نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه کردستان

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار، دانشگاه کردستان و مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ( نویسنده مسؤل)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه چگونگی ادراک معلمان استان کردستان از رفاه خویش، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و پیشنهاد سازوکارهای بهبود وضعیت رفاه معلمان انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و داده بنیاد می‌باشد. شرکت‌کنندگان در این مطالعه 12 تن از معلمان شهرستان سنندج بودند که به‌صورت هدفمند و با بهره‌گیری از نمونه‌گیری نظری انتخاب گردیدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها نیز با شرکت‌کنندگان پژوهش مصاحبه عمیق صورت یافته‌های حاصل از آن‌ها در قالب کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. نتایج کدگذاری‌های چندگانه و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها نشان داد که اولاً رفاه از نگاه مشارکت‌کنندگان یک مفهوم جامع و دارای ابعاد مادی و روانی می‌باشد؛ ثانیاً این مقوله متأثر از عوامل گوناگونی نظیر سیاسی مانند سیاست‌های دولت و وضعیت توسعه‌ی سیاسی در جامعه، اجتماعی مانند ارزش‌ها، نگرش‌ها، سرمایه اجتماعی و رسانه‌های جمعی، عوامل اقتصادی مانند نگرش هزینه‌ای و کمی به‌صرف منابع مالی در آموزش‌وپرورش، عوامل سازمانی مانند مدیریت، فرایندها و اقدامات اداری، عوامل فردی مانند نقش خود معلمان و ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها، عوامل حرفه‌ای مانند هویت شغلی و پرستیژ حرفه‌ای بر رفاه معلمان می‌باشد؛ ثالثاً وضعیت رفاهی معلمان را می‌توان از طرق مختلف من‌جمله اهتمام اجتماعی فراگیر، خواست و اقدام خود معلمان، توجه به کیفیت در آموزش‌وپرورش، به رسمیت شناختن و حمایت از کانون‌های صنفی معلمان، استفاده از تجارب سایر سازمان‌ها در امر رفاه کارکنان، آگاهی از استانداردهای جهانی رفاه معلمان و ارتباط مستقل و مستمر با نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How do kurdistanian teachers view of their welfare? A look at teachers welfare and the factors influencing it based on grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • N Azizi 1
  • P Jafaree 2
  • Kh Gholami 3
  • salahledin mohamadi 4

چکیده [English]

The kurdestani teachers’ perception of their own welfare and factors impacting it, based on a grounded theory approach. The current study aimed at investigating kurdestani teacher-s' perception of their own welfare, identifying factors affecting it and suggesting mechanisms for its improvement. This research is qualitative and is based on grounded theory. Participants composed of 12 sanandajan teachers who were systematically selected using theoretical sampling. The deep interview was used to collect data. The result, showed that from the participants’ viewpoint welfare is a comprehensive concept and has material and mental dimensions. This concept is influenced by: political (state policy), social (values, attitude), economic (quantitative and cost attitude), organizational (management and process), individual (teachers' role), and professional factors (professional identity). Teachers welfare can be improved through comprehensive social efforts, teachers own determination and efforts, and the recognition and support accorded professional teachers’ association.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers perception
  • Grounded theory approach
  • Teachers welfare
زاهدی اصل، محمد (1386). مقدمه‌ای بر خدمات اجتماعی در اسلام، تهران. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
زاهدی اصل، محمد (1388). مبانی رفاه اجتماعی، تهران. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
فرهادی‌راد، حمیبد؛ پارسا، عبدالله و نظری، شیرزاد (1394). بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر اهواز. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز و زمستان 1394، دوره ششم، سال 22 شماره 2، صص 98-79.
قنبری، سیروس؛ عسگری، علی‌اکبر و سرمدی انصار، حسن (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابندایی استان همدان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار و تابستان 1393، دوره ششم، سال 21 شماره 1، صص 134-115.
Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management. London: Kogan Page.
Achinstein, B. (2002). Conflict amid community:The micropolitics of teacher collaboration. Teachers College Record, 104 (3), 4212-4455. Giddens, Anthony. (1993) Central Problems In Social Theory. The MaCmillan Press Ltd.
Bosibori, Y. W., Nyakundi, A. W., Charles, M., & Walter, O. (2012). Role of Employee Welfare Services on Performance of the National Police Service in Kenya: A Case of kisii central district. International Journal of Arts and Commerce, 1 (7):73-95.
Babu, K. V. S. N., Jawahar, Valli, S., Kalesha, Masthan., & Bhupathi, C. (2012). Recent Trends In Factories Welfare measures, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 2 (12), 252-261.
Dworkin, A. G., Saha, Lawrence. J., & Hill, A. N. (2003). Teacher Burnout and Perceptions of a Democratic School Environment. International Education Journal, 4 (2), 2003.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 7 (3), 500-507.
Eisernberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). Perceived organizational support discretionary treatment and job satisfaction, Journal of Applied Psychology, 82 (5), 812-820.
Eisenberger, R., & Rhoades, L. (2003). Rewards, intrinsic motivation, and creativity: A case study of conceptual and methodological isolation. Creativity Research Journal, 15, 121 -130.
Ferrance, C., & Powers, M. (1985). Quality of life index: Devlopment and Propertied Adv narsci. 8, 2-10.
Giddens, A. (1993). Central Problems In Social Theory. The MaCmillan Press Ltd.
Hu, M. L., Horng, J. S., & Sun, Y. H. C. (2009). Hospitality teams: Knowledge sharing and service nnovation performance. Tourism Management, 30 (1), 41-50.
Kamkari, K., Ghafourian, H., & Ghadami, M. H. (2014). Impact Welfare Services and Benefits on the Performance of Staff of the Inspector General Organization. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4 (3), 114-119.
Lagat, A. C., Mutai, B. K., & Kosgey, I. S. (2014). Importance of Employee Welfare and Performance: The Case of the UASU at Egerton University, Kenya. European Journal of Business and Management, 6 (7), 205-211.
Manju, B., & Mishra, S. (2007). The Principles for Successful mplementation of Labour Welfare Activities. From Police Theory to Functional Theory: Retrieved from http://www.ijac.org.uk/images/ frontImages/ gallery/Vol1no7december 2012/8.pdf.20/03/2013.
Manzini, H., & Gwandure, C. (2011). The Provision of Employee AssistanceProgrammes inSouth Africa Football Clubs. University of the Witwatersrand, Johannesburg. South Africa.
Moss, I. (1999). Welfare in the United States. Retrieved on July 19, 2016 fromhttp://www.associatedcontent.com/article/319080welfare-in-the-
Nyakwara, S., Shiundu, J., &Gongera, G. E. (2014). Evaluation of Employee welfare Facilities as an Intervention strategy of Industrial Unrest on Organization Performance: Case of Mumias Sugar Company. European Journal of Business and Management, 6 (29), 209-219.
Singla, A. K., & Goyal, C. (2015). Mployees welfare measures in smes: A stydy of doaba steel rolling mills. International Journal in Applied Studies And Production Management, 1 (2), 37-50.