طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور: مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور با مورد مطالعه قرار دادن دانشگاه پیام نور انجام شد. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند نظری استفاده شد به گونه ای که با استفاده از 29 نفر (19 نفر از اعضای هیأت علمی و 10 نفر از دانشجویان دکتری تخصصی) داده های مورد نیاز که به اشباع نظری رسیده بودند گرداوری شد. ابزار پژوهش نیز شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از فرایند سه مرحله ای کدگذاری مبتنی بر رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد استفاده گردید. اجرای فرایند کدگذاری باز منجر به شناسایی 133 مفهوم و خلاصه سازی آنها در قالب 8 مقوله اصلی با 33 مقوله فرعی شد. سپس مدل پارادیمی مبتنی بر فرایند کدگذاری محوری در قالب شرایط علّی (قابلیت های محیطی)، شرایط زمینه ای (قابلیت های سازمانی)، شرایط مداخله گر (ویژگی های فردی دانش آفرینان، ویژگی های دانش تولید شده و مشتریان دانش)، پدیده محوری (تجاری سازی دانش)، راهبردها (طراحی و پیاده سازی مکانیسم های تسهیلگر) و پیامدها (جامعه دانش بنیان) ترسیم شد و نهایتاً مدل مفهومی نهایی پژوهش با استفاده از فرایند کدگذاری انتخابی در قالب گزارهایی که حکایت از ارتباط بین مقوله های اصلی دارد، به تصویر کشیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Pattern of Knowledge Commercialization in Distance Higher Education System: The Case of Payame Noor University

نویسنده [English]

  • hossein hafezi 1
1 Member of faculty of Payam Noor University
چکیده [English]

The present study aims to design a conceptual model for commercialization of knowledge in the system of higher education with the study put the payame Noor University was carried out. Research method, is Qualitative and based on Grounded Theory with the systematic approach. The statistical population consists of all members of Faculty and specialized doctoral students' payame noor university. On the this research, theoretical purposive sampling method was used in such a way that using the 29 subjective (19 members of the Faculty and 10 doctoral students) the data required that to theoretical saturated were reached was assemble. The research instrument was also included half-structured interview. In order to analyze the data from the three-stage process of coding based on a systematic approach of grounded theory was used. The implementation of open coding process was led to the identification of the 133 concept (the initial open codes) and summarize their in the form of 8 main categories with 33 subcategories (the secondary open codes). Then, paradigm model based on the axial coding process in the form of the causal conditions (environmental capabilities), the contextual conditions (organizational capabilities), the intervening conditions (individual knowledge builder features, characteristics of productived knowledge and knowledge customers), the core phenomenon (knowledge commercialization), strategies (designing and implementation of facilititater mechanisms) and consequences (society of knowledge-based) were graph and finally, The conceptual ultimate model of research using the selective coding process in the form of propositions that had narrative the relationship between the main categories were depicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Commercialization
  • Distance Higher Education
  • grounded theory
امیری، عبدالرضا؛ حیدری، طیبه و حیدری، معصومه. (1390). موانع و الزامات تجاری­سازی دانش از صنعت به دانشگاه. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
باقری نوع­پرست، خسرو. (1391). تأملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاه. مجله­ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره­ی ششم، سال 19-2، شماره­ی 2، صص: 22-7.
بنی­اسد، مرتا. (1392). شناسایی و اولویت­بندی الزامات مؤثر بر تجاری­سازی دانش در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان). پایان­نامه کارشنارسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
پورعزت، علی اصغر و حیدری، الهام. (1390). شناسایی و دسته­بندی چالش­ها و موانع تجاری­سازی دانش با استفاده از روش کیو. فصلنامه­ی علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره­ی 1، صص 62-49.
حسنقلی­پور، حکیمه؛ قلی­پور، آرین؛ محمدی قاضی­محله، مهدی و روشندل اربطانی، طاهر. (1389). الزامات، ضرورت­ها و مکانیزم­های تجاری­سازی دانش در دانشکده­های مدیریت. مدیریت بازرگانی، دوره­ی 2، شماره­ی 6، زمستان 1389.
دانایی­فرد، حسن و اسلامی، آذر. (1390). کاربرد استراتژی­های پژوهشی نظریه­ی داده­بنیاد در عمل: ساخت نظریه­ی بی­تفاوتی سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
میگون­پوری، محمدرضا و کلانتری، اسماعیل. (1392). شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه­ی فن­آوری نانو در ایران. فصلنامه­ی توسعه­ی کارآفرینی، 6 (1)، صص 47 – 66.
Agrawal, A. (2001). University-to-industry knowledge transfer: literature review and unanswered questions. Int J Manag Rev, 3 (4), 285–302.
Baycan, B., & Stough, R. R. (2013). Bridging knowledge to commercialization: the good, the bad, and the challenging. Ann Reg Sci, 50, 367–405.
Bengtsson, L., Nilsson, AS., & Rickne, A. (2009). Why and how do researchers engage themselves in commer- cialization of research? In: Paper presented at the International Conference on Organiza-tional Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC). 26–28 April 2009, Amsterdam, the Netherlands.
Brayman, A. (2012). Social Research Methods (4th Editon). Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York.
Breznitz, S. M. (2007). What is wrong with technology transfer model adaptation? http://ssrn.com.
Creswell, J. W. (2014). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th Editon). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
Eisenberg, R. S. (1996). Public research and private development: Patents and technology transfer in government-sponsored research. Va Law Rev, 82:1663–1727.
Goldfarb, B., & Henrekson, M. (2003). Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property. Res Policy, 32 (4), 639–658.
Guena, A., & Nesta, L. J. J. (2006). University patenting and its effects on academic research: the emerging European evidence. Res Policy, 35, 790–807.
Kenney, M., & Patton, D. (2009). Reconsidering the Bayh-Dole Act and the current university invention ownership model. Res Policy, 38, 1407–1422.
Kitagawa, F., & Wigren, C. (2010). From basic research to innovation: entrepreneurial intermediaries for research commercialization at Swedish ‘strong research environments’, Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Paper No. 2010/02, Lund University, Sweden.
Kumar, M. N. (2010). Ethical conflicts in commercialization of university research in the post-Bayh-Dole era. Ethics Behav, 20 (5), 324–351.
Litan, R. E., Mitchell, L., & Reedy, E. J. (2007a). Commercializing university innovations: alternative approaches. Innov Policy Econ, 8, 31–57.
Litan, R. E., Mitchell, L., & Reedy, EJ. (2007b). Commercializing university innovations: alternative approaches. Innov Policy Econ, 8, 31–57.
Mitchell, L. (2010). From lab to bench to market: house subcommittee holds hearing on improving commer- cialization. Testimony by Lesa Mitchell, June 10, 2010. (http://www.kauffmann.org).
Muscio, A., & Geuna, A. (2008). Governance of university knowledge transfer in Europe. In: Paper presented at the DRUID 25th Celebration Conference, 17–20 June 2008, Copenhagen, Denmark.
OECD. (2003). Turning science into business: patenting and licensing at public research organizations. OECD Publications, Paris
Price Waterhouse Cooper. (2007). Staying in control while unlocking the knowledge (in cooperation with TechnoPartner).
Rai, A. K. (2005). Open and collaborative research: A new model for biomedicine. In: Hahn RW (ed) Intellectual property rights in frontier industries. Brookings-AEI Press, Washington, DC, p 158.
Rasmussen, E., Moen, Ø., & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technova-tion, 26 (4), 518–533.
Siegel, D. S., Veugelers, R., & Wright, M. (2007). Technology transfer offices and commercialization of university intellectual property: Performance and policy implications. Oxf Rev Econ Policy, 23 (4), 640–660.
Stiglitz, J. (2006). Give prizes, not patents. New Sci 21. http://www.bcs.rochester.edu/people/eorhan/2006_ New_Scientist. pdf.
Van Geenhuizen, M. (2010). Patterns of knowledge commercializa-tion at universities: project level results in The Netherlands. In: Paper presented at ERSA Conference, 19–23 August 2010, Jonkoping, Sweden van Looy B, Ranga M, Callaert J, Debackere K, Zimmerman E (2004) Combining entrepreneurial and scientific performance in academia: towards a compounded and reciprocal Matthew-effect? Res Policy, 33, 425–441.
Van Overwalle, G. (2006). Reconciling patent policies with the university mission. Ethical Perspect, 13, 231–247.
Wright, M., Clarysse, B., Mustar, P., & Lockett, A. (2007). Academic entrepreneurship in Europe. Edward Elgar, Cheltenham.
Wright, M., Vohora, A., & Lockett, A. (2002). Annual UNICO-NUBS survey on university commercialization activities: financial year 2001. Nottingham University Business School, Nottingham.