نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 - عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان،

2 عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان،

چکیده

هدف از پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، بررسی رابطه‌ی بین ابعاد جوّ سازمانی و خلّاقیّت در معلّمان مدارس ابتدایی شهر سمنان بوده است. 32 مدرسه‌ی ابتدایی و 210 معلّم، نمونه‌ی آماری این پژوهش بود و در آن دو پرسش‌نامه‌ی جوّ سازمانی هوی و همکاران و پرسش‌نامه خلّاقیّت رند سیپ برای سنجش متغیّرها استفاده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، میانگین بُعد دستوری در مدارس مورد مطالعه، تا حدّی بالا بود. بنابراین، رفتار مدیران در آن‌ها در حدّ مطلوب؛ باز نبوده است؛ ولی رفتار معلّمان در این مدارس بازتر از رفتار مدیران درک شده است. بین دو شاخص رفتار مدیر و رفتار معلّمان و بروز خلّاقیّت در معلّمان در سطح 05/ 0رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار مشاهده شده است. بررسی رابطه‌ی شش بُعد جوّ سازمانی با خلّاقیّت نیز، نشان داد که رابطه‌ی بعد همکارانه و تظاهر به اشتغال با خلّاقیّت معلّمان معنی‌دار است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational climate dimensions and creativity in elementary school teachers in Semnan

نویسندگان [English]

  • Amin bidokhti 1
  • A hamzein 2
  • z sababaghian

1 univercity.semnan

2 univercity.semnan

چکیده [English]

The objective of this research was to investigate the relationship between Organizational Climate Dimensions and Creativity in Elementary School Teachers in Semnan. The required data was collected from a sample including 210 elementary school teachers and 32 elementary schools through a random sampling method and by OCDQ-RE and Randcip Test of Creativity. These instruments help us to assess teachers' creativity and their perceptions of organizational climate of schools. After gathering and analyzing data the following results were found: 1. The relationship between principal's behavior and teachers' creativity was positive and significant. 2. There was a significant relationship between teachers' behavior and teachers' creativity. 3. The relationship between teachers' collegial behavior and teachers' creativity was significant. 4. The relationship between other five dimensions and teachers' creativity were non significant.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • organizational climate dimensions
  • creativity
  • elementary school teachers
 
ایمانی، محسن و رنجبر، افسانه (1384). خلّاقیّت و زمینه‌سازی برای رشد آن. ماهنامهی تربیّت، شماره‌ی 4، صص 62- 60.
بازرگان، زهرا و صادقی، ناهید (1380). بررسی رفتار میان فردی معلّمان با دانش‌آموزان مدارس راهنمایی دخترانه‌ی تهران. مجلهی روانشناسی و علومتربیّتی، شماره‌ی2، ص ص 60- 48.
بیگی‌نیا، عبدالرضا (1382). بررسی ارتباط بین جوّ سازمانی و مشارکت کارکنان. مجله‌ی علمی و پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال دهم، شماره‌ی2، ص ص 20- 1.
پرورش، پروانه (1383). بررسی عوامل مؤثّر بر جوّ سازمانی مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 82-83. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریّت آموزشی، دانشگاه سمنان.
حسینی، افضل‌السادات (1381). ماهیّت خلّاقیّت و شیوه‌های پرورش آن. مشهد: قدس رضوی.
حسینی، افضل‌السادات (1386). خلّاقیّت چیست؟ ماهنامهی رشد معلم، شماره‌ی نهم، صص 31- 20.
رابینز، استیفن، بی (1384). مبانی رفتار سازمانی. علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضایی، خیرالنساء (1382). بررسی مقایسه‌ای رابطه‌ی جوّ سازمانی و بروز خلّاقیّت در دبیران مقطع متوسطه‌ی شهرستان شاهرود. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی، مرکز آموزش مدیریّت دولتی سمنان.
سیادت، علی، بختیار؛ نصرآبادی، حسنعلی و سلیمی، قربانعلی (1384). بررسی رابطه‌ی بین جوّ سازمانی و با ویژگی‌های شخصیّتی مدیران مدارس متوسطه‌ی شهر اصفهان در سال تحصیلی80-79. مجلهی علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال دوازدهم، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 4، ص ص 121- 101.
سید جوادین، سیدرضا و کرمی، امیر (1386). شکوفایی خلّاقیّت کاربردی. تدبیر، سال 18، شماره‌ی 183، ص ص 17- 14.
شیخ‌الاسلامی، راضیه و رضویه، اصغر (1384). پیش‌بینی خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجّه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیّت. مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره‌ی ‌4، ص ص 103- 94.
صمدی، پروین و شیرزادی اصفهانی، هما (1385). بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با روحیه‌ی کارآفرینی در دانش‌آموزان.  فصلنامهی علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی،شماره‌ی 16، ص ص 187- 164.
علوی، سید حمیدرضا؛ خصری، مهدی و قزل ایاغ، محمد (1382). رابطه‌ی بین خلّاقیّت کارکنان با جوّ سازمانی. پیام مدیریّت موفّق، شماره‌های 7 و 8.
غفاری، پروین (1382). بررسی ارتباط جوّ سازمانی با میزان خلّاقیّت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریّت آموزشی مرکز آموزش مدیریّت دولتی سمنان.
فولادوند، خدیجه (1386). بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی با سلامت روانی کارکنان بیمارستان‌های دولتی شهر ایلام. مجلهی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره‌ی 15، شماره‌ی نخست، ص ص 50- 44.
قاسمی‌نژاد، افسر؛ سیادت و علی، نوری ابوالقاسم (1384). تعیین رابطه‌ی جوّ سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران شهر کرد. مجلهی علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره‌ی 1.
منطقی، مرتضی (1380). بررسی پدیده‌ی خلّاقیّت در کتاب‌های درسی دبستان، بررسی تأثیر آموزش خلّاقیّت در دانش‌آموزان ابتدایی و ارائه الگویی برای آموزش خلّاق آنان. پایان‌نامه‌ی دکتری دانشگاه تهران.
میرکمالی، سید محمد (1378). تفکّر خلّاق و باروری آن در سازمان‌های آموزشی. مجلهی روانشناسی و علومتربیّتی دانشگاه تهران، سال چهارم، شماره‌ی 59، صص 120- 99.
ناظم، فتاح (1384). پیش‌بینی رهبری اثربخش از طریق جوّ سازمانی و ویژگی‌های شخصیّتی مدیران در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه‌ی 8. دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، شماره‌ی 25، ص ص 130- 107.
ناظم، فتاح و طوسی، محمدعلی (1379). رابطه‌ی سبک رهبری و جوّ سازمانی با بهره‌وری خدمات مدیران آموزشگاه‌های تهران به منظور الگوی مدیریّت مناسب آموزشی. فصلنامهی تعلیم و تربیّت، شماره‌ی 2، ص ص 122- 103.
نورائی، طهمورث؛ امیرتاش، علی‌محمد؛ تندنویس، فریدون و بهرنگی، محمدرضا (1385). ارتباط بین فلسفه‌ی آموزشی، سبک رهبری مدیران و جوّ سازمانی در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیّت بدنی. نشریه‌ی علوم حرکتی و ورزش، سال چهارم، شماره‌ی 7، ص ص 52- 37.
هژیرکیانی، کامبیز (1377). اقتصاد سنجی. تهران: ققنوس.
هوی، وین، ک؛ میسکل، سیسیل، ج (1382). مدیریّت آموزشی، تئوری تحقیق و عمل. ترجمه‌ی میر محمد سید عباس‌زاده، ارومیه: دانشگاه ارومیه.
 
لاتین
Amabile, T. A. et al (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity. The leadership Quarterly, 15.
Arvidsson, M. & et al (2006). Organizational climate in air traffic control. Applied Ergonomics, 37.
Chamorro-Promuzic, T. & Reichenbacher, L. (2008). Effects of Personality and treat of evaluation on divergent and convergent thinking. Journal of Research in Personality.
Chen, C. J. & Hung, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management. International Journal of Information management, 27.
Dollinger, S. J. (2007). Creativity and Conservatism. Personality and Individual Differences, 43.
Hernandez, T. J. & Seem S. R. (2007). A safe school climate. International Journal of Information management, 26.
Jung, D. I. & et al (2003). The role of Transformational Leadership in enhancing organizational innovation. The Leadership Quarterly, 14.
Kahai, S. & et al (2003). Effects of leadership Style, anonymity and rewards on creativity-relevant process and outcomes. The Leadership Quarterly, 14.
Loukas, A. & Murphy, J. L. (2007). Middle school student perceptions of school climate. Journal of school psychology, 4.
Rice, G. (2006). Individual values, organizational context and self-perceptions of employee. Journal of Business Research, 59.
Rice, G. (2003). The challenge of Creativity and Culture. International Business Review, 12.
Ward, T. B. (2007). Creative cognition as a window on creativity. Methods, 42.