نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور- دانشگاه فرهنگیان

2 استاد-دانشگاه سراسری تبریز

3 استاد-دانشگاه سراسر تبریز

چکیده

تحقیقات نشان می‌دهد مدل‌های آموزشی بر مؤلفه‌های مربوط به یادگیری تأثیر مثبت دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مدل آموزشی مک کارتی، بر عملکرد حل مسئله و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هشتم انجام گرفت. طرح آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی 50 دانش‌آموز دختر که به‌صورت تصادفی از بین دانش‌آموزان دختر پایه هشتم در سال تحصیلی 94-95 به‌صورت تصادفی پند مرحله‌ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (25n=) گروه گواه (25n=) گمارده شدند،. در گروه آزمایشی مباحث ریاضی در 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای با روش مک کارتی و در گروه گواه با روش سنتی آموزش داده شد. برای گردآوری داده‌ها از آزمون ریاضی و پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی بهره گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد، بین عملکرد حل مسئله ریاضی گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (75/0= 2η، 05/0p<، 337/70 F=). بین نمره خودکارآمدی ریاضی گروه‌ها تفاوت معنی‌داری دیده می‌شود (76/0= 2η، 05/0p<، 168/78F=). علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که میانگین نمره‌های حل مسئله‌ی ریاضی و خودکارآمدی ریاضی گروه آزمایشی به‌طور معنی‌دار بیشتر از گروه گواه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of McCarthy’s model on mathematical problem solving performance and mathematical efficacy of eighth grade students

چکیده [English]

Research shows that teaching models have positive effects on factors related to learning. The aim of this study was to evaluate the effect of McCarthy model, the performance of problem-solving and mathematical efficacy of eighth grade female students in Tabriz. Pre-and post tests method was used on 50 female students who were randomly selected and assigned to two groups of 25 students each in the experimental and control group. The experimental group received 8 sessions of 90- minutes’ length in math instruction using Mecarthy method, the control group received instruction in the same math content for an equal amount of time using traditional method to collect data math tests and used math self-efficacy questionnaire were. The results of the analysis of covariance showed that there was a significant difference between the performance of and control groups were significantly different mathematical problem solving math problem sowing between the 2 groups (F= 70/337, P<0/05, η2=0/75). The results also showed a significant difference between the experimental and control on mathematics self-efficacy (F=78/68, scores P<0/05, η2=0/76) the experimental group average performance was significantly higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • McCarthy model
  • Mathematical problem solving performance
  • Self-Math efficacy
آهنکوب، محمدرضا (1372). مقایسه‌ی سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان جهشی و غیرجهشی دوره ابتدایی اهواز، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. مجله‌ی علوم تربیتی اهواز. مجله‌ی علوم تربیتی شماره 3، 4صص 70-89.
باقری، صرفناز، حسین سپاسی و منیجه شهنی‌ییلاق (1388). مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی و رفتار سازشی دانش‌آموزان بر حسب جنسیت و آموزش‌های پیش‌دبستانی با کنترل هوش. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. مجله‌ی علوم تربیتی اهواز. دوره پنجم سال شانزدهم. شماره 2 صص 112-93.
پاتریشیا، ولف (    ). مغز و فرایند یادگیری. ترجمۀ داود ابوالقاسمی (1382)، تهران: انتشارات مدرسه.
پاملالی، بک (  ). چگونه به کودکان ریاضیات بیاموزیم. ترجمه نوروز علی مهدی‌پور (1371). تهران: انتشارات: پونه : چاپ دوم
پوراقدم یامچی، شیرعلی و بهرنگی، محمدرضا (1388). راستی این همه هیاهو راجع به الگوهای تدریس برای چیست؟ چکیده مقالات نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. انتشارات دانشگاه تبریز.
پیغمبر دوست، کمال (1393). بررسی ویژگی‌های معلمان اثربخش و تدریس کار آمد. مجله علمی فرهنگی صحیفه. شماره 3، صص 22-30.
حائری‌زاده، خیریه بیگم و محمدحسین، لیلا (1380) تفکر خلاق و حل خلاقانۀ مسئله، تهران: مؤسسۀ منظومۀ خرد.
رجبی، غلامرضا (1384). بررسی رابطه‌ی علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبک‌های اسناد علی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان. مجله‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم شماره 3، 101-136.
رضویه، اصغر، سیف، دیبا و امامی، عبدالصاحب (1386). انطباق و اعتباریابی مقیاس اضطراب ریاضی برای دانش‌آموزان ایرانی. روانشناسی تربیتی، دوره‌ی 37. شماره 3، 50-67.
ضامنی، فرشیده و کاردان، سحر (1389). تأثیر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 1، شماره 1، صص 38-23.
عمادی، عبدالرسول (1393). مرکز سنجش آموزش و پرورش. گزارش نتایج آزمون‌های نهایی. سایت رادیو فردا.www.radiofarda.com .
علی‌آبادی، خدیجه (1383). هنجاریابی سیاهه‌ی سبک‌های یادگیری دان، دان و پرایس و مقایسه‌ی سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی و دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران. رساله‌ی دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی.
قورچیان، نادرقلی (1382). فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات اندیشه‌ی فراشناختی.
کریمی، عبدالعظیم، بخشعلی‌زاده، شهرناز و کبیری، مسعود (1393). مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی مطالعات تیمز و پرلز 2011. وزارت آموزش‌وپرورش، مرکز مطالعات تیمز و پرلز.
کمالی‌زارچ، مسعود (1384). بررسی نقش خودکارآمدی معلم، منابع اطلاعات خودکارآمدی و ویژگی‌های شخصی در خودکارآمدی ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی باهدف ارائه الگو. رساله دکترا، دانشگاه تربیت‌معلم.
کبیری، مسعود؛ کیامنش، علیرضا و حجازی، الهه (1385). نقش متغیرهای شخصی در پیشرفت ریاضی با توجه به نظریه شناختی- اجتماعی. دوفصلنامه روان شناسی معاصر، 1 (1) صص 11-19.
پژوهشگاه مظالعات آموزش و پرورش (1391). نگاهی اجمالی به جایگاه و روند  عملکرد دانش آموزان ایرانی در مطالعات تیمز. شماره 8 دوره ی 18 صص 1-15
Adams, S. (1995). Developing arithmetic concepts and skills. Fifth edition. New Jersey: Prentice Hall and Englewood cliffs.
Aktas, I. & Biligin. )2014(. The effect of the 4mat learning model on achievement and motivation of 4th grade on the subject of particulate nature of matter and examination of student opinions on the model. Department of primary science Education, Antakya. Turkey.
Ballone, L. M., & Czerniak, C. M. (2001). Teachers’ beliefs about commodating students’ learning styles in science classes. Electronic Journal of Science Education, 6, 4-29.
Balog lu, M., & Koçak, R. (2006). A multivariate investigation of the differences in mathematics anxiety. Personality and Individual Differences, 40 (7), 1325–1335.
Bandura, A. (1997). Social Learning Theory, Alexandria, VA: Prentice Hall, p. 247, ISBN 0-13-816744-3.
Bandura, A. & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self - efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 586–598.
Bowers, P. S. (1987). The effect of the 4MAT system on achievement and attitudes in science. Unpublished doctoral dissertation. The University of North Carolina at Chapel Hill. 
Benezra, S. H. (1985). Bernice McCarthy’s 4MAT learning style adaptations in middle school life science. Unpublished manuscript.
Blair, D., & Judah, S. (1990). Need a strong foundation for an inter disciplinary program? Try 4MAT. Educational Leadership, 48 (2), 37–38.
Bloom, B. (1976). Human characteristics and school learning. New York, McGraw-Hill.
Çağıltay, N. E., & Tokdemir, G. (2004). Mühendislik eğitiminde öğrenme stillerinin rolü, First National Engineering Congress.
Caine, R. N., & Caine, G. (October 1990). Understanding a Brain Based Approach to Learning and Teaching. Educational Leadership, 48 (2), 66-70.
Campbell, N. K., & Hackett, G. (1986). The effects of mathematics task performance on math self- efficacy and task interest. Journal of Vocational Behavior, 28, 149-162.
Demirkaya, H. (2003). 4MAT Öğretim Sisteminin Lise ğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi, Ankara, Unpublished PhD thesis. Gazi University İnstitute of Education Science.
Dweck, C. S. (1975). The role of expectations and attributions in the alleviation of learned helplessness. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 674–685.
Gersten, R., Jordan, N., & Flojo, J. R. (2005). Early identification and Interention for students with mathematics difficulties. Journal Learn Disabil. (38), 293-304.
Good, T. L. & Brophy, J. E. (1994). Looking in classrooms(6th ed). New York: HarperCollins.
Hackett, G., Betz, N. E., O’Halloran, M. S., & Romac, D. S. (1990). Effects of verbal and mathematics task performance on task and career self-efficacy and interest. Journal of Counseling Psychology, 37, 169-177.
Jackson, C. D., & Leffingwell, R. J. (1999). The role of instructor in creating math anxiety in students from kindergarten through college. Mathematics Teacher, 92 (7), 583–586.
Jensen, E. (2008). Enriching the brain: How to maximize every learner's potential. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
Kalhe, D. K. (2008). How Elementary School Teachers Mathematical Self- efficacy and Mathmatics Teaching Self –Efficacy Related to Conceptually Procedurally Teaching Practices. Dissertation in Partial Full Filament Of The Requirements For The Degree Doctor Of Philology In The Graduate School Of The Ohio State University.
Kazdin, A. E. (1975). Covert modeling, imagery assessment, and assertive heavier. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 716–724.
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice. 
Lieberman, M. (2000). Report on the Fairfax County area III 4MAT prealgebra Project. Fairfax, VA.
Lisoskie, P., S. (1989). Experimental Teaching of Right and Left Hemisphere Methodology Using Biology as a Content Area (Right hemisphere) School/Degree: Pacific Lutheran University/M.A.
McAuley, E. (1985). Modeling and self-efficacy: A test of Bandura’s model. Journal of Sport Psychology, 7, 283–295.
McCarthy, B. (2000). About teaching 4MAT in the classroom. Wauconda, IL: About Learning, Inc.
McCarthy, B., & McCarthy, D. (2003). About teaching companion: The 4MAT implementation workbook (122-125). Wauconda, IL: About Teaching, Inc. 
McCarthy, B., & McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT Cycle :Designing instruction for diverse learners with diverse learning styles. Wauconda, IL: About Learning Inc.
McCarthy, B., Germain, C., & Lippitt, L. (2002). The 4MAT research guide. Wauconda, IL: About Learning Inc.
Meece, J. L., Blumenfeld, P. C., & Hoyle, R. H. (1988). Students’ goal orientations and cognitive engagement in classroom activities. Journal of Educational Psychology, 80, 514–523.
Meichenbaum, D. H. (1971). Examination of model characteristics in reducing avoidance behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 17, 298–307.
Mfune, S. (1991). The development and implementation of the positive kids model: A whole- brain teaching approach for children ages 3 to 12 focusing on health behaviors and the spiritual component of commitment as a holistic approach to substance – abuse preventation, Andrews University.
Montague, M. (1996). Assessing Mathematical Problem Solving. Learning Disabilities Research and Practice, 11 (4), 238-48.
Murray, J. T. (1966). The students and new math. U.S.A.: Henry Rgnery. Shipp.
Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem solving of gifted students. Contemporary Educational Psychology 21, 325-344.
Pajares, F. (2006). Self-efficacy during childhood and adolescence: Implications for teachers and practitioners. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (339-367). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Pajares, F., & Shunk, T. (2006). Self-efficacy beliefs of adolescents. Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Panaoura, A., & Philippue, G. (2003). The construct validity of an inventory for measurement of young pupils, metacognitiveabilities in mathematics.Journal of Vocational Behavior, 28, 149-162.
Parajes, I., & Miller, M. D. (1995). Mathematics self-efficacy and mathematics outcomes. The need for specificity of assessment. Journal of Counselling Psychology, 82, 153-195.
Peker, M., Mirasyedioğlu, Ş., & Yalın, H. İ. (2003). Mathematıcs instructıon based on learnıng styles, Journal of Turkish Educational Sciences, 1 (4), 141-163.
Riverva, F. D. (2011). Toward A Visually- Oriented School Mathematics Curriculum, Research, Theory, Practice and Issues. Netherlands: Springer, 49, 240-265.
Sangster, S., & Shulman, R. (2014). Impact of the 4MAT System as a Curriculum Delivery Model, Research Report. Willow dale. Ontario
Schoenfeld, A. H. (1985). Mathmatical problem- solving. Orland: Academic press.
Schunk, D. H. (1985). Participation in goal setting: Effects on self-efficacy and skills of learning-disabled children. Journal of Special Education, 19, 307–317
Shaun Kerry, M. D. (2005). Education for the whole brain, Education reform [on Line].
Szewczyk, L. (2010). Effects of 4MAT, an Experientially-Based Teaching Method Upon Achievement and Selected Attitudinal Factors of High School Geometry Students School/Degree: Northern Illinois University/ Ed.D.
Tatara, E., & Dikici, R. (2009). The effect of the 4MAT method (learning styles and brain hemispheres) of instruction on achievement in mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 40 (8), 1027-1036.
Thomas, B, M., & Swamy, S. S. (2014). Brain Based Teaching Approach – A New Paradigm of Teaching. International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR). 3 (2), 62-65.
Usher, E. L., & Pajares, F. (2006). Sources of academic and self-regulatory efficacy beliefs of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 31, 125–141.
Uyangör, S. M., & Dikkartın, F. T. (2009). The Effects Of The 4MAT ducation Model on The Student Achievements and Learning Style. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 3 (2).178-194.
Uyangör, S. M., & Övez, F. T. D. (2009). The effects of the 4MAT education model on the student achievements and learning style. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 3 (2), 178-194.
Vaughn, V., & Lynn, F. (1991). A Comparison of the 4MAT System of Instruction with Two Enrichment Units Based on Bloom’s Taxonomy with Gifted Third-Graders in a Pull-Out Program. School/Degree: Purdue University/Ph.D.
Wilkerson, R., & White, K. (2013). Effects of the 4MAT system of instruction on students’ achievement, retention, and attitudes. The Elementary School Journal, 357–368.
Young, M., & Bowers, P. S. (1987). The effect of the 4MAT system on achievement and attitudes in science. Unpublished doctoral dissertation. The University of North Carolina at Chapel Hill