نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ رابطۀ بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان انجام شد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوۀ جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان همدان بود. نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران 528 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند.داده های پژوهش از طریق پرسشنامه سازمان یادگیرنده با پایایی 97/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی با پایایی96/0 جمع آوری و از طریق آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به وسیلۀ نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که وضعیت سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در سطح بالاتر از متوسط است. بین سازمان یادگیرنده و مؤلفه های آن با اثربخشی سازمانی مدارس رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه در مدارس هیأت امنایی، مؤلفه های یادگیری تیمی، سرآمدی شخصی و چشم‌انداز مشترک؛ و در مدارس عادی، ویژگی‌های چشم‌انداز مشترک، تفکر سیستمی، سرآمدی شخصی و یادگیری تیمی بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی اثربخشی سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationships of Simple and Synthetic of Learning Organization Characteristics with Organizational Effectiveness in Board of Trustees Schools and State-Run Schools

نویسندگان [English]

  • Siroos ghanbari 1
  • asghar eskandari 2

1 Assistant Prof, Bu-Ali Sina university

2 BU-ali SINS university

چکیده [English]

Abstract: This research investigated and comparated the relationship between learning organization and organizational effectiveness in the elementary schools board of trustees and state-run the Hamedan province. Research method in terms of the purpose is applied and in terms of data collection method is a descriptive – correlational research. The statistical population of the study is consisting of all teachers of elementary schools the Hamadan province. According to the Cochran formula the study sample is including 528 persons that were selected by relative random sampling. Data were collected by the learning organization questionnaire with reliability 0/97 and the organizational effectiveness with reliability 0/96, and were analyzed by the one Sample t test, independent t test, pearson correlation and the multiple regression analysis in the spss software. The result indicated that, the status of learning organization and organizational effectiveness were higher than average. There was a significant relationship between the
Learning organization and organizational effectiveness. Moreover, in board of trustees schools, indicator of team learning, personal mastery and shared vision; and in state-run schools, indicator of shared vision, system thinking, personal mastery and team learning have the highest impact on prediction organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Effectiveness
  • Learning Organization
  • Board of Trustees Schools