نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر، تبیین روابط بین مؤلفه های رهبری همکارانه مدیر، حرفه ای گری معلم و فشار آکادمیک و توضیح چرایی اثرگذاری و عدم اثرگذاری هر یک از این مؤلفه ها بر شکل گیری، رشد و گسترش رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر اهواز می باشد. در همین راستا، از روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان و مدیران مدارس دو مقطع ابتدایی و متوسطه شهر اهواز تشکیل می دهند. به اقتضای روش پژوهشی ترکیبی، در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا زمانی که به سؤالات پژوهش پاسخ داده شد و اشباع نظری بدست آمد فرآیند نمونه گیری ادامه یافت. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه در بخش کمی و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند جمع آوری گردیده است. نتایج نشان دهنده اثرگذاری مؤلفه های رهبری همکارانه مدیر و حرفه ای گری معلم و عدم تأثیرگذاری مؤلفه فشار آکادمیک بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان مدارس مورد مطالعه می باشد. در پیگیری نتایج، با تجزیه و تحلیل مصاحبه ها بر مبنای رویکرد تحلیل محتوای کیفی به روش استقرائی، دلایل اثرگذاری و عدم اثرگذاری هر یک از مؤلفه ها تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation into elements that effect on organizational citizenship behavior of elementary and high school principals in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Hamid Farhadi rad 1
  • Abdollah Parsa 2
  • Shirzad Nazari 2

1 Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz,Iran

2 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
The purpose of current study, paraphrase the relationship between collegial leadership Of the Principal, teacher professionalism, academic Press components and Organizational Citizenship Behavior or Explaining why the impact and effectiveness of each these components on The formation, growth and development of OCB principals and teachers in primary and secondary schools Citizen of Ahwaz. In this regard, had been used mixed method approaches (quantitative and qualitative). Due to a mixed method survey, in quantitative Section of stratified sampling method and in qualitative Section using purposive sampling continued sampling process was achieved theoretical saturation and as long as were answered questions research. the data were collected from using two questionnaires in quantitative Section and semi-structured interviews in qualitative Section. the Results showed impacting collegial leadership Of the Principal, teacher professionalism and Ineffectiveness academic Press component. The pursuit of results, analysis of the interviews based on a qualitative content analysis approach to inductive method, has been explained the reasons for Ineffectiveness and impacting of each the components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "organizational citizenship behavior"
  • "Collegial leadership Of the Principal"
  • Teacher professionalism"
  • "Academic Press"
زین‌آبادی، حسن رضا و اسدزاده، سمیه (1392). کیفیت فرهنگ برنامه درسی و حرفه‌ای گرایی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کمی در مدارس ابتدایی شهر تهران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال هشتم، شماره 30، 118-97.
زین‌آبادی، حسن‌رضا و محمدی، فایق (1392). پیامدهای توزیع رهبری در مدرسه: نگاهی ویژه به رفتار شهروندی سازمانی معلمان، فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی، دوره 5، شماره 1، 100-71.
Bolino, M., & Turnley, W. (2003). “Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship behavior”. Academy of Management Executive, 17 (3), 60-71.
Dipaola, M. F., Tarter, C. J., & Hoy, W. K. (2005). “School characteristics that foster organizational citizenship behavior”. Journal of School Leadership, 15 (4), 387-406.
Dipaolo, M. F., & Tschannen-Moran, M. (2001). “Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate”. Journal of School Leadership, 11, 424-447.
Elmore, R. (2000). “Building a new structure for school leadership”. Washington, D.C. TheAlbert Shanker Institute.
Flessa, J. (2009). “Educational micro-politics and distributed leadership”. PeabodyJournal of Education. 84 (3), 331-349.
Hoy, W. K., & Misskel, C. G. (2013). Educational administration theory research and practice. Ninth edition, McGraw Hill.
Hoy, W. K., & Misskel, C. G. (2005).“Organizational citizenship of faculty and achievement of high school students”. High School Journal, 88 (3), 35-44.
Hoy, W. K., Sweetland, S. R., & Smith, P. A. (2002). “Toward an organizational model of achievement in high schools: the significance of collective efficacy”. Educational Administration Quarterly, 38 (1), 77-93.
Oplatka, I. (2006). “Going Beyond Role Expectations: Toward an Understanding of the Determinants and Components of Teacher Organizational Citizenship Behavior”. Educational Adminis-tration Quarterly, 42 (3), 385-423.
Oplatka, I. (2009). “Organizational citizenship behavior in teaching: the consequences for teachers, pupils, and the school”. International Journal of Educational Management, 23 (5), 375-389.
Oplatka, I. & Stundi, M. (2011). “The components and determinants of preschool teacher organizational citizenship behavior”. International Journal of Educational Management, 25 (3), 223-236.
Smith, P. A., & Kearney S. R. (2013). “The impact of achievement press of student success in elementary schools”. International Journal of Educational Management, 27 (4), 387-401.
Tschannen-Moran, M. (2009). “Fostering Teacher Professionalism in Schools, the Role of Leadership Orientation and Trust”. Educational Administration Quarterly, 45 (2), 217-247.