نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی شهر تهران می باشد، که تعداد آنها برابر با 2795 معلم است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 142 معلم به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم (بیرد و همکاران، 2010) و معدل نمرات دانش آموزان استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ «982/0» ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان داد: 1) بین خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران، رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. 2) از میان سه مؤلفة خوش-بینی تحصیلی معلم (تأکید تحصیلی معلم، حس کارآمدی معلم و اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان)، حس کارآمدی معلم بیشترین سهم را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between teacher's academic optimism and student's academic achievement in public high schools of Tehran city

نویسندگان [English]

  • keivan moradi
  • Mozafaralldin Vaezi

university of tehran

چکیده [English]

The present paper aims to investigate the relationship between teachers academic optimism and students academic achievement in public high schools of Tehran city. Descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all the teachers of those schools (2795 teacher). According to cochrane formula, 142 teacher were selected as samples. Multiple cluster sampling method was used in this research. Teacher academic optimism questionnaire (Beard et al, 2010) and the average student scores was used for data collection. The questionnaire reliability was evaluated based on cronbach’s alpha (teachers academic optimism =α 0.982). To analyze data, descriptive statistics (mean, standard deviation and percent) and inferential statistics (pearson coefficient of correlation and step wise regression) were used. The findings are as follows: [1] There was a significant positive relationship between teacher's academic optimism and student's academic achievement in public high schools of Tehran city. [2] Among teacher academic optimism dimensions (academic emphasis, sense of self efficacy, trust in student and parents), teacher sense of self efficacy accounted for the highest degree of variance in students academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher academic optimism
  • academic achievement
  • public high schools of Tehran city
ذبیحی‌حصاری، نرجس خاتون (1392). ارتباط خوشبینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دانشآموزان با یادگیری تحصیلی دانشآموزان. پایان‌نامه دکتری روان‌شناسی تربیتی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
سرایی، حسن (1382). مقدمهای بر نمونهگیری در تحقیق. تهران: انتشارات سمت.
عابدی، صمد؛ علی‌دوست، نوروز؛ رحیمی‌نژاد، عباس و حجازی، الهه (1388). ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش‌آموزان دوره راهنمایی، بر اساس داده‌ها و نتایج مطالعه تیمز 99 (TIMSS-R). مجله روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و نهم، شماره 1، صص 133-151.
عباسیان، عبدالحسین؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد و پرداختچی، محمدحسن (1391). بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. شماره 21، صص 85-108.
قنبرلو، سلمان. (1392). رابطه خوشبینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان (زن و مرد) با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش و پرورش شهرستان سلماس). پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی تربیتی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز (1391). نتایج تیمز و پرلز 2011 و مقایسه آن با روند عملکرد دانش­آموزان ایران در دوره­های قبل. بازیابی 18 آذر 1393، از .www.rie.ir
مزارعی، فروغ (1389). خوش‌بینی تحصیلی در مدرسه مثبت‌گرا. مجله سپیده دانایی. سال چهارم، شماره 35، ص 38.
وکیلی هریس، شهرام؛ حجازی، الهه و اژه‌ای، جواد (1388). رابطه ویژگی­ها و کارآمدی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و نهم، شماره 3، صص 171-189.
هوی، وین ک. (1390). مقدمهای بر روش تحقیق کمی در علوم تربیتی. ترجمه عبدالحسین عباسیان و مرتضی طاهری. تهران: انتشارات شرح.
Beard, K. S., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. (2010). Academic optimism of individual teachers: Confirming a new construct. Teaching and Teacher Education, 26, 1136-1144.
Bevel, R. K., & Mitchell, R. M. (2012). The effects of academic optimism on elementary reading achievement. Journal of Educational Administration, 50 (6), 773-787.
Fahy, P. F., Wu, H. C., & Hoy, W. K. (2009). Individual academic optimism of teachers: A new concept and its measure. Greenwich, CT: Information Age.
Gilbert, M. J. (2012). The relationship between pupil control ideology and academic optimism. Doctor of Education ­Dissertations. College of Education and Human services, Seton Hall University.
Gurol, M., & Kerimgil, S. (2010). Academic optimism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 929-932.
Hejazi, E., Lavasani, M. G., & Mazarei, F. (2011). Individual characteristics, identity styles, identity commitment, and teacher’s academic optimismm. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 646-652.
Hejazi, E., Lavasani, M. G., Bagherian, V., & Afshari, J. (2011). Relationship between perceived teacher's academic optimism and English achievement: Role of self-efficacy. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2329-2333.
Hoy, A. W., Hoy, W. K., & Kurz, N. M. (2008). Teacher’s academic optimism: The development and test of a new construct. Teaching and Teacher Education, 24, 821-835.
Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement. American Educational Research Journal, 43, 425-446.
Kirby, M. M., & DiPaola, M. F. (2011). Academic optimism and community engagement in urban schools. Journal of Educational Administration, 49 (5), 542-562.
Mascall, B., Leithwood, K., Straus, T., & Sacks, R. (2008). The relationship between distributed leadership and teacher’s academic optimism. Journal of Educational Administration, 46 (2), 214-228.
Murray Nelson, L. (2012). The relationship between academic optimism and academic achievement in middle schools in Mississippi. For the degree of Doctor of Philosophy.Department of Educational Leadership and School Counseling, the University of Southern Mississippi.
Shahid, U. (2013). Academic optimism of high school principals and teachers and the success of their students. For the degree of Masters of Arts-Integrated Studies. Athabasca University.
Smith, P. A., & Hoy, W. K. (2007). Academic optimism and student achievement in urban elementary schools. Journal of Educational Administration, 45 (5), 556-568.