نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه. دکتری برنامه ریزی درسی

2 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به تجارب معلمان شرکت کننده در گروه‏ های درس‏ پژوهی مدارس بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. داده‏ ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند و نمونه‏‏ گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت. تحلیل نتایج نشان داد از نظر معلمان شرکت کننده، درس پژوهی در سه حوزه دانش، مهارت و نگرش توانسته به توسعه حرفه‎ای آن‏ها کمک کند. دانش شامل: دانش محتوایی، دانش تدریس، و دانش‏ درس‏ پژوهشی؛ مهارت شامل: مهارت‏های فکری، مهارت تدریس، و مهارت درس‏ پژوهی؛ و نگرش شامل: تمایل به همکاری، تمایل به مذاکره، کسب رضایت درونی، و ایجاد انگیزه و علاقه بود. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می‏شود معلمان از درس‏ پژوهی جهت توسعه حرفه‏ ای خود و حل مسائل فرایند یاددهی‏ یادگیری استفاده کرده و در گروه‏های درس‏ پژوهی مدارس، مشارکت فعال داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lesson study, a new approach to the professional development of teachers

نویسندگان [English]

  • Yahya Maroofi 1
  • Zohreh Karami 2

2 Farhangian University

چکیده [English]

The aim of this research was obtaining the experiences of teachers who participated in the lesson study groups at schools. This research was conducted qualitatively using grounded theory method. Data were collected through semi-structured interviews, and purposive sampling was continued until reaching a saturation point. Analysis of the results showed that fron the wiewpoint of the teachers who participated in the research, lesson study could have contributed to their professional development in three areas of knowledge, skill, and attitude. Knowledge includes: content knowledge, teaching knowledge, and lesson study knowledge; skills include: thinking skills, teaching skills, and lesson study skills; and attitudes include: tendency to cooperate, tendency to negotiate, gaining inner satisfaction, and creating motivation and interest.Based on the results of this study suggest that teachers can employ lesson study for their professional development and solving teaching-learning problems, and the can participate actively in lesson study groups at schools.
The results of this study suggest that teachers can employ lesson study for professional development and solving teaching-learning problems, and the can participate actively in lesson study groups at schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional development of teachers
  • Lesson Study
  • grounded theory
استیپانک، جنیفر، اپل، گری، لیونگ، ملیندا، مانگان، میشل تورنر، و میتشل، مارک (1389). هدایت درس پژوهی راهنمایی عملی برای معلمان و مدیران. (ترجمه رضا ساکی و داریوش مدنی). تهران: انتشارات حکمت علوی. (تاریخ انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2007).
خاکباز، عظیمه السادات، فدایی، محمدرضا، موسی‏پور، نعمت‏الله (1387). تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه‏ای معلمان ریاضی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 94، 146-123.
دانایی‏فرد، حسن، و امامی، مجتبی (1386). استراتژی‏های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‏پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، 1 (2). 97-69.
دانش‏پژوه، زهرا (1382). سنجش مهارت‏های حرفه‏ای معلمان دوره راهنمایی (علوم و ریاضی). فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 2 (6)، 94-69.
دانش‏پژوه، زهرا، و فرزاد، ولی اله (1385). ارزشیابی مهارت‏های حرفه‏ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 5 (18)، 170-135.
طاهری، مرتضی، عارفی، محبوبه، پرداختچی، محمدحسن، و قهرمانی، محمد (1392). کاوش فرایند توسعه حرفه‏ای معلمان در مراکز تربیت‌معلم: نظریه داده بنیاد. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 12 (45)، 176-149.
کریمی، فریبا (1387). مطالعه صلاحیت‏های حرفه‏ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 2 (4)، 166-151.
مهرمحمدی، محمود (1379). بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری و تربیت‌معلم. تهران: انتشارات مدرسه. 
Buczynski, S., & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 26 (3), 599-607.
Chokski, S., & Fernandez, C. (2004). Challenges to importing Japanese lesson study: Concerns, misconceptions and nuances. Phi Delta Kappan, 85 (6), 520-525.
Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Darling-Hammond, L., Wei, R. C., Andree, A., Richardson, N., and
Orphanos, S. (2009). Professional learning in the learning profession: A status report on teacher development in theUnited States and abroad. Dallas, TX: National Staff Development Council.
Dubin, J. (2010). Growing together: American teachers embrace the Japanese art of lesson study. Education Digest, 75 (6), 23-29.
Fairbanks, C. M., & LaGrone, D. (2006). Learning together: Constructing knowledge in a teacher research group. Teacher Education Quarterly, 33 (3), 7-25.
Fang, Y. P., Lee, K. E. C., & Haron, S. T. (2009). Lesson study in mathematics: Three cases from Singapore. In K.Y. Wong, P.Y. Lee, B. Kaur, P.Y. Foong, & S.F. Ng (Eds.), Mathematics education – The Singapore journey (104–129). Singapore: World Scientific.
Guskey, T. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8 (3/4), 381–391.
Guskey, T., (2009). Closing the knowledge gap on effective professional development. Educational Horizons, 87 (4), 224-233.
Hashimoto, Y., Tsubota, K., & Ikeda, T. (2003). Ima Naze Jugyo Kenkyu Ka: Sansujugyo noSaikochiku. Tokyo: Toyokan-Shuppan. (Why lesson study now: restructuring Math lessons).
Lewis, C. C. (2002). Lesson study: A handbook of teacher-led instructional change. Philadelphia, PA: Research for Better Schools.
Lewis, C., & Hurd, J. (2011). Lesson study step by step: How teacher learning communities improve instruction. Portsmouth, NH: Heinemann.
Lewis, C., & Tsuchida, I. (1997). Planned educational change in Japan: The case of elementary science instruction. Journal of Educational Policy, 12 (5), 313-331.
Lewis, C., & Tsuchida, I. (1998). A lesson is like a swiftly flowing river: Research lessons and the improvement of Japanese education. American Educator, Winter, 14-52.
Lewis, C., Perry, R., & Hurd, J. (2004). A deeper look at lesson study. Educational Leadership, 61 (5), 18–23.
Lim, C., Lee, C., Saito, E. & Haron, S. (2011). Taking stock of Lesson Study as a platform for teacher development in Singapore, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39 (4), 353-365.
Mezirow, J., Taylor, E., & Associates (2009). Transformative learning in practice: Insights from community, workplace and

higher education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Murata, A. (2011). Introduction: Conceptual overview of lesson study. In Hart, L., Alston, A., & Murata, A. (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education (1-12). New York, NY: Springer.
Olson, J. C., White, P., & Sparrow, L. (2011). Influences of lesson study on teachers’ mathematics pedagogy. In Hart, L. C., Alston, A., & Murata, A. (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics in education. New York, NY: Springer.
Sagor, R. (1992). How to conduct collaborative action research. Alexandria, VA: ASCD.
West, C. (2011). Action Research as a Professional Development Activity, Arts EducationPolicy Review, 112 (2), 89–94. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/10632913.2011.546697.
Yoshida, M. (2005). An overview of lesson study. In Wang-Iverson, P., & Yoshida, M. (Eds.) Building our understanding of lesson study (3-15). Philadelphia, PA: Research for Better Schools.