نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نظریه بازسازی اجتماعی ، مدافع طرز فکری است که اشخاص را برای حل مشکلات اجتماعی با هدف ساختن زندگی بهتر، به بازسازی اندیشه ها و ارزش های فرهنگی و ساختار اجتماعی تشویق می کند. طرفداران بازسازی، ابزار این کار را مدارس می دانند و معتقدند مدارس تنها برای پاسداری و انتقال فرهنگ نیستندبلکه می توانند از طریق برنامه های درسی، الگوهای اجتماعی و فرهنگی جدیدی که الگوهای قدیمی و جدید را در یک ترکیب موفقیت آمیز داخل می کند را بسازند و از این راه به بازسازی جامعه کمک کنند. این مقاله به روش تحلیلی- سندی در جستجوی پاسخ به این دوسؤال است که اولاً، بازسازی گرایان چه تحلیلی در زمینه توان و صلاحیت مدارس برای پرداختن به مقوله ی بازسازی دارند و برای این کار چگونه برنامه ای باچه مؤلفه هایی ارائه می دهند؟ ثانیاً، در وضعیت کنونی جامعه ما ضرورت و امکان به کارگیری این نظریه چگونه است؟نتایج این تحقیق نشان می دهد که مشکلات اجتماعی و آموزشی موجود در ایران می طلبد که با به کارگیری برخی مؤلفه های بازسازی گرایان، تعریفی مجدد از جایگاه مدارس به عمل آید و با ایمان به قدرت مدارس در سازندگی جامعه،برنامه های درسی به گونه ای طراحی واجرا شوند که با نزدیک شدن به واقعیت های زندگی اجتماعی و فراهم کردن زمینه تفکر انتقادی در دانش آموزان، موجبات تغییرات فرهنگی و توان حل مسأله در آن ها فراهم گردد و شرایط تحول ساختاری را با هدف بهسازی و بازسازی در مدارس و جامعه فراهم کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Titel: Is the school responsible for the social and cultural reconstruction 1? (Analytic study of the social reconstructionist theories )

نویسنده [English]

  • leila bahmaee

چکیده [English]

Social reconstruction advocates from the attitude which encourages the people for the reconstruction of the cultural thoughts and values and the social structure in order to solve the social problems with the aim of constructing a better life.Reconstructionist considers the schools as a means for this purpose. They believe that the schools are not only the responsible for the preservation and transmission of the culture but they can create the new social and cultural patterns which incorporate the new and old patterns in a successful combination through the curricula and thereby help the social reconstruction. This research which is carried out by the documentary- analytical method tries to respond to these questions: firstly, what analyses have the reconstructionist in respect to school competency to address the reconstruction and to do this, what programs and constituents they offer? Secondly,in current state of our society,how is the necessity and possibility in using this theory?The results show that the existing educational and social problems in Iran require a redefinition of schools role by using some of the reconstructionist components and, the curricula should be developed and performed such that they can provide the opportunity for cultural changes and ability for problem solving in them by approaching to the realities of social life and providing an opportunity for critical thought in the students.They should also provide a condition for structural changes with the purpose of improvement and reconstruction in the schools and society.
Keywords:Social reconstruction,Structural and cultural changes,School, Critical thought and Iran’s educational system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social reconstruction
  • Structural and cultural changes
  • school
  • Critical thought and Iran’s educational system
استنلی، ویلیام. بی.‌ (1381). برنامه درسی و نظم اجتماعی، ترجمه سیدرضا میرطاهر، نشریه علوم اجتماعی، شماره 19: 43-38.
اوزمن، هوارد. و اوکراور، ام. (1387). مبانی فلسفی تعلیم و تربیت (نظریه بازسازی و تعلیم و تربیت)، ترجمه عبدالرضا ضرابی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
ایروانی، شهین (1393). مقدمه‌ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش‌وپرورش ایران از آغاز دوره مدرن‌سازی تا امروز. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، 4 (1)،110 -83.
باقری نوع‌پرست، خسرو (1392). آموزاندن «به» و آموختن «از»: تحول در آموزش‌وپرورش در پرتو عاملیت و تعامل. مشهد: پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت،3 (2)، ص 16-5.
تبریزی، حبیب‌الله؛ صفایی‌مقدم، مسعود و مرعشی، سیدمنصور (1390). بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناختی نهاد امور پرورشی در آموزش‌وپرورش ایران. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران، 6 (2)، ص 30- 7.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1381). گزارش همایش چالش‌ها و چشم اندازهای توسعه ایران، دفتر چهارم بخش آموزش‌وپرورش. تهران: مؤسسه آموزش‌و‌پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
سلسبیلی، نادر (1382). پیش‌نویس سند و منشور اصلاح نظام آموزش‌وپرورش ایران، تک نگاشت. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، نشریه شماره 24.
شمشیری، بابک و ایزدپناه، امین (1392). امکان همکناری تفکر انتقادی و تجربه دینی در برنامه تربیت دینی. مشهد: پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 3 (2)، ص 88-67.
شیخی، محمدتقی (1379). تحلیلی جامعه شناختی از نقش تغییرات اجتماعی در تحولات فرهنگی.
کانل و. ف. (1368). تاریخ آموزش‌وپرورش قرن بیستم، ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز.
وزارت آموزش‌وپرورش (1389). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران.
Breithorde, M. I., & Swiniarski, I. (1999). Constructivism and reconstructionism: Educating Teachers for world citizenship. Australian Journal of Teacher Education, 24 (1), 1-14.
Bussler, D. (2010). Some basic tenets of educational reconstruction. San francisco: caddo Gap press.
Counts, G. S. (1932). Dare the school build a new social order? New York: the john day company.
 Giroux, H. A., & Simon, R. I. (1988). Schooling, popular culture, and A pedagogy of possibility. Journal of Education, 170, 9-26.
Hash, P. M. (2012). Character Development and social Reconstruction in music education at the turn of the twentieth century. www.usr.rider.edu.
Marulcu, I., & Akbiyik, C. (2014). Curriculum ideologies: Re-exploring prospective teacher's perspective. International Journal of Humanities and Social Science. 4, 5 (1), 200-206.
Lgwe, R., & Rufai, S. (2013). Social reconstruction through religious education: A Survey on Nigeria. Journal of Humanity and Social Sciences, 8 (1), 10-18.
Neil, J. D. (1985). Curriculum: a comprehensive introduction. Little Brown.
Noah, O. A., & Dosunmu, S. A. (2011). Peace education: A prognosis for social reconstruction in Nigeria. Educational Research, 1 (11),1625-1628.
O’nile, F. l. (2010). Educational Reconstruction in the Future. San Francisco: Caddo Gap press.
Oyelade, A. F. (1999). Cultural Reconstructionism and the Nigerian educational system. Australian Journal of Teacher Education,24 (1).
Raffel, A. (2010). In Praise of Educational Reconstruction. San Francisco: Caddo Gap press.
Thomas, T. M. (2010). Social problem and issues: Views of Educational reconstructionist. San Francisco: Caddo Gap press.
Schiro, M. S. (2007). Curriculum theory: Conflicting visions and Enduring concerns. California: Thousand oaks.
Woosdon, S. (2010). Reconstructionism. http://www.encyclopedia. com.
Woolman, D. C. (2001). Educational reconstruction and post- colonical curriculum development: A comparative study of four african countries. International Education Journal, 2 (5), 27-46