نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی و دانشیار دانشگاه تبریز

2 استاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دوره دکتری

چکیده

این پژوهش به مطالعه ی اجرای برنامه درسی کار و فناوری بر اساس تجارب معلمان در پایه ششم ابتدایی در اولین سال اجراختصاص یافته است. .مطالعه از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه هایی نیمه سازمان یافته و تعداد شرکت کنندگان در مصاحبه 10 معلم پایه ی ششم ابتدایی در استان کرمانشاه از منطقه ی سنقر کلیایی بوده است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع در داده ها ادامه پیدا کرد. داده های حاصل ازمصاحبه ها با استفاده از روش توصیه شده توسط اسمیت 1995 برای مطالعات پدیدار شناسانه تجزیه وتحلیل شد. برای تعیین صحت یافته ها نتایج این تحلیل به مصاحبه شوندگان برگردانده شد سپس تم هایاین مطالعه در سه خوشه استخراج و طبقه بندی شد.
یافته های این تحقیق شامل 15 تم بود که 6 تم آن در خوشه ای به نام محدودیت ها شامل: زبان انگلیسی ، فقدان رایانه، پشتیبانی فنی، ابزار، راهنمای معلم و آموزش ضمن خدمت قرار گرفتند.در خوشه ای دیگری باعنوان ترجیحات 5 تم مشخص شد که عبارت از: فنا وری، تعدیل محتوا، توجه به گرایش دانش آموزان ، تلفیق و ارزشیابی تحصیلی. در خوشه ی سوم با عنوان ابتکارات 4 اقدم معلمان برای غلبه بر موانع و تدریس مؤثرتر برنامه درسی برجسته جلوه می کند شامل: استفاده از رایانه های شخصی، استفاده از امکانات مدارس متوسطه، برگزاری مسابقه و بکارگیری دانش آموزان در اداره کلاس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Experiences of Sixth Grade Teachers about Work &Technology Curriculum implementation

نویسندگان [English]

  • adib adib 1
  • MOHAMADREZA EZATY 3

1 curriculum development phd

2 tabriz university professor

3 PHD student

چکیده [English]

This research is allocated to the study of work & technology curriculum implementation, based on teachers’ experiences in sixth grade and first year implementation. The Research type is qualitative and has carried out with phenomenological method. The data had beengathered with semi organized interviews from 10 sixth grade teachers in Songor region of Kermanshah province. Sampling was intentional and accomplished with data saturation. Data were analyzed in Smith method 1995 on phenomenological studies. Then this information has been returned to participants to validation.
The research findings are 15 themes which have been categorized in 3 clusters. Six themes have jammed in the cluster oflimitations that consists: English language, lack of computer, tools, technical hum resources, teachers guide and in serviceeducations. The second cluster has been entitled Preferences included 5 themes: technology, content justification, student preferences attending, integrating and achievement evaluation. In last cluster with teachers initiatives topic 4 actions of teachersare lustering to overcome the limitations of teaching: using PCs, taking assistance from secondary schools, competition holding and students employing into teaching help.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenological study
  • technology education
  • Curriculum