نوع مقاله : مروری(کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از مقاله، معرفی مفاهیم آستانه و جایگاه آنها در دیسیپلین ها و معرفی این مفاهیم به عنوان افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی است. تئوری مفاهیم آستانه، اولین بار در سال 2003 توسط مایر و لند معرفی شد. این تئوری به وسیله تئوری دانش مشکل، تئوری تنوع و تئوری بازسازی گرا حمایت می‏ شود. مفاهیم آستانه پیش بایسته‏ های لازم برای فهم عمیق دانش دیسیپلینی را فراهم می‏کنند. بدون یادگیری این مفاهیم، یادگیرندگان قادر به یادگیری مؤثر نخواهند بود. جهت شناسایی مفاهیم آستانه، مایر و لند معیارهایی را مطرح کرده‏ ‏اند که به کمک آنها می‏توان این مفاهیم را در برنامه درسی شناسایی نمود. هدف از شناسایی و معرفی مفاهیم آستانه این است که به معلمان کمک شود تا تغییرات مهم و معنی دار مورد نیاز را در برنامه ‏های درسی ایجاد کنند. پژوهش پیرامون شناسایی مفاهیم آستانه از همان آغاز، اغلب مربوط به آموزش عالی بوده است. با توجه به اینکه در پژوهش پیرامون شناسایی مفاهیم آستانه، تجارب قبلی یادگیرندگان اهمیت خاصی دارند، در اکثر پژوهش‏ها از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. همچنین برای حل مسائل مربوط به یاد دهی و یادگیری ناشی از این مفاهیم توصیه شده است که اساتید دانشگاه، معلمان و محققان از روش‏هایی مانند پژوهش در عمل و درس پژوهی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Threshold concepts: a new horizon for research in Curriculum

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Yousefzadeh Chosary 1
  • Zohreh Karami 2

1 Bu Ali Sina University

2 Farhangian University

چکیده [English]

The main purpose of this study was introducing threshold concepts and their status in disciplines, and then introducing these concepts as a new horizon for research in curriculum. Threshold concepts theory was initially introduced by Mayers & Land in 2003. This theory is endorsed by troublesome knowledge, variation and reconstructivist theories. Threshold concepts provide requirements for deep understanding of disciplinary knowledge. Without learning these concepts, learners will be unable to learn effectively. Mayers and Land have proposed different criteria for identifying threshold concepts, with the help of them, we can identify the concepts in curriculum. Threshold concepts are expected to help teachers to develop significant changes in curriculum. Research in threshold concepts was initially conducted in higher education. Since the learners’ previous experiences play an important role in studies around identifying threshold concepts, the phenomenological research method has been used in most of these studies. Also, to solve teaching and learning problems arisen from these concepts, instructors, teachers, and researchers are recommended to use methods such as action research and lesson study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: threshold concepts
  • underlying theory
  • characteristics
  • research methods
  • implications