نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیّتی دانشگاه شهید بهشتی،

2 استادیار/ دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی

چکیده

شبیه‌سازی یکی از ابزارها و روش‌های آموزشی است. پژوهش حاضر، با هدف به کارگیری چنین راهبردی در برنامه‌های آموزشی و ارزیابی تأثیر شبیه‌سازی‌های ذهنی ساده و توأم فرآیندی و فرآورده‌ای بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی انجام شده است. شیوه‌ی اجرای پژوهش، آزمایشی بوده است. 104 دانش‌آموز تیزهوش و 104 دانش‌آموز عادّی پایه‌ی اوّل دبیرستان، به شکل نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه (در مجموع 8 گروه) شبیه‌سازی‌های ذهنی فرآیندی، فرآورده‌ای، توأم فرآیندی و فرآورده‌ای و گروه بازبینی دسته‌بندی شدند. نخست، از تمام آزمودنی‌های آنان، آزمون عملکرد تحصیلی گرفته شد. سپس، به مدت 5 جلسه‌ی 10 دقیقه‌ای آموزش‌های شبیه‌سازی ذهنی برای گروه‌های آزمایشی ارائه شد، گروه بازبینی هیچ آموزشی را دریافت نکرد. و دوباره آزمون پیشرفت تحصیلی برای تمامی آزمودنی‌ها اجرا شد. داده‌‌ها با روش‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیّره، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی، بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که شبیه‌سازی ذهنی با توجّه به کنترل عامل هوش، به بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اثر بر عامل‌های (خودکارآمدی، برنامه‌ریزی و انگیزش) می‌انجامد، .در دانش‌آموزان با استعداد، شبیه‌سازی ذهنی فرآورده‌ای و در دانش‌آموزان عادّی، شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی بر عملکرد آنان مؤثر بود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the impact of simple and process-and-outcome combined of mental simulations on the educational performance of talented and normal students

نویسندگان [English]

  • f khalili Sharafeh, 1
  • sh Pakdaman 2
  • B Saleh Sedgh Pour 3

1 M.A.Philosophy of Education

2 Assistance professor, Shahidbeheshti University

3 univercity rajayi

چکیده [English]

For comparing the impact of Simple and Combined Process-and-Outcome of mental simulations on the educational performance and achievement of talented and normal students involved in it, experimental method were used. The results would be used in developing curriculum and educational methods. 104 talented students and 104 normal students were chosen in a target sampling from the first-grade female students and were located in a random sampling in three groups of Process, Outcome and Combined mental simulations and a fourth control group .The research question was, whether or not the impacts of Simple and Process-and-Outcome Combined mental simulations were different among the normal and talented students. First, Educational Performance Test and the mid-term exam of chemistry were given to all the subjects. Then for five to ten-minute sessions, mental simulations were taught to the experimental groups with the control group receiving no instructions. At the end of the term, Educational Performance Test and final exam of chemistry were given to the subjects. The data were analyzed by using the following statistical methods: multiple analysis of variance (Manova), Multiple analysis of Co-variance (Mancova), Analysis of Co-variance, one-way anova and Post Hoc Test (Tuckey), based on distinguishing points. The results showed that mental simulations were effective in educational performance, and in its improvement, but weren’t effective in the educational achievement. Intelligence, as a moderating variable, didn’t have any impact on the relation between mental simulation and educational performance. In the case of talented students, Outcome mental simulation was the main cause of educational performance. In the normal students, however, process mental simulation was more efficient than other simulations.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : process mental simulation
  • outcome mental simulation
  • combined mental simulations
  • educational performance
  • and intelligence
 
اژه‌ای، جواد (1383). ویژگی‌های شخصیّتی تیزهوشان در پژوهشهای روانشناسی. تهران: سمپاد.
بهرامی، علیرضا (1375). تأثیر تصویرسازی ذهنی بر شوت بسکتبال تیم منتخب دانشجویان پسر رشته‌ی تربیّت بدنی دانشگاه اراک. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، چاپ نشده، دانشکده‌ی علوم‌انسانی، دانشگاه تربیّت مدرس.
درتاج، فریبرز (1383). بررسی تأثیر شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی. رساله‌ی دکتری روان‌شناسی تربیّتی، چاپ نشده، دانشگاه علامه‌ی طباطبایی.
سیاوشی، حاتم (1385). بررسی تأثیر ساده و توأم شبیه‌سازیهای ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر بهبود عملکرد دانشجویان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیّتی، چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
سیف‌نراقی، مریم و نادری، عزت‌اله (1384). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: ارسباران.
علیزاده، احمد (1382). آلفرد آدلر: گسترهی نظریّه شخصیّت و روان درمانی. تهران: دانژه.
 
لاتین
Decety, J. & Ingvar, D. H. (1990). Brain Structures participating in mental simulation of motor behavior: A neuropsychological interpretation. Acta Psychological, 73, pp. 13-34.
Dokic, J. & Proust, J. (2002). Simulation and knowledge of action. Amsterdam :John Benjamins Publishing Company.
Education of mental imagery (n. d.). Retrieved may 21, 2007, from www..rezalotfian. blogfa.com
Hall, C. R.; Mack, D.; Paivio, A., & Hausenblas, H. A. (1998). Imagery use by athletes. Development of the sport imagery questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29, pp. 73-89.
Hayes-Roth, B. & Hayes-Roth, F. (1979). A cognitive model of planning. Cognitive Science, 3 (6), pp. 275-310.
Hesslow, G. (2002). Conscious thought as simulation of behavior and perception. Trends in Cognitive Science, 6 (6), pp. 242-247.
Kitsantas, A.; Reiser, R. A., & Doster, J. (2004). Developing self-regulated learners: Goal setting, self-evaluation and organizational signals during acquisition of procedural skills. The Journal of Experimental Education, 72 (4), pp. 269-287.
Klein, G. & Crandall, B. W. (1995). The role of mental simulation in problem solving and decision-making. In P. Hancock, & J. M. Flach (Eds.), Local applications of the ecological approach to human-machine system (2), pp. 324-358). Mhwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Knudstrup, M.; Segrest, S. L., & Hurley, A. E. (2003). The use of mental imagery in the simulated employement interview situation. Journal of Managerial Psychology, 18 (6), pp. 573-591.
Martin, K. A.; Moritz, S. E., & Hall, C. R. (1999). Imagery use in sport: a literature review and applied model. The Sport Psychologist. 13, pp. 245-268.
Milligan, J. (2004). Leadership skills of Gifted students in a Rural Setting: Promising Programs for Leadership Development. Rural Special Education Quartery. 23 (1), pp. 16-21.
Morrison, R. G., & Wallace, B. (2001). Imagery vividness, Creativity and the visual arts. Journal of Mental Imagery, 25 (3/4), pp. 135-152.
Pham, L. B., & Taylor, S. E. (1999). From thought to action: Effects of process versus outcome based mental simulations on performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, pp. 250-260.
Schunk, D. H., & Swartz, C. W. (1993). Writing strategy instruction with gifted students: Effects of goals and feedback on self-efficacy and skills. Roeper Review, 15 (4), May/June, 1993.
Shaw, G. A. (1984). The use of imagery by intelligent and by creative school children. The Journal of General Psychology, 112 (2), pp. 153-171.
Taylor, S. E.; pham, L. B.; Rivkin, I. D., & Armor, D. A. (1998). Harnessing the imagination: Mental simulation,self_regulation, and coping. American psychology, 53 (4), pp. 429-439.
Taylor, S. E., & schneider, S. K. (1989). Coping and the simulation of events. Social cognition, 7 (22), pp. 174-194.
Weinberg, R. S.; Burton, D., & weigand, D. (2000). Perceived goal setting practices of olympic athletes: An exploratory investigation. The Sport psychologist. 14 (3), pp. 279-295.
Wilson, G. V. (2005). How to optimize performance, Process and Outcom Goals-An indepth Analysis. Retrieved June 17, 2007, From: www .abcbodybuldin g.com.