نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی، گروه علوم تربیتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کاوش فرایند معلمی کردن یک معلم ابتدایی با محوریت نقش نظریه‌های تربیتی در آن انجام گرفت. روش انجام این پژوهش روایت پژوهی بوده است. با توجه به اینکه روایت پژوهی به منظور مطالعه عمیق یک یا تعداد معدودی از افراد انجام می‌گیرد، این تحقیق روی یک معلم ابتدایی متمرکز شد. برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌های روایتی و نیمه ساختار یافته، روش‌های تحلیل روایت‌ها و تحلیل روایی به­کار گرفته شد. به منظور افزایش روایی یافته‌ها از روش چک کردن شرکت کنندگان و همچنین سه سویه‌سازی استفاده شد. در تحلیل روایت‌ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین کمک گرفته شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مقوله مرکزی در معلمی کردن این معلم ابتدایی، باورهای اوست که تحت تأثیر عوامل متعددی چون تجربه‌های پیشین و گذراندن دوره‌های تربیت معلم شکل می‌گیرد. در نهایت معلم با گزینش کردن نظریه‌های دانشگاهی، در کلاس درس بر مبنای خرد عملی عمل می‌کند. بر این مبنا، این نتیجه به­دست می‌آید که گرچه عوامل متعددی فراتر از دوره‌های تربیت معلم و نظریه‌های تدریس شده در آن بر معلمی کردن این معلم اثر دارد، اما نقش نظریه‌های تربیتی نیز انکارناپذیر است. به همین دلیل با طراحی صحیح دوره‌های تربیت معلم می‌توان به آگاهانه‌تر شدن عمل معلم کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A narrative study of an elementary school teacher’s teaching approach with an Emphasis on the Role of Educational Theories

نویسندگان [English]

  • najmeh soltani nejad 1
  • mahboobeh arefi 2
  • Nematollah Moosapour 3
  • kourosh fathivajargah 4

1 EDUCATION FACULTY, SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY

2 shahid beheshti university

3 farhangian uinversity

4 shahid neheshti university

چکیده [English]

The aim of this study was to explore the teaching approach of an elementary school teacher focusing on the role of educational theories. Narrative inquiry was selected as the research methodology. As narrative inquiry focuses on the life of one or a few individual, this research focused on a single elementary school teacher as participant. In order to analyze the data obtained from narrative and semi-structured interviews, narrative analysis and analysis of narratives were used. In order to ascertain the validity of the research findings, member-check and triangulation methods were used. Straus and Corbin paradigmatic model was used as a technique for analysis of narratives. Findings revealed that the core category determining this teacher’s teaching approach was her beliefs formed under the influence of background experiences and teacher education courses. In the final analysis the strategy of the teacher involves selecting academic theories providing a background for this teacher to according to practical wisdom in the classroom. So the findings indicate that although different factors other than educational theories affect teacher’s approach, theories play a critical influence on teacher’s activity. So, the rigorous design of teacher education curriculum can help teachers perform informed action in classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational theory
  • Teaching process
  • Narrative inquiry
اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. (ابراهیم افشار، مترجم). تهران: نشر نی.
ایروانی، شهین (1388). رابطه نظریه و عمل در تعلیم و تربیت. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
آل حسینی، فرشته (1392). تدریس به عنوان رشته عملی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 8(32)، 41-66.
امین خندقی، مقصود؛ زرقانی، اعظم؛ شعبانی ورکی، بختیار و موسی پور، نعمت اله (1395). ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم‌های اجرای برنامه درسی. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 6 (1)، 46-69.
پاک­سرشت، محمدجعفر (1386). نظریه‌های تربیتی و چالش‌های نظریه پردازی در آموزش و پرورش ایران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی،20 (6)، 125-148.
کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش. انتخاب از میان پنج رویکرد. (حسن دانایی فرد و حسین کاظمی، مترجمان). تهران: انتشارات صفار.
رجایی، ملیحه؛ جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره و بهروز مهرام (1393). بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آن­ها. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 6، ش 2، صص 113-138.
عباباف، زهره؛ فراستخواه، مقصود؛ مهرعلیزاده، یدالله و فتحی واجارگاه، کوروش (1393). تأمل بر صلاحیت­های حرفه­ای معلمان در مطالعات برنامه درسی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 6، ش 2، صص 157-182.
Allsopp, D. H., DeMarie, D., Alvarez-McHatton, P., & Doone, E. (2006). Bridging the Gap Between Theory and Practice: Connecting Courses with Field Experiences. Teacher Education Quarterly, 33 (1), 19-36.
Bransford, J., Stevens, R., Schwartz, D., Meltzoff, A. N., Pea, R., Roschelle, J., Vye, N., Kuhl, P. K., Bell, P., Barron, B., Reeves, B., & Sabelli, N. (2005). Learning Theories and Education: Toward a Decade of Synergy. In Alexander, P. & Winne, P. (eds). Handbook of Educational Psychology (2nd ed. 209-244). Mahwa: Erlbaum.
Carr, D. (1995). Is Understanding the Professional Knowledge of Teachers a Theory-Practice Problem?, Journal of Philosophy of Education, 29 (3), 311-313.
Cheng,, M. M. H., Cheng, A. Y. N., & Tang, S. Y. F. (2010). Closing the Gap between the Theory and Practice of Teaching: Implications for Teacher Education Programs in Hong Kong. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 36) 1(, 91-104.
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research. San Fransisco: Jossey-Bass. CA.
Deng, D. (2004). The role of theory in teacher preparation: an analysis of the concept of theory application. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 32 (2), 143-157.
Feiman-Nemser, Sh., & Remillard, J. (1996). Perspectives on Learning to Teach. In Myrray, F. (ed) A Knowledge Base for Teacher Educators. New York: Jossey-Bass.
Giddings, M. M., & Vodde, R. (2003). A Conceptual Framework for Foundation Practicum and Seminar. Journal of Teaching in Social Work, 23) 1-2(, 123-148.
Lindgren, H. C. (1959). Learning Theory and Teaching Practice. Educational Leadership, 333-339.
Lurenberg, M., & Korthagen, F. (2009). Experience, Theory and Practical Wisdom in Teaching and Teacher Education, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15) 2(, 225-240.
Nielsen, T. K. (2011). Theory and Practice in Professional Education Programs – asymmetric review- Aurhus University.
Rusznyak, L. (2009). Confronting the Pedagogical Immunity of Student Teachers. Education as Change, 13) 2(, 263-276.
Ulvik, M., & Smith, K. (2011). What Characterizes a Good Practicum in Teacher Education? Education Inquiry, 2 (3), 517-536.
Strong-Wilson, T. (2006). Re-Visioning One’s Narratives: Expolring the Relationship between Research Self-Study and Teacher Research. Studying Teacher Education, 2 (1), 59-76.