نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین مولفه های زیربنایی و تبیین کننده مدل رهبری فراگیر در مدارس متوسطه انجام گردید. برای این منظور از رویکرد کمی و روش تحلیل عاملی اکتشافی از نوع مولفه های اصلی، برای استخراج مولفه های رهبری فراگیر استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان مدارس متوسطه شهر سنندج بود که 377 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بود که در فرایند انجام تحقیق طراحی شد. پایائی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 برآورد شد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش مولفه های اصلی نشان داد که ابعاد زیر تبیین کننده ماهیت رهبری فراگیر از نظر معلمان هستند: رشد حرفه ای و توسعه ی مدرسه (استفاده از تخصص و قابلیت افراد برای پیشرفت در زمینه ی شغل و نقشی که افراد در سازمان بر عهده دارند و تاثیرآن بر اجزاء دیگر سازمان)، ویژگی، تعامل مبتنی بر اعتماد (تعاملات اجتماعی افراد در چارچوب سازمان)، دموکراسی (آزادی و انعطاف پذیری در حوزه ی کاری به لحاظ تصمیم گیری و هم چنین انتشار نقش رهبری در بین اعضاء سازمان) و حمایت همه جانبه (کمک به افراد در داخل و خارج سازمان)، در پایان سه مولفه رشد حرفه ای و توسعه مدرسه، دموکراسی و حمایت همه جانبه به کارکردهای تیم رهبری و ویژگی (تعامل مبتنی بر اعتماد) به خصوصیات تیم رهبری تقلیل داده شد. در کل این چهار عامل (59.036 درصد) از واریانس داده ها را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Main Dimensions of Distributed Leadership: A Case Study of Sanandaj’s Secondary Schools

چکیده [English]

The main purpose of this paper was to determine the basic and the explanatory components of distributed leadership model in secondary schools. In order to extract the main components of distributed leadership a quantitative approach and exploratory factor analysis of main components were applied. Participants were included 377 teachers (242 female and 135 male teachers) who were selected as in access sample from 31 of Sanandaj’s secondary schools. They were asked to complete a questionnaire which was developed by researchers during the research field work. The questionnaire reliability was assessed by internal consistency of the questionnaire reporting Cronbach's alpha coefficient which was 0.95. The findings of exploratory factor analysis showed that the model’s main components based on teachers’ views consisted of four dimensions including the school’s professional and development growth (utilizing of the individuals’ capabilities for their professional development), trust-based interactions (social interaction based on organization framework), democracy, and full support (decision making freedom and flexibility in work). These four components explained 59.036 percent of data variance about the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • Distributed Leadership
  • Educational Leadership
  • exploratory factor analysis
  • School Professional Development
امین مظفری، فاروق؛ پرداختچی، محمدحسن؛ یمنی‌دوزی سرخابی، محمد و ذکایی، محمد (1387). بررسی رابطه‌ی فرهنگ‌سازمانی و سبک‌های رهبری در دانشگاه‌های ایران. فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 47، 157-133.
بریس،ِ ان.، کمپ، آر. و سنگلار، آر. (1384). تحلیل داده‌های روان‌شناسی، ترجمه‌ی خدیجه علی‌آبادی و علی صمدی. تهران: دوران.
پیتر دی لا بیلیر (1385). رهبری. ترجمه‌ی گروه میثاق مدیران. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
دلاور، علی (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ ششم. تهران: انتشارات رشد.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1382). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. (چاپ هفتم). تهران: انتشارات آگاه.
کلاین، پاول (1381). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه‌ی محمد ولی‌علیئی و سید محمد میرسندسی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
مینایی، اصغر (1386). بررسی ساختار عاملی مقیاس رفتار انطباقی بزرگ‌سالان (ABS-RC: 2): یک تحلیل ثانویه. فصلنامه‌ی پژوهشکده‌ی کودکان استثنائی، دوره 7، (پیاپی 25)، شماره 3، 298-287.
Bolden, R., Petrov, G., & Gosling, G. (2009). Distributed Leadership in Higher Education. Educational Management Administration & Leadership, 37 (2), 257-277.
DeCoster, J. (1998). Overview of Factor Analysis. Department of psychology, university of Alabama. http://www.stat-help.com /notes.html.
Flessa, J. (2009). Educational Micropolitics and Distributed Leadership. Peabody journal of Education, 84, 331–349.
Grenda, J. P. (2006). Leadership, Distributed. In F. W. English, Encyclopedia of Educational Leadership and Administration (566-567). London: Rolf A. Janke.
Gronn, P. (2008). The future of distributed leadership. Journal of Educational Administration, 46 (2), 141-158.
Hallinger, P., & Heck, R. H. (2009). Distributed Leadership in Schools: Does System Policy Make a Difference? In A. Harris, Distributed Leadership(101-120). London: Springer.
Harris, A. (2008). Distributed leadership: According to the evidence. Journal of Educational Administration, 46 (2), 172-188.
Harris, A. (2009). Distributed Leadership: What We Know. In A. Harris, Distributed Leadership, studies in educational leadership. 7, 11-21
Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). Development and Validation of Scores on the Distributed Leadership Inventory. Educational and Psychological Measurement, 69 (6), 1013-1034.
Hulpia, H., Devos, G., & Van Keer, H. (2010). The Influence of Distributed Leadership on Teachers’ Organizational. The Journal of Educational Research, 103, 40-52.
Jaimes, I. J. (2009). Distributed Leadership Practices in Scools: Effect on the Development of Teacher Leadership. A case study, A dissertation presented to the faculty of the rossier school of soathern california. In partial fulfilment of the requirements for the Doctor of education.
Lakomski, G. (2008). Functionally adequate but causally idle: W(h)ither distributed leadership? Journal of Educational Administration, 46 (2), 159-171.
Lima, J. A. (2008). Department networks and distributed leadership in schools. School Leadership and Management , 28 (2), 159-187.
Louis, K. S., Mayrowetz, D., Smiley, M., & Murphy, J. (2009). The Role of Sensemaking and Trust in Developing Distributed Leadership. In A. Harris, Distributed Leadership (157-180). London: springer.
Mayrowetz, D. (2008). Making Sense of Distributed Leadership: Exploring the Multiple Usages of the Concept in the Field. Educational Administration Quarterly, 44 (3), 424-435.
Mehra, A., Smith, B. R., Dixon, A. L., & Robertson, B. (2009). Distributed leadership in teams: The network of leadership perceptions and team performance. The Leadership Quarterly, 17 (6), 232-245.
Ritchie, R., & Woods, P. A. (2007). Degrees of distribution: towards an understanding of variations in the nature of distributed leadership in schools. School Leadership and Management, 27 (4), 363-381.
Robinson, V. (2009). Fit for Purpose: An Educationally Relevant Account of Distributed Leadership. In A. Harris, Distributed Leadership(219-240). London: springer.
Timperley, H. S. (2005). Distributed leadership: Developing theory from practice. J. Curriculum Studies, 37 (4), 395-420.
Van Ameijde, J. D., Nelson, P. C., Billsberry, J., & Van Meurs, N. (2009). Improving leadership in Higher Education institutions: A distributed perspective. High Educ, 58, 763–779.
Woods, P. A., Bennett, N.,Harvey, J. A., & Wise, C. (2004). Variabilities and Dualities in Distributed Leadership. Educational Management Administration & Leadership, 32 (4), 439–457.
Woods, P. A., & Gronn, P. (2009). The Contribution of Distributed Leadership to a Democratic Organizational Landscape. Educational Management Administration Leadership, 37 (4), 430–451.