91 to 2.38 and average responses to teamwork were 2/63. There was a significant relationship between shared leadership and teamwork (r =0.55, p<.05) that the highest correlation seen between cooperation and team work (r =0.383, p<.05). Also, a multiple regression showed that the components of shared leadership explained the variance of teamwork that the most beta belonged to cooperation and the least one belonged to motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • shared leadership
  • teamwork
  • Faculty Members
جوادیان صراف، نصر ا... و همکاران (1382). آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور. مجله‌ی حرکت، شماره‌ی 23، صص 111- 99.
خوشبختی، جعفر و همکاران (1384). رابطه‌ی سبک‌های رهبری و کیفیّت زندگی کارکنان با میزان اثربخشی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیّت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور. مجله‌ی حرکت، شماره‌ی 4، صص 149- 129.
سلطانی، ایرج و پورسینا، محسن (1384). بنیادهای کار گروهی. اصفهان: ارکان.
مختاری‌پور، مرضیه و همکاران (1386). بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و بازدهی‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان. مطالعات تربیّتی و روانشناسی، شماره‌ی 8، صص 110- 95.
مشبکی، اصغر و دوستار، صمد (1382). مؤلّفه‌های اثربخشی گروه‌های کاری. فصلنامهی تحوّل اداری، شمارهها‌ی 41 و 42، صص 142- 119.
مهرعلی‌زاده یداله و همکاران (1384). بررسی رابطه‌ی بین جوّ سازمانی دانشگاه و مشارکت اعضای هیأت علمی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاهی. فصلنامه‌ی پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، سال یازدهم، شماره‌های 1- 2، صص 36- 1.
نورشاهی، نسرین و یمنی‌دوزی سرخابی، محمد (1385). بررسی رابطه‌ی سبک‌شناختی و سبک رهبری در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. فصلنامه‌ی پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، سال دوازدهم، شماره‌ی 3، صص 37- 17.
نوین‌نام، غلامعباس (1380). بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیّتی و سبک‌های رهبری مدیران. مجلهی علومتربیّتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، دوره‌ی سوم، سال هشتم، شماره‌های 3 و 4، صص 106- 78.
لاتین
Al-Rawi, K. (2008). Cohesiveness within teamwork: the relationship to performance effectiveness–case study. Journal of Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 1 (2), pp. 92-106
Bassi, S. & Polifroni, E. C. (2005). Learning communities: the link to recruitment and retention. Journal for Nurses in Staff Development, 21 (3), pp. 103-9.
Bligh, M. C.; Pearce, C. L., & Kohles, J. C. (2006). The impact of self-and shared leadership in team based knowledge work. Journal of Managerial Psychology, 21 (4), pp. 296-318.
Coluccio, M. & Havlick, K. (1998). Shared leadership in a newly merged medical center. Nursing Administration Quarterly, 22, pp. 36-40.
Ensley, M. D.; Pearson, A., & Pearce, C. L. (2003). Top management team process, shared leadership, and new venture performance: a theoretical model and research agenda. Human Resource Management Review, 13, pp. 329-46.
Fletcher, J. & Käufer, K. (2003). Shared leadership: paradox and possibility. in Pearce, C. L., Conger, J. A. (Eds), Shared Leadership: Reframing the Hows and Whys of Leadership, Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 21-48.
Horner, M. (1997). Leadership theory: past, present and future. Journal of Team Performance Management, 3, pp. 270-287.
Jackson, S. (2000). A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers, and recommendations. Journal of Management in Medicine, 14, pp. 166-78.
Konu, A. & Viitanen, E. (2008). Shared leadership in Finnish social and health care.Journal Leader ship in Health Service, 21 (1), pp. 28-40.
Lee-Daivies, L.; Kakabadse, N., & Kakabadse, A. (2007). Shared leadership: leading through polylogue. Journal of Business Strategy Series, 8 (4), pp. 246-253.
Nygren, R. & Levine, E. L. (1995). Leadership of work teams: Factors influencing team outcomes, Paper presented at the Third University of North Texas Symposium on Work Teams, Dallas, TX.
Oosterhoff, D. D. & Rowell, M. (2004). Shared leadership: the freedom to do bioethics. HealthCare Ethics Committee Forum, 16 (4), pp. 297-316.
O'Neil, P. F. (1998). Measurement of teamwork skills: A trait teamwork questionnaire. CRESST Conference, September 10, Los Angeles, CA.
Pearce, C. L. & Sims, H. P. (2002). Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: an examination of aversive, directive, transactional, transformational, and empowering leader behaviors. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6, pp. 172-97.
Park, S. et al. (2005). Teacher team commitment, teamwork and trust: exploring associations. Journal of Educational Administration, 43 (5), pp. 462-479.
Scott, L. & Caress, A-L. (2005). Shared governance and shared leadership: meeting the challenges of implementation. Journal of Nursing Management, 13, pp. 4-12.
Walker, J. (2001). Developing a shared leadership model at the unit level, The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 15 (1), pp. 29-39.
Wood, M. S. (2005). Determinants of shared leadership in management teams. International Journal of Leadership Studies, 1, pp. 64-85.
Wood, M. S. & Fields, D. (2007). Exploring the impact of shared leadership on management team members job outcomes. Baltic Journal of Management, 2 (3), pp. 251-272.