نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی در سه حیطه راهبرد، روش و تکنیکهای پژوهش و همچنین بررسی سمت و سوی راهبرد پژوهش در آن بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع تحلیل محتوای کمی وجامعه آن شامل تمامی مقالات چاپ شده در سه سال اخیر، در دو مجله انگلیسی زبانEAQوJEA و دو مجله ایرانی مدیریت و برنامه-ریزی در نظام‌های آموزشی و رهیافتی نو در مدیریت آموزشی بود که تمامی مقالات چاپ شده در مجلات مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد؛ در حیطه راهبرد، در ایران،81/88درصد مقالات چاپ شده دارای راهبرد کمی، 89/7 درصد دارای راهبرد کیفی و 28/3 درصد دارای راهبرد ترکیبی و در غرب، 04/32 درصد مقالات چاپ شده دارای راهبرد کمی، 69/54 درصد دارای راهبرد کیفی و 25/13 درصد دارای راهبرد ترکیبی بودند.در حیطه روش، در ایران، روش غالب، روش پیمایشی و همبستگی است؛ در غرب روش غالب، روش‌های برخاسته از راهبرد کیفی است. در حیطه ابزار هم در ایران، 52/85درصد مقالات چاپ شده با استفاده از پرسشنامه، ابزار مورد علاقه و محبوب پژوهشگران ایرانیانجام شده،در حالی که پژوهشگران غربی عموماً از ابزارهای ترکیبی استفاده کرده‌اند. و بالاخره اینکه پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی در غرب حرکت روزافزونی به سمت راهبرد کیفی و بهره‌گیری از روش‌های آن دارند. ضمن اینکه، در مغرب زمین راهبرد ترکیبی هم از مقبولیت برخوردار است و رشد صعودی امیدوار کننده‌ای دارد. واژگان کلیدی؛ روش‌شناسی، مدیریت آموزشی، ایران، غرب

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Methodological preferences of researchers in the field of educational administration in the Iran and West and its future research methodologies

نویسندگان [English]

  • Naghi Raadi Afsouran 1
  • A.R. Nasr 2

2 university asfhan

چکیده [English]

The main aim of this study was investigation of the methodological preferences of researchers in the field of educational administration in the three areas of strategy, methods and research techniques and also its direction of the research strategy in the future. Data were gathered from all published articles in the recently three years in the two English language journals (Educational Administration Quarterly and Journal of Educational Administration) and two Iranian journals(Journal of Management and Planning in the Educational Systems and Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration). All of published articles in the referred journals, without sampling, was analyzed methodologically. The results showed that: in the area of strategy. in Iran, 88.81% published articles has quantity strategy, 7.89% qualitative strategy and 3.28% mixed strategy. But, in the West, 32.04% published article has quantity strategy, 54.69% qualitative strategy and 13.25% mixed strategy. In the method area, in Iran, dominate methods are survey and correlation methods. However, dominate methods are derived methods from qualitative strategies in the west. In the area of techniques. in Iran, 85.52% published article was using questionnaire. However, the western researches have more used mixed techniques for gathering data. Finally, Researchers in the field of educational administration have progressive movement towards qualitative strategy and its methodsin the West. Meanwhile, the mixed strategy has acceptance and promising ascending growth in the West too..
Key words: Methodology, Educational Administration, Iran, Wes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Methodology
  • Educational Administration
  • Iran
  • Wes
بیابانگرد، اسماعیل (1392). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (جلد دوم. چاپ پنجم). تهران: نشر دوران.
پاک‌سرشت، محمدجعفر (1384). پژوهش کیفی: ریشه‌ها و مبانی نظری. مجله نامه علوم انسانی. شماره 12. صص 40-9.
هومن، حیدرعلی (1391). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
خنیفر، حسین و علی­شیری، محمدمهدی (1390). نقدی بر پژوهش کمی‌گرا و مبانی فلسفی ان در دانش. مجله روششناسی علوم انسانی. سال 17. شماره 66. صص 161-179.
لطف‌آبادی، حسین (1385). خرد مینوی در روش‌شناسی علمی پژوهش‌های روان‌شناسی و علوم‌تربیتی در ایران. مجله حوزه و دانشگاه. سال 12. شماره 49. صص 45-82.
لطف‌آبادی، حسین (1390). روششناسی پژوهش در علوم تربیتی و روانشناسی. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
گال، م. بورگ، و. گال، ج. (1390). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه نصراصفهانی و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
رضویه، اصغر (1392). روشهای پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
مهرمحمدی، محمود (1386). کندوکاو در ترجیحات روش‌شناختی پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت در ایران. فصلنامه فنآوریهای آموزشی. سال 6. شماره 21. صص 77-108.
مهرعلی‌زاده، یدالله؛ صفایی­مقدم، مسعود؛ صالحی­عمران، ابراهیم و علم، محمدرضا (1392). مبانی نظری و عملی پژوهش (کمی، کیفی و آمیخته) در علوم انسانی. اهواز: انتشارات
دانشگاه شهید چمران اهواز
نصر، احمدرضا و شریفیان، فریدون (1386). رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی در پژوهش‌های تربیتی. مجله روششناسی علوم انسانی. سال 13. شماره 52. صص 7-24.
Aguinis, H. Pierce, C. A., Bosco, F. A., & Muslin, I. S. (2008). First Decade of Organizational Research Methods: Trends in Design, Measurement, and Data Analysis Topics. Organizational Research Methods. 12, 69-112.
Bricki, N., & Green, J. (2007). A guide to using qualitative research methodology. Research Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Detardo-Bora, K. A. (2004). Action research in a world of positivist-oriented review boards. Action Research, 2(3), 237-253.
Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. London. Sage.
Guo, Z., & Sheffield, J. (2008). A paradigmatic and methodological examination of knowledge management research: 2000 to 2004. Decision Support Systems, 44(3), 673-688.
Johnson, P., & Duberley, J. (2000). Understanding management research: An introduction to epistemology. London. Sage
Mertens, D. M. (2013). Emerging advances in mixed methods addressing social justice. Journal of Mixed Methods Research, 7(3), 215-218.
Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2005). On becoming a pragmatic researcher: The importance of combining quantitative and qualitative research methodologies. International Journal of Social Research Methodology, 8(5), 375-387.
Peshkin, A. (1993). The goodness of qualitative research. Educational Researcher, 22 (2), 23-29.
Petter, S. C., & Gallivan, M. J. (2004). Toward a framework for classifying and guiding mixed method research in information systems. In System Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on (pp. 10). IEEE.
Scott, D., & Morrison, M. (2006). Key ideas in educational research. London; continuum.
Schulze, S., & Twycross, A. (2003). A difference between quantitative and qualitative research. Paediatric