نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

با پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوین ارتباطی دست‌اندرکاران آموزش و پرورش به‌منظور جذب فراگیران و تقویت مهارت‌های اصلی یادگیری، بر ایجاد زمینه‌ای نوین در یاددهی و یادگیری با استفاده از رسانه نوین ارتباطات سیّار از بدو دوران کودکی تأکید دارند. پژوهش حاضر به منظور سنجش اثر تلفیق دو رسانه‌ی غیررسمی بازی و ارتباطات سیّار با آموزش چهره به چهره بر یادگیری زبان انگلیسی انجام شد. بدین منظور عمل‌کرد 270 نفر دانش‌آموزان ایرانی از رده سنی 12-17 سال و با سطح مهارت زبانی متوسط پایین در طول یک سال تحصیلی در یادگیری ترکیبی واژگان انگلیسی به هنگام عرضه جانبی محتوا از طریق بازی‌های دیجیتال در قالب سه گروه دنبال شد. در حالی‌که آموزش چهره به چهره در محیط آموزشی برای تمامی اعضای نمونه آماری یکسان بود، گروه اول بازی‌های آموزشی پیش‌ساخته را انجام می‌دادند، گروه دوم و سوم به ترتیب در دو محیط واقعی و مجازی به ’خانه بازی ایرانی‘ که جهت آموزش زبان انگلیسی تغییر داده شده بود می پرداختند. ارزیابی عمل‌کرد دانش‌آموزان نه با اتکای تنها به شیوه‌های قدیمی پیش آزمون و پس آزمون، بلکه از طریق ارزیابی تکوینی، پرسش‌نامه نگرش و ارزیابی تلخیصی صورت پذیرفت. بررسی توصیفی و استنباطی داده‌ها از تأثیر معنادار بازی‌ آموزشی بومی مجازی در یادگیری زبان انگلیسی حکایت داشت. در یک نگاه کلی، مشارکتی، متنوع و فرهنگ بومی-محور بودن بازی‌های آموزشی یادگیری بهتر زبان انگلیسی از طریق تلفن‌همراه را به بار ‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Impact of Didactic Games on L2 English Pedagogy

نویسنده [English]

  • Amir Mashhadi

چکیده [English]

With the rapid advancements in new communication technologies, the authorities of Iranian educational ministry emphasized opening a new room in teaching and learning with the application of the new medium of mobile communication from the early childhood so as to attract the learners as well as to improve their main skills of learning. The current study was conducted to examine the effect of combining two main non formal media of gaming and mobile communication with face to face teaching on learning English language. To that purpose, the performance of 270 Iranian students ranging from 12 to 17 with pre-intermediate proficiency level was traced to highlight their blended learning of new words while being provided with marginal introduction to the contents via digital games within three groups. While the face to face instruction was common to all the participants in the education context, the first group did the prefabricated games and the second and third ones did the native Iranian game of 'Xhane Bazi', which was modified for the purpose of English language instruction, both in real and virtual environments. The assessment of students' performance was not limited to mere reliance on the traditional methods of pretest. Instead, posttest and the formative assessment, survey, and summative assessment were also utilized. The qualitative and qualitative analysis of data revealed a meaningful effect of indigenous instructional games on learning English language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching English vocabulary
  • mobile phone
  • Media
  • didactic games
  • Xane Bazi
احمدی، آذر و پورکریمی، جواد (1392). سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیران بر اساس الگوی.ISST تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، دوره‌ی 47، شماره 4. 468-449.
رضائیان، مجید (1391). ورود به دنیای ارتباطات با آموزش سواد رسانه‌ای [مصاحبه با روزنامه ایران]. سواد رسانهای و لزوم آموزش آن. 20 آذرماه 1391.
ریاحی، ابوالقاسم (1380). نقش بازی در ایجاد خلاقیت و پرورش کودکان، تهران: نشر پرنیان.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1376). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
صالحی امیری، رضا (1378). سواد رسانه‌ای. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
Byram, M., & Morgan, C. (1994). Teaching and learning language and culture. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.
Byram, M., Esarte-Sarries, V., Taylor, S. & Allatt, P. (1991). Young people's perception of other cultures. In D. Buttjes & M. Byram (Eds.), Mediating languages and cultures (pp. 103-119). Clevedon, Avon, England: Multilingual Matter.
Carvalho, A. (2014). 5 trends to rock education. Technology News & Innovation in K-12 Education, 17(4), 26-27.
Coe, N., & Fowler, W. S. (1976). Nelson English language tests. London: Butler and Tanner Ltd.
Czepielewski, S. (2011). The virtual world of second life in foreign language learning. In S. Czepilewski (Ed.), Learning a language in virtual worlds: A review of innovation and ICT in language teaching methodology (pp. 15-25). Warsaw: Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration.
Czepielewski, S., Christodoulopoulou, C., Kleiner, J., Mirinaviciute, W., & Valencia, E. (2011). Virtual 3D tools in online language learning. In S. Czepilewski (Ed.), Learning a language in virtual worlds: A review of innovation and ICT in language teaching methodology (8-15). Warsaw: Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration.
Damen, L. (1987). Culture learning: The fifth dimension in the language classroom. Reading, MA: Addision-Wesley.
Devaney, L. (2013, April 4). How three districts are tracking student data, Archived at http://www.eschoolnews.com
Ellis, R. (1992). The classroom context: An acquisition-rich or an acquisition-poor environment? In C. Kramsch & S. McConnell-Ginet (Eds.), Text and context(171-186). Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Fencott, C., Lockyer, M., Clay, J., & Massey, P. (2012). Game invaders: The theory and understanding of computer games. NY: A John Wiley & Sons, Inc.
Freed, B. F. (Ed.). (1991). Foreign language acquisition research and the classroom. Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
Gass, S. M., & Mackey, A. (2007). Input, interaction, and output in second language acquisition. In B. van Patten & J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction (pp. 175–200). Lawrence Erlbaum.
Halliday, M. A. K. (1978). Language as a social semiotic. London: Edward Arnold.
Hannerz, U. (2001). Thinking about culture in a global acumen: Culture in the communication age. The Annals, 570, 140-150.
Hayati, A. M. & Mashhadi, A. (2010). Language planning and language-in-education policy in Iran. Language Problems and Language Planning, 34(1), 24–42.
Jauregi, J. (2011). Integrating meaningful interactions through virtual tools in foreign language education: Looking at the added value. In S. Czepilewski (Ed.), Learning a language in virtual worlds: A review of innovation and ICT in language teaching methodology (PP. 41-47). Warsaw: Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration.
Jones, L., (2004). Testing L2 vocabulary recognition and recall. Learning and Technology, 8(3), 122-143.
Kleinsasser, R. C. (1993). A tale of two technical cultures. Teaching and Teacher Education, 9 (4), 373-83.
Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching. New York: Oxford University Press.
Mitchell, R. (1988). Communicative language teaching in practice. London: Centre for Information on Language Teaching.
Murphy, E. (1988). The cultural dimension in foreign language teaching: Four models. Language, Culture and Curriculum, 1 (2), 147-163.
Nagamine, T. (2008). Exploring preservice teachers' beliefs: What does it mean to become an English teacher in Japan? Saarbrücken, Germany: VDM Verlag.
Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge University Press.
Nga, N. T. (2008). English - A global language and its implications for students. VNU Journal of Science, Foreign Languages, 24, 260-266.
Paige, R. M., Jorstad, J., Siaya, L., Klein, F., & Colby, J. (2003). Culture learning in language education: A review of the literature. In D. Lange, & R. M. Paige (Eds.), Culture as the Core: Integrating Culture into the language education (pp. 173-236). Greenwich, CT: Information Age.
Patrikis, P. C. (1995). Where is computer technology taking us? ADFL Bulletin, 26 (2), 36-39.
Pazio, M. (2010). Blended learning and its potential in expanding vocabulary knowledge: A case study. Teaching English with Technology, 10 (1), 3-30.
Richards, J. C., & Rodgers, S. (2003). Approaches and methods in language teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Robinson-Stuart, G. & Nocon, H. (1996). Second culture acquisition: Ethnography in the foreign language classroom. The Modern Language Journal, 80 (4), 431-449.
Saslow, J., & Ascher, A. (2006). Top Notch 1B. Longman Pearson.
Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Schwartz, K. (2013, September 24). Are teachers and ed-tech businesses working towards the same goal? Retrieved from http://www.blogs.kqed.org/mindshift.
Swain, M. (1994). French immersion and its offshoots: Getting two for one. In B. F. Freed (Ed.), foreign language acquisition research and the classroom (91-103). Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
Talebinezhad, M. R., & Aliakbari M. (2001). Basic assumptions in teaching English as an international language. The Internet TESL Journal, 2 (7), 1-3.
Wieczorek, J. A. (1994). The concept of French in foreign language texts. Foreign Language Annals, 27 (4), 487-97.