نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریّت صنعتی دانشگاه یزد،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریّت اجرایی دانشگاه یزد،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریّت بازرگانی دانشگاه یزد،

چکیده

 
کیفیّت زندگی کاری یکی از مهمّترین موضوعات مدیریّت منابع انسانی سازمانهاست پژوهشگران در تحقیق حاضر رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی را در میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یزد بررسی کرده‌اند. جامعه‌ی آماری این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان یزد تشکیل می‌دهد. برای تعیین تعداد نمونه‌ی آماری، با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه، شمار آماری 120 نفر به دست آمد. جهت دستیابی به هدف تحقیق آمّار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش یزد رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج یافته‌های تحقیق درباره‌ی رابطه‌ی برخی ویژگی‌های فردی مانند سابقه‌ی خدمت و تحصیلات با تعهّد سازمانی در جامعه‌ی بررسی شده، نشان داد که به طور در این نمونه‌ی آماری، کلی بین سابقه‌ی خدمت و تعهّد سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of relationship between quality-of-work-life and organizational commitment (Case study: Yazd education departments employees

نویسندگان [English]

  • H sayaditoranlo 1
  • R jamali 2
  • H Mansori 3

1 univercity yazd

2 univercity yazd

3 univercity yazd

چکیده [English]

Concern for the quality of working life preoccupied social scientists for the past several decades. The basic objectives of an effective QWL program are improved working conditions (mainly from an employee's perspective) and greater organizational effectiveness (mainly from an employer's perspective). Also organizational commitment has three basic components including identification, involvement, and loyalty that influence employee’s absenteeism and performance. So, this study tries to investigate the relationship between QWL and organizational commitment among Yazd education department employees. This study statistical population contained all employees of Yazd education department. Using statistical methods, we select 120 people as our sample and according to study objectives; we used descriptive and analytical statistics. We found that there is a positive significant relationship between QWL and organizational commitment among these employees. In addition, our examinations about some personal characteristics show that there is no significant relationship between years of service and organizational commitment
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Quality of work life (QWL)
  • organizational commitment
  • education department
  • Employees
 
آرمسترانگ (1377). تعهّد سازمانی. ترجمه‌ی محمدرضا ربیعی، فرهنگ و تعاون، شماره‌ی ششم، خرداد و تیرماه.
استرون، حسین (1377). تعهّد سازمانی. فصلنامهی مدیریّت در آموزش و پرورش، دوره‌ی پنجم، 17، صص 73- 4.
اشرفی، بزرگ (1374). تبیین عوامل مؤثّر بر تعهّد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز شرقی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی، دانشگاه تربیّت مدرس.
ایران‌نژاد پاریزی، مهدی؛ بابایی، محمدعلی و سبحان‌الهی، محمدعلی (1379). کتاب مدیریّت رفتار سازمانی. شرمرهورن، جان آر و دیگران، چاپ دوّم، تهران: مؤسسه‌ی تحقیقات و آموزش مدیریّت.
تعالی، حسین (1374). بررسی اثرات کیفیّت زندگی کاری بر بهرهوری کارکنان کشور. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اداری، دانشگاه تهران.
داودی، سید محمدرضا (1377). بررسی تأثیر کیفیّت زندگی کاری بر رضایت شغلی و حوادث شغلی در بین کارکنان عملّیاتی شاغل در مجتمع فولاد مبارکه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
درگاهی، حسین؛ قریب، میترا وگودرزی، مریم (1386). بررسی کیفیّت زندگی کاری پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله‌ی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره‌ی 13، شماره‌ی 2، صص 21- 13.
دولت‌آبادی فراهانی، رضا (1378). بررسی تعهّد سازمانی در سازمان‌های دولتی و رابطهی آن با عملکرد شاغلین. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی علوم اداری.
رابینز، استیفن پی (1377). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریهها، کاربردها. ترجمه‌ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر تحقیقات فرهنگی، جلد نخست.
رستگاری، حسینعلی (1378). بررسی تأثیر کیفیّت زندگی کاری بر عمکرد کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: مرکز آموزش مدیریّت دولتی.
زارع‌پور، نصیرآبادی و مهرآرا (1387). کیفیّت زندگی کار (QWL) و بهرهوری نیروی انسانی. انجمن بهره‌وری ایران، ارائه شده در همایش بهره‌وری ملی، دوّم خردادماه.
ساروقی، احمد (1375). بررسی تأثیر تعهّد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی، دانشگاه تهران.
سیفی، هوشنگ (1385). بررسی وضعیّت کیفیّت زندگی کاری. گرفته شده از سایت http://hsaiffi.blogfa.com/post-2.aspx
شکرزاده، صادق (1381). تعهّد در سازمان‌های آموزشی. فصلنامه‌ی مدیریّت در آموزش و پرورش، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی32، صص 53- 46.
شیخ، محمود؛ باقرزاده، فضل‌اله؛ زیوریار، فرزاد؛ غلامعلی‌زاده، رضا؛ اسماعیلی، حسن و فاضل، جمال، 1384). بررسی میزان تعهّد سازمانی کارکنان معاونت تربیّت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش. فصلنامهی حرکت، شماره‌ی 26، صص 21- 5.
طالب‌پور، مهدی (1380). تحلیل و تبیین نگرشهای شغلی مدیران، کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشکدههای تربیّت بدنی کشور و ارتباط آن با جوّ سازمانی. رساله دکترای، دانشگاه تهران.
طالب‌پور، مهدی و امامی، فرشاد (1385). بررسی ارتباط تعهّد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه‌ی آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه‌های نواحی هفت‌گانه مشهد. تحقیق در علوم ورزشی، شماره‌ی دوازدهم، صص 32- 15.
قائم‌پناه، رمضانعلی (1380). بررسی عوامل مؤثّر بر بهبود کیفیّت زندگی کاری کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
کاظم، فتاح (1383). رابطهی بین کیفیّت زنــدگی کاری و کارآیی و اثربخشی عملکرد کارکنان. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیّت.
کامدیده، علیرضا (1381). بررسی رابطهی بین کیفیّت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در شرکت آب و فاضلاب منطقهی 5 تهران. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. مؤسسه‌ی تحقیقات و آموزش مدیریّت وابسته به وزارت نیرو.
کوزه‌چیان، هاشم؛ زارعی، جواد و طالب‌پور (1382). بررسی ارتباط تعهّد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلّمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه‌های استان خراسان. فصلنامهی المپیک. سال یازدهم، شماره‌های 1 و2 (پیاپی 23).
مجیدی، عبداله (1377). تأثیر جابجایی بر تعهّد سازمانی و رضایت شغلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
مدنی، حسین و زاهدی، محمدجواد (1384). تعیین اولویّت عوامل مؤثّر بر تعهّد سازمانی کارکنان (مطالعه‌ی موردی در شرکت‌های پالایش گاز و بیدبلند). مجلهی جامعهشناسی ایران، دوره‌ی ششم، شماره‌ی 1، صص 33- 3.
 
 
 
 
لاتین
Benkhoff, A. (1996). Ignoring commitment is casting. Human 13. Relation, 44 (6).
Beverly, Richards Obrien Terrace, and Akeryd duane (2001). Predicting the organizational commitment of marketing education and health occupations education teachers by work related rewards. North Carolina state university.
Cevat celep (2000). Teachers organization commitment in educational organization national forum of teachers. Education Journal, 10 (3(.
Cuskelly, Graham & Boag Alistair (2001). Organizational commitment as a predictor of committee member turn over among volunteer sport administrators. Journal Article in sport, Management Review.
Dolan, S. L.; Garcia, S.; Cabezas, C., & Tzafrir, S. S. (2008). Predictors of “quality of work” and “poor health” among primary health-care personnel in Catalonia, International Journal of Health Care Quality Assurance, 21 (2), pp. 203-218
Dolan, S. L.; Saba, T.; Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (2007a). Gestion des ressources humaines: Tendances, enjeux et pratiques actuelles, 4th ed., ERPI (Canada) & Pearson Education, Paris.
Dolan, S. L.; Valle, R.; Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (2007b). La gestio´n de los recursos humanos: Co´mo atraer, tetener y desarrolar con e´xito el capital humano en tiempos preparando profesionales para el siglo xxi, 2e ed., McGraw-Hill, Madrid.
Falkenburg, k. & Schyns, B. (2007). Work satisfaction, organizational commitment and withdrawal behaviours. Management Research News, 30 (10), pp. 708-723.
Flippo, Edwin, B. (1984). Personnel Management. Sixth Edition.
Gautam, T., Van Dick, R., Wagner, U. (2004). Organizational identification and organizational commitment: Distinct aspects of two related concepts. Asian Journal of Social Psychology; 7: 301-15.
Lau, R. S. M. (2000). Quality of work life and performance, International Journal of Service Industry Management, 11 (5), pp. 422-437.
Lee K.; Alen N. J.; Meyer J. P.; Rhee K. Y. (2001). Cross-cultural generalizability of the T hree-Component Model of organizational commitment: An application to South Korea. Applied Psychology: An International Review, 50: pp. 596-614.
Lee, S. H.; Lee. T. W.; Lum, C. F. (2008). The effects of employee services on organizational commitment and intentions to quit. Personnel Review, 37 (2), pp. 222-237.
Liov, KVO-Tsai, Nyhan. Ronalde (1992). Dimension of organizational commitment in the public sector, 18.
Meyer, J. P.; Stanley D. J.; Herscovitch, L.; Topolnytsky, L. (2002). Affective continuance and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior; 61, pp. 20-52
Mowdey, R. T.; Porter, L.W.; Steers, R. M. (1982). Employee-Organization linkage of commitment, absenteeism and turnover, Newyork: Academic press.
Parish, J. T.; Cadwallader, S.; Busch, P. (2008). Want to, need to, ought to: employee commitment to organizational change. Journal of organizational change management, 21 (1), pp. 32-52.
Robbins, Stephen P. (1991). Organizational Behavior, fifth editon.
Vicente, R. P. V.; Inmaculada, B.; Ana, B. E.; Carlos, B. L. (2007). Organizational commitment to employees and organizational performance. Personnel Review, 36 (6), pp. 867-886