نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید جمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی از دید معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز می باشد. جامعه پژوهش در این مطالعه کلیه معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز را تشکیل داده اند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به این صورت که از چهار ناحیه، دو ناحیه بصورت تصادفی انتخاب و از این دو ناحیه تعداد 180 نفر از معلمان بصورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی محقق ساخته استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده بعمل آمد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه عامل بعنوان نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی(عامل مربوط به دانش آموز با 14 ماده و 84/18 درصد واریانس، عامل مربوط به آموزش با 11 ماده و 65/35 درصد واریانس و عامل مربوط به خانواده با 8 ماده و 26/49 درصد واریانس) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognizing of weak points of descriptive evaluation plan

نویسنده [English]

  • A.K. Neisi 2

2 UnIverScity shahid Chamran Ahvaz

چکیده [English]

The aim of the present redearch was to recognize weak points of descriptive evaluation plan from elementary school teacher views in Ahwaz education system organization. The research population included all elementary school teachers of Ahwaz education system organization. Random sampling method was used for selecting sample. In such a way that out of four districts two districts were selected randomly & from these two districts one hundred & eighty individuals from teachers were selected in randomly simple way. For data collecting, questionnaire of recognizing weak points of researcher – made evaluation plan was used. For data analysis , exploratory factorial analysis was used.
The results showed that three factors as weak points of descriptive evaluation plan( factor related to student with 14 points & 18.84 percent variance, factor related to instruction with 11 points & 35.65 percent variance & factor related to family with 8 points & 49.26 percent variance) were recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • factor related to student
  • factor related to instruction
  • factor related to family