نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با هدف آگاهی از رابطه‌ی بین اندازه مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه‌ی دولتی شهر اهواز، تحقیق پیمایشی- میدانی حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی نیز محسوب می‌شود، با انتخاب تصادفی خوشه ای 17 مدرسه راهنمایی و 15 مدرسه متوسطه‌ی دخترانه انجام شده است. در این پژوهش از پرسشنامه فرهنگ مدرسه (سلفی و سعید، 2007) شامل مؤلفه‌های مربوط به فرهنگ مدرسه (صلاحیت حرفه‌ای معلمان، تعامل معلمان با کارکنان و مدیریت (صف و ستاد)، تعامل معلمان با یکدیگر، مشارکت والدین در فعالیت‌های مدرسه و تسهیلات فیزیکی مدرسه)؛ با مشارکت معلمان مدارس استفاده شده است. شناسنامه‌ی مدرسه نیز که مشتمل بر مجموعه سؤالاتی در باره ویژگی های هر مدرسه بود توسط مدیر هر مدرسه تکمیل شد. ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ مدرسه 95/0 و ضریب پایایی خرده مقیاس های آن بین 79/0 تا 92/0 محاسبه شد. یافته‌های تحقیق نشان داد در فرهنگ مدرسه و مؤلفه‌های آن (به جز در مؤلفه‌ی تسهیلات فیزیکی) در مدارس دارای اندازه‌های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در پیشرفت تحصیلی در مدارس دارای اندازه‌های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، فرهنگ مدرسه 12 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند و از بین مؤلفه‌های فرهنگ مدرسه فقط تأثیر مؤلفه‌ی مشارکت والدین بر پیشرفت تحصیلی معنادار است. اندازه‌ی مدرسه و فرهنگ مدرسه روی هم قادر به تبیین 16 درصد از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان هستند. بین مدارس راهنمایی و متوسطه در فرهنگ مدرسه و تمام مؤلفه‌های آن تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between School size, School culture and Academic achievement in both Middle & Secondary Girl Schools of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Azadeh Dehghanpoor 1
  • Abdollah Parsa 2
  • yadollah Mehralizadeh 2

1 post graduate student shahid Chamran university

2 faculty member/ Shahid Chamran university

چکیده [English]

With the purpose of understanding the relationship between school size, school culture and academic achievement on both middle & secondary girl schools of Ahvaz (2010-2011), a correlational survey was conducted by participation of 17 middle schools and 15 secondary schools that were selected by stratified random sampling. School Culture Questionnaire and It's parameters (salfi & saeed, 2007) was used to measures of school culture (teachers professional qualification, teachers' interactions with personnel and management (Staff and Row), teachers' interactions, parents' participation in school activities, and physical facilities) which completed by teachers; Second School's identify certification also completed by principal of each school. Reliability coefficients of school culture questionnaire (α= 0.95) and its fifth subscales (0.79 – 0.92) was very high and acceptable. Results showed that there was no significant difference in culture and its components between schools with different sizes (except physical facilities component); However there was a significant difference in academic achievement in the schools with different sizes. The results of regression analysis showed that school culture predicts 12% of variance of academic achievement and among the components of school culture just the impact of parents' participation on the academic achievement is significant. The school size, and school culture altogether could explain 12% of students' academic achievement. There is no significant difference between middle & secondary schools on school cultures as well as its entire components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School size
  • School culture
  • academic achievement
  • Middle & Secondary School
  • Ahwaz
پارسا، عبداله؛ دهقان‌پور، آزاده؛ و بیگدلی، فروغ (1389). بررسی رابطهی بین اندازه مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطهی دخترانه دولتی شهرستان آبادان. پایان نامه
حداد­علوی، رودابه؛ عبداللهی، احمد؛ و احمدی، امیدعلی (1381). برنامه درسی پنهان: پژوهشی در یادگیری­های ضمنی مدرسه؛  مورد: روحیه علمی. فصلنامه­ی تعلیم و تربیت، سال بیست و سوم، شماره 2 (پیاپی 90)، صص 66 ـ 33.
حسین چاری. مسعود (1382). بررسی عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه و تأثیر آن بر پیامدهای شناختی ـ رفتاری در دانش آموزان دوره­ی ابتدایی، ارائه شده به معاونت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم برای اخذ درجه دکتری، دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه شیراز.
رحیم نیا، فریبرز؛ و علیزاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی، دوره­ی دهم، شماره 1، صص170 ـ 147.
زیبا کلام، فاطمه (1378).فلسفه‌ی آموزش و پرورش و اهمیت فرهنگ از دیدگاه متیو آرنولد. مجله روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دوره­ی جدید)، سال چهارم، شماره 2، صص97ـ87.
سنگری، علی­اکبر (1385). ادراک دانش­آموز از فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی (بررسی عملکرد دانش­آموزان ایرانی شرکت کننده در مطالعه تیمز 2003، درس علوم، پایه سوم راهنمایی). پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
شکری، فرزانه (1390). بررسی تأثیر ادراک جو مدرسه بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع اول دبیرستان شهر تهران سال تحصیلی 1390 ـ 1389. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
لطف آبادی، حسین (1378). روان شناسی رشد 2، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
مجدفر، مرتضی (1386). مدرسه موفق، مدیر موفق، تهران: پیک بهار.
وایلز، جان؛ و باندی، جوزف (1382). نظارت در مدیریت، راهنمایی تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی سال 2000، ترجمه محمدرضا بهرنگی (1382)، تهران: نشر کمال تربیت با همکاری نشر شهریور.
Barr, J. J., & Higgings, A. (2009). How adolescent empathy and prosocial behavior change in the context of school culture: A two-year longitudinal study. Academic Research Library, 44, (176), 751-772.
Boyson, R. (1974). Cut them down to size, Education + traning, 16 (7), 166-171.
Burley, M., McLain, B., & Thompson, M. (2001). Educational Opportunities in Washington's High Schools Under State Education Reform: Background and Student Outcomes. Washington State Institute for Public Policy, 1, 1-61.
Cheng, Y. C. (1993). Profiles of Organizational Culture and Effective School. School Effectiveness and School Improvement, 4 (2), 85–110.
Clinton Herndon, B. (2007). An analysis of the relationships between servant leadership, school culture, and student achievement. A dissertation presented to the faculty of graduate school, university of Missouri – Columbia. In Partial Fulfillment of the Require-ments for the Degree Doctor of philosophy.
Collard, J. (2003). Principal well being in complex times. Principalship Matters, 31 (1), 2-14.
Comer, J. P. (2005). The Reward of Parent Participation. Educational Leadership, 62 (6), 38–42.
Cotton, K. (1996 a). School size, school climate, and student performance. Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory, 1-15.
Cotton, K. (2001). New small learning communities: Findings from recent research. Portland, OR: Northwest Regional Education Laboratory. December
Cotton, K. (1996 b). Affective and Social Benefits of Small-Scale Schooling,” ERIC Digest, ERIC Clearinghouse on Rural

Education and Small School, EDO-RC-96-5, p. 2.
Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 8 (1), 1-44. Available in: http://epaa. asu.Edu/ epaa/v8n1/.
Dodge, H. (2010). Book review: Shaping School culture: pitfalls, paradoxes, & promise (Deal & Peterson, (2009(. Journal of Education Administration, 48 (2), 278-280.
Driscoll, D., Halcoussis, D., Svorny, S. (2003). School district size and student performance. Economics of Education Review, 22, 193-201.
Fetler, M. (1989). School dropout rates, academic performance, size, and poverty: Correlates of educational reform. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11 (2), 109-116.
Fowler, W. J., & Walberg, H. J. (1991). School Size, Characteristics, and Outcomes, Educational Evaluation and Policy Analysis, 13 (2), 189-202.
Fox, W. F. (1981). Reviewing economies of size in education. Journal of Education Finance, 6 (3), 273-296.
Garrett, Z., Newman, M., Elbourne, D., Bradley, S., Taylor, J., West, A. (2004). Secondary school size: A systematic review. In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. pp 1-200. Available in: http://eppi.ioe.ac.uk/EPPIWeb Content/reel/review_groups/School_size/s_s_rv1.pdf.
Gaziel H. H. (1997). Impact of School Culture on Effectiveness of Secondary Schools with Disadvantaged students. Journal of Educational Research, 90 (5), 310–318.
Gill, B., Dunn, M., Goddard, E. (2002). Student Achievement in England: Results in Reading Mathematical and Scientific Literacy among 15 year-olds for OECD PISA 2000 Study. London: The Stationery Office.
Heck, R. H., Marcoulides, G. A. (1996). School culture and performance: testing the invariance of an organizational model. School Effectiveness and School Improvement, 7 (1), 76–96.
Henderson, A. T., Mapp, K. L. (2002). A new wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement. Austin, TX: National Center for Family and Community Connections with Schools.
Holland, N. E., Farmer-hinton, R. L. (2009). Leave no schools behind: the importance of a college culture in urban public high schools.
The High School Journal, 92 (3), 24-43.
Howley, C. (1994). The academic effectiveness of small-scale schooling (an update).Charleston, WV: Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (Eric Document Reproduction Service, No. ED 372897)
Howley, C. (1999). The Matthew Project: State report for Ohio. Columbus, OH: Ohio State University. (Eric Document Reproduction Service No. ED 433 175).
Kythreotis, A., Pashiardis, P., Kyriakides, L. (2010). The influence of school leadership styles and culture on students’ achievement in Cyprus primary schools, Journal of Educational Administration, 48 (2), 218-240.
Lee, J., Bowen, N. K. (2006). Parent Involvement, Cultural Capital, and the Achievement Gap among Elementary School Children. American Educational Research Journal, 43 (2), 193–218.
Lee, V. E., Smith, J. B. (1997). High school size: What works best and for whom? Educational Evaluation and Policy Analysis, 19 (3), 205-227.
Lee, V. E., Smith, J. B. (1995). Effects of high school restructuring and size on early gains in achievement and engagement, Sociology of Education, 68 (4), 241-270.
Leithwood, K., Jantzi, D. (2007). Review of empirical evidence about school size effects: A policy perspective. Prepared for the Board of Education of the Regina School Division, No, 4 of Saskatchewan. Available in: http://www.rbe.sk.ca/docs /renewing_ rps_Leithwood_School_Size_Effects_07.pdf.
Liou, D. D., Antrop-Gonzalez, R., & Cooper, R. (2009). Unveiling the promise of community cultural wealth to sustaining latina/o studentʼ college-going information networks. Educational Studies, 45, 534-555.
Macnel, A. J., Prater, D. L., & Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate on student Achievement. Leadership in Education, 12 (1), 73–84.
Marcoulides, G. A., Heck, R. H., & Papanastasiou, C. (2005). Student perception of school culture and achievement: testing the invariance of a model. International Journal of Educational Management, 19 (2), 140-152.
Maslowski, R. (2001). School Culture and School performance. Available in: www.Tup.utwente.nl/uk/catalogue/educational/Scool- culture.
Moore Johnson. S., Kraft. M. A., & Papay. J. P. (2011). How context matters in high-need schools: The effects of teachers’ working conditions on their professional satisfaction and their students’ achievement. Project on the Next Generation of Teachers Harvard Graduate School of Education, 1-51. Available in: www.gse.harvard.edu/.
Overbay, A. (2003). School size: A review of the literature. Evaluation and Research Department, 1-12. Available in www.wcpss.net /evaluation-research/.../2003/0303_schoolsize_litrev. pdf.
Oxley, D. (1997). Theory and practice of school communities. Educational Administration Quarterly, 23, 624-643.
Raphael, J. (2010). The Big Picture on Oregon’s Small Schools. The Oregon Small Schools Initiative, 1-28. Available in www. e3smallschools.org.
Raywid, M. A. (1996). Taking Stock: Mini-Schools, Schools-Within-Schools, and Separate Small Schools, Center for Restructuring Education, http://eric-web.tc.columbia.edu/monographs /uds108/ downsizing.html.
Renchler, R. (1992). Student Motivation, School Culture an Academic Achievement. ERIC/CEM Trend and Issues series, N0. 7.
Rowe, F., & Stewart, D. (2011). Promoting connectedness through whole-school approaches Key elements and pathways of influence. Health Education, 111 (1), 49-65.
Salfi, N. A., & Saeed, M. (2007). Relationship among school size, school culture and student’ achievement at secondary level in Pakistan. International Journal of Educational Management, 2 (1), 606-620.
Sammons, P., Gu, Q., Day, CH., & Ko, J. (2010). Exploring the impact of school leadership on pupil outcomes: Results from a study of academically improved and effective schools in England, International Journal of Educational Management, 25 (1), 83-101.
Silins, H. C., Murray-Harvey, R. (1999). What makes a good senior secondary school? Journal of Educational Management, 37 (4), 329-344.
Stevenson, K. R. (2006). School Size and Its Relationship to Student Outcomes and School Climate: A Review and Analysis of Eight South Carolina State-wide Studies. National Clearinghouse for Educational Facilities, 1-8, Available in:  www.edfacilities.org.
Toenjes, L. (1989). Dropout rates in Texas school districts: Influences of school size and ethnic group. Austin, TX: Texas Center for Educational Research. (Eric Document Reproduction Service No. ED 324 783)
Wable Ornstein, SH., Saraiva Moreira, N., Ono, R., Limongi Franca, A. J.G., & Nogueira, R. A.M.F. (2009). Improving the quality of school facilities through building performance assessment. Journal of Educational Management, 47 (3), 350-367.
Wooltorton, S. (2004). Local sustainability at school: A political reorientation. Local Environment, 9 (6), 595-609.
Workineh, G. (2002). School Based Factors Contributing to Diffe-rences In Student' Achievement at High and Low Passing Rate Scorers Of Government Secondary Schools Of Addis Ababa At National Examination. Addis Ababa University School of Graduate Studies, 1-161