نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم تربیتی

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

 
 
هدف این پژوهش، ارزیابی میزان سودمندی و اثربخشی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و رابطه‌ی آن با رشد دانش و مهارت‌های شغلی در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه کارکنان آن دانشگاه است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل همه‌ی کارکنان دانشگاه است. 256 نفر از کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش ضمن خدمت با روش نمونه‌گیری تصادفی، متناسب با حجم جامعه انتخاب شده و بررسی شده‌اند. با استفاده از یک پرسشنامه، شامل 66 گویه و 5 مقیاس فرعی، داده‌ها جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع، کارکنان دانشگاه شهید چمران از دوره‌های آموزش ضمن خدمت برگزار شده، به لحاظ مؤلّفه‌هایی مانند تناسب با نیازهای شغلی، اثر ‌بخشی دوره‌ها در رشد فردی، بهبود نگرش‌ها و مهارت‌های شغلی، مدیریّت سودمند برنامه‌ها و حمایت مدیریّت از کاربرد آموخته‌های حاصل از شرکت در برنامه‌های آموزش ضمن خدمت، رضایت چندانی ندارند. تفاوت بین نگرش کارکنان زن و مرد نسبت به سودمندی دوره‌های آموزش ضمن خدمت، معنادار (05/0< p) است. هم‌چنین متغیرهای تناسب با نیازها، حمایت مدیران و مدیریّت سودمند دوره به ترتیب بیشترین توان پیش‌بینی رشد فردی کارکنان را دارا می‌باشند. تفاوت معناداری بین گروه‌های مختلف نمونه‌ی‌ آماری بر حسب مدرک تحصیلی یا رسته‌ی شغلی در هیچ یک از متغیرها مشاهده نشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of employees’ attitudes about the relationship between effectiveness of in-service training programs and their effects on job knowledge and skills development in Shahid Chamran University

نویسندگان [English]

  • A parsa 1
  • A Homaykoh 2

1 univercity chamran

2 univer city chamran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the employees’ atitudes toward the importance of in-service training in Shahid Chamran University. 256 employees compeleted a questionnaire with 66 Items and 5 sub-scales (fitness to the needs of job; successful administration; effects on personal development; effects on knowledge, skills & attitudes; management support) and then the data were analyzed by SPSS. The results indicated that, on the whole, many of employees are not satisified with training programs. Comparison of means indicated that the differences between men and women only in their attitudes about in-service training effects on the improvement of their skills and knowledges is significant (p<0/05). There are not significant differences between other groups of employees in terms of their degrees and the job fields (instruction, research,…) in all of 5 variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • on-the-job-training
  • job skills
  • Employees
 
اورنگی، جواد (1374). بررسی و بهسازی منابع انسانی.تهران:‌ مؤسسه‌ی مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی صنایع ایران.
پال‌برجون، د. (1359). فلسفه‌ای برای آموزش بزرگسالان.ترجمه‌ی غفار بهبهانیان، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
تیرگر، هدایت و آل آقا، فریده (1383). مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی. تهران: سنجش تکمیلی، چاپ دوم.
چایچی،‌ پریچهر (1381). شیوه‌های آموزش ضمن خدمت. تهران، آن.
رضایی، اکبر (1380). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی کارکنان اداره‌ی دارایی اصفهان در سال‌های 80- 1370. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
سعادت، اسفندیار (1382). مدیریّت منابع انسانی.تهران:‌ سمت، چاپ هفتم.
شکاری، عباس (1383). مسایل آموزش و پرورش ایران و راهکارهای آن. تهران: عابد.
شیبانی، حسن (1378). نقش دوره‌های آموزش ضمن خدمت و بررسی تأثیر آن بر کارایی کارکنان جهاد دانشگاهی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران.
صفری، احمد (1375). آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش تهران و بررسی آموزش در کارایی کارکنان. پایان‌‌‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی، مرکز آموزش مدیریّت دولتی اهواز.
علاقه‌مند، علی (1370). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: متون درسی دانشگاه پیام نور.
علوی سنگ چشمه، سید جمال (1386). دستاوردهای نظام جدید آموزش کارکنان.
 ww.modiriat.ir/ resource/edu/dastavard.ppt
فیضی، طاهره (1379). مبانی سازمان مدیریّت. تهران: پیام نور، چاپ هفتم.
مظفری، مجید (‎۱۳۸۳). بررسی نیازهای آموزشی دبیران حرفه‌وفن استان اصفهان به منظور طراحی برنامه‌ی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت. شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش اصفهان.
معین، محمد (1378). فرهنگ فارسی. تهران: امیر کبیر.
موسوی‌فر، فخری (1387). بررسی نگرش کارکنان نسبت به میزان سودمندی و موفقیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت سازمان بهزیستی طی سال‌های 85-1380. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دزفول.
مهرآوا، محمدرضا (1382). بررسی عملکرد اثربخشی آموزش در ارتقای سطح علمی کارکنان معاونت آموزش و تحقیقات وزارت کشاورزی، پروژه‌ی کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی خوزستان.
مهرعلی زاده، یدا... و چینی پرداز، رحیم (1383). ارزیابی اثربخشی دورههای آموزش ضمن خدمت اداره‌‌ی کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان- بندر امام خمینی (ره) طی سالهای (1383- 1380). گزارش نهایی طرح، دانشگاه شهید چمران اهواز، معاونت پژوهشی.
نور‌علی‌زاده، رحمن (1383). ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت سایپا بر عملکرد شغلی کارکنان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
نیستانی، محمدرضا و کیذوری، امیرحسین (1383). ارزیابی در آموزش عالی.
 www.webneyestan.blogspot.com
همایونیا، آنتیا (1384). ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی آبفا اهواز. پایان‌نامهکارشناسی ارشد دانشکدهی علومتربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران.
هیکس، جی. و گولت، سی. ری. (1369). تئوری‌های سازمان و مدیریّت. ترجمه‌ی گوئل کهن، تهران: اطّلاعات، جلد 1.
 
لاتین
Aghazadeh, S. M. (2007). “Re–examining the training side of productivity improvement: evidence from service sector”. International Journal of Productivity and Performance Management, 56 (8), pp. 744-757.
Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed). Handbook of social pasychology. Clark University Press, pp. 798-884.
Beccker, G. S. )1976 .("Human Capital". Columbia University Press, New York 2nd Eguition Investment in Learing: the Individual and Social Value of American Higher Education, San Egucation, San francisco: Jossey-Bass, pp. 9-14
Bovee, Courtland L. (1993). Management, International. And thill. John v. and wood, marian Burk and dvel, George P. Ed. Graw hill book co, p. 329.
Boyd. B. (2003). Transforming teacher staff development, education Information.Toward a Political Economy of Education, A Radical Critique Of Ivan IIIich's Deschooling Society, In Ivan IIIich etal, pp. 9-17.
Certo, Samuele (1994). Modern Management, Diversity Quality Ethies, and the Global Environment, 6 td ed. Allyn & Bacon, p. 149.
Conti, G. (2005) “Training, productivity and wages in Italy”. Labour Economics, 12 (4), pp. 557-576.
Droba, D. D. (1933). The nature of attitude. Journal of social psychology, p. 244.
Gubbins jedmund (2006). Evaluation of the employees attitudes toward in-service training, Training and development journal.London wip old. December, pp. 140-146.
Halonen, P. (2007). Quality in Education tuning International Master's Programmes, Head of Quality Assurance.University of jyvaskla, pp. 320-324.
Hashimot, M. (1994). Employment-based Training in tapanese firms.Chicago: university of Chicago press, Common Elements in the Planning Process. (editors), Educational Planning: Concepts, Strategies, And Practices, Longman Publishing Groups, pp. 231-249.
Kretch, D.; Crutchfild, R. S., and Ballacheg, e. l. (1962). Individual in society. Mc graw-hill, p. 66.
Lyons, P. (2005) “A robust approach to employee skill and knowledge development”. Industrial and Commercial Training, 37 (1), pp. 3-9.
Mincer, J. (1967). Progess in Human Capital Analyses of the Distribution of Earnings.In Atkinson, A. B. (Ed): the Personal Distribution of Incomes, London, Allen and Unwin, pp. 136-92.
Mincer, J. (1981). Human Capital and Economic Growth. Working Paper no. 803, Nationl Bureau of Economic Research, Cambridge ma. European Development of New Indicators in the Field of Lifelong Learning, Helsinki, pp. 10-13.
Reevas, M. (1998). Evaluation of Traning London: the Industrial Society Publishing, Secondary Education. Perspective, Bangkok, pp. 110-121.
Robbins, Stephen p (1994). Educational Management, (6th. Ed), prentic halls Inc.
Thamson, George (1990). A text book of human resource management,Singh, Educational Planning in Asia. International Institute for Educational Planning, Paris London, pp. 29-34.