نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مبانی فلسفی اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

جستجو در زمینه ها و شرایط شکل گیری فرآیندهای تربیتی مدرن در ایران مبتنی بر مناسبات قدرت دانش مساله اساسی است که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ آن است. روش پژوهش در این مطالعه روش تحلیل تاریخی مبتنی مناسبات قدرت دانش است که به تجزیه و تحلیل سیر تاریخی عوامل شکل دهنده به نظام آموزش مدرن و تحول ارزش ها در جامعه ایران پرداخته است از اینرو ، ابتدا زمینه های فرهنگی و اجتماعی شکل گیری تربیت مدرن در ایران مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد مورد نقد قرار گرفته و بر اساس فرض مخالف پژوهش مبنی بر ارزشمندی برخی آموزه های سنتی ؛ شیوه های آموزش و دانش سنتی طرد شده در نظام آموزشی مدرن توصیف شده است. نتیجه حاصل از گام اول پژوهش آن است که فرایند مدرنیزاسیون تربیت سنتی را با جایگزینی عواملی همچون تحول در شیوه های تنبیهی و ظهور شیوه های انضباط مدرن، یکدست سازی ظاهر، توسعه آموزش های اجباری، معماری مدرن مدارس، ایجاد سازو کارهای نظارت بر نظام دانش به به حاشیه رانده است و منجر به آن شده است که در کنار دستاوردهای عظیم آموزش مدرن سهمی از ارزش و سنتهای بومی و فرهنگی از فرایندهای آموزشی در حاشیه قرار گیرد. در گام دوم پژوهش نتایج نشان داد که صرف نظر از تحول در شیوه های تنبیهی و ظهور شیوه های انضباط مدرن و توسعه آموزشهای همگانی که دستاوردی ارزشمند در نظام آموزشی مدرن است، بازنگری در دانش سنتی وبازسازی مجدد آن بر حسب الزامات بومی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection on the formation of the modern education system in Iran Based on relationships power - knowledge at the thought of Michel Foucault

نویسنده [English]

  • Marzieh Aali

Assistance professor in university of Tehran

چکیده [English]

Abstract
This article reviews the history of education in the field of search and conditions of formation of modern educational processes is based on relationships power - knowledge at the thought of Michel Foucault. Therefore, in this study, in the first step, cultural and social development of modern education in Iran is based on documents and evidence has been criticized, and in the second step, removed teaching practices and traditional knowledge in the modern education system is described. The first step is the result of research has shown that the process of modernization, through factors such as uniform, monitoring and panoptic structure between traditional education and indigenous traditions and Islamic values and has caused a lot of educational process has been removed and then in step two the research results showed that the underlying structures of modern Iranian educational system, such as Religion, diversification of educational content and avoid the construction of separate of age groups and content, change in attitude towards evaluation and change the order of evaluation approaches to the individual and the skill, to change the school and the terms of debate architecture, issues that should be revived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The modern educational system
  • power relations
  • knowledge
  • education historical evolution of Iran. Cultural traditions
Abrahamian, Y. (2010). Modern Iranian History. (Fattahi, M. E. Trans) Tehran: Ney. [Persian]
Akbari, M. A. (2005). The genealogy of Iranian identity. Tehran: Scientific-cultural. [Persian]
Alaghemand, S., Salehi, S., & Mozaffar; F. (2017). A Comparative Study of the Architecture and Content of Schools in Iran from the Traditional to the Modern Period of Art and Architecture. Tehran: Bagh-Nazari. 14 (49), 530-518. [Persian]
Bahmayi, L., Marashi, S. M., Pak Seresht, M. J., & Safaei Moghadam, M. (2016). Is social and cultural reconstruction a school duty? (Analytical Analysis of the Viewpoint of Social reconstruction). Journal of Educational Sciences (martyr Chamran University). 23 (1), 5-8. [Persian]
Butin, D.W. (2006). .Putting Foucault to Work in Educational Research. Journal of Philosophy of Education, 40 (3), 371-380.
Deacon, R. (2006). Michel Foucault on education: A preliminary theoretical overview. South African Journal of Education. 26 (2), 177–187.
Dreyfus, H., & Robino, P. (1999). Michel Foucault: Beyond Structural and Hermeneutics, (Bashirieh, H. Trans), Tehran: Ney. [Persian]
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). London: Penguin Books.
Ghasemi Pouya, E. (1998). New Schools in the Qajar Period: Constituents and Leaders. Tehran: Academic Publishing Center. [Persian]
Golshan Fumani, M. R. (1994). Sociology of Education. Tehran: Shifteh. [Persian]
Hafezī, A. (2016). Darolfonoun, Amir Kabir's lasting legacy. Tehran: School. [Persian]
Hedayat, M. G. K. M. S. (1965). Memories and dangers. Tehran: Zaware. second edition. [Persian]
Hekmat, A. (1971). Education in Ancient Iran. Iranian Institute for Research and Planning. [Persian]
Hossein Zadeh, F. A. (2002). Pathology of Educational Evaluation System of Students of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Educational planning research organization. [Persian]
Illich, P. I. (2008). Deschooling Society. (Sheikhavandi, J. Trans). nameless. [Persian]
Jardine, G. (2005). Foucault & Education. New York: Peter Lang.
Kasravi, A. (1975). History of Constitutional Revolution. Tehran: Amir Kabir. 11th edition. [Persian]
Kayamanesh, A., & Hasani, M. (2009). Reviewing the educational system of Iran from the perspective of educational system assessment. Educational Innovation, 30 (8), 104-75. [Persian]
Khalilikhoo, M. R. (1994). Development and modernization of Iran in the period of Reza Shah. Tehran: Jahad University Press Center. [Persian]
Ma'aref Newspaper (1937). Tehran Printing, (32). [Persian]
Meadmore, D., & Symes, C. (1997). Keeping up appearances: Uniform policy for school diversity? British Journal of Educational Studies, 45, (2), 174-186.
Millei, Z. J. (2010). The discourse of control: Disruption and Foucault in an early childhood classroom. Contemporary Issues in Early Childhood, 6 (2), 128-139.
Nickneshan, Sh., & Samadi Darafshani, A. (2017). Reflection on elite education. Journal of Educational Sciences. 1, 5-22. [Persian]
Omid, H. (1995). History of Azerbaijani Culture. Tabriz: East Azarbaijan Culture Department. Volume II. [Persian]
Ravandi, M. (1986). Iranian social history. Tehran: Amir Kabir. [Persian]
Safi, A. (1994). Organization and the rules of education. Tehran: Samt. [Persian]
Seddiq Alam, J. (1961). The relic of life, memories of the story of Dr. Jesus Sediq Alam, who was profitable in education. Audio-visual organization of the country's fine arts. Tehran: Tabe ketab. [Persian]
Shirazi, H. R., Moghadasi, M., & Dehshoor, M. (1997). Unsaid, Memories of the Martyr Hajj Mehdi Araghi. Tehran: Rasa Cultural Services Institute. [Persian]
Smart, B. (2006). Michel Foucault. (Joapashani, L. & Chauwishan H. Trans) Tehran: Akhtaran Book. [Persian]
Vakilian, M. (2011). History of Education in Islam and Iran. Tehran. Amir Kabir. [Persian]