نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور/آموزش و پرورش

2 استادیار/دانشگاه علوم تربیتی چمران

چکیده

شواهد نشان می دهد جهانی شدن تاثیر بسزا در توسعه و دگرگونی سازمانها از جمله آموزش عمومی داشته که این تاثیر را می توان در حوزه های اصلی آموزش عمومی همچون معلم، برنامه درسی، ساختار، رابطه مدرسه و جامعه مشاهده کرد. از این رو، بررسی حوزه های برنامه درسی جاری به کار گرفته شده در مدارس کشورمان برای پی بردن به میزان فاصله آن با شرایط جهانی به منظور برنامه ریزی استراتژیک در این حوزه، امری ضروری می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر برنامه درسی معلمان شهر اهواز بود. روش انجام این پژوهش ترکیبی بود.به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل اسناد استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر 357 نفر از آموزگاران، دبیران راهنمایی و متوسطه و مدیران سه مقطع مرد و زن شهر اهواز بود که از طریق جدول تعیین حجم نمونه معرفی شده از سوی کرسی و مورگان و با بهره گیری از روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار spss انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد بین شیوه های تدریس، ابزار و امکانات آموزشی و محتوی آموزشی به کار گرفته شده در مدارس توسط متولین آموزش عمومی شهر اهواز با شیوه های تدریس، ابزار و امکانات آموزشی، محتوی آموزشی مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد که در این بین تفاوت ابزار و امکانات آموزشی نیز چشمگیر تر از سایر حوزه های مورد بررسی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Globalization of Education on Curriculum of teachers of Ahvaz

نویسنده [English]

  • mitra abdolahichahardahcheriki 1

1 moshaver/amoozesh o parvaresh

چکیده [English]

Apparently globalization had certain affect in development and reformation of organizations including general education systems, which we can feel this effect in main domains of general education such as teachers, curricula, structures, and school-and-society relations. The main goal of this research is to study the effects of Globalization on the methods of teaching used by teachers in Ahvaz, Iran. The method used for the progress of this research was combined method (document analysis and field survey). thus, for cultivating the necessary data, we have used specially prepared (researcher-designed) questionnaires and also we have used document analysis over the acquired data. The statistical sample we have used here was consisting of 357 person randomly chosen from teachers of elementary school, middle school, and high school levels, and also from the principals of the three levels from whom teach or work in Ahvaz. Before acquisition, the volume of the sample have been estimated by the table proposed by Krejcie and Morgan and with the appropriate size with respect to the size of the corpus the sample have been selected. Analysis of the data, have been done in two levels of descriptive and deductive analysis, by SPSS software. Results shows that there is a meaningful difference between the existing teaching methods used by the teachers in Ahvaz and the ideal methods (i.e., the the methods used in international community, as the result of globalization), and moreover, the difference found in tools and accessories is more sensible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Teaching Methods
  • Tools and Accessories
  • Context
  • Globalization
آزاد، مهدی (1389). بررسی و طراحی دولت الکترونیک در بخش ستادی آموزش و پرورش. پایان نامه فوق لیسانس رشته‌ی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران.
خوش قدم خو، سید صدراله و موسوی، سید صاحب و شهابی، سیدروح اله و سبحانی‌نژاد، مهدی (1391). تبیین پیامدهای جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا. اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 8، شماره 2.
سازمند، بهاره (1384). تحلیل سازه انگارانه از هویت ملی در دوران جنگ تحمیلی، مجله مطالعات ملی، شماره 22، ص 35-70
ساعی، احمد (1387). جهانی شدن و رابطه آن با فقر. فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سوم شماره 1. ص‌ص 101-71.
سجادی، سید مهدی (1382). جهانی شدن و پیامدهای چالش برانگیز آن برای تعلیم و تربیت. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ی سوم، شماره 3 و 4، ص 113.
شاهی، سکینه (1386). بررسی ساختار ارتباطات سازمانی در آموزش عالی در مسیر جهانی شدن. پایان نامه دکتری رشته‌ی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
شاهی، سکینه؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ مهرعلیزاده، یداله (1387). ارتباطات گشوده آموزش عالی، ضرورت رویارویی با چالشهای جهانی شوندگی؛ مطالعه موردی دانشگاههای دولتی خوزستان. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی درآموزش عالی، شماره پنجاه، ص‌ص 45-19.
شایسته فر، عباس (1384). اثرات جهانی شدن بر برنامه درسی. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، گروه علوم تربیتی و روانشناسی.
شعبانی، حسن (1374). مهارتهای آموزشی و پرورشی. جلد 1، انتشارات سمت. تهران
شواخی، علیرضا؛ نادری، عزت ا... و عابدی، احمد (1386). مقایسه رویکرد یاددهی- یادگیری برعملکرد یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی، مجله دانشور رفتار، دوره 14 شماره 24 ص 53-64.
صائمی، حسین (1387). جهانی شدن و برنامه درسی در ایران. مجموعه مقاله‌های هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، جهانی شدن وبومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت ها، چاپ اول.ص 199.
صمدی، پروین و زارع، زینت (1394). تحلیلی بر فرصتها و چالشهای تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا. اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 11، شماره 4.
فتحی واجارگاه، کورش (1381). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین.
فتحی واجارگاه، کورش و ابراهیم زاده، عیسی و فرج اللهی، مهران و خشنودی فر، مهرنوش (1391). بین المللی سازی برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران، چالشها و راهبردها: دو فصلنامه علمی- پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم تربیتی. دوره ششم، شماره 2، پاییز و زمستان.
فرمهینی فراهانی، محسن (1382). بررسی دیدگاههای پست مدرنیسم با تأکید ‌بر اندیشه‌های فوکو ودریدا. دو ماهنامه علمی پژوهشی شاهد،دوره جدید. سال دهم. شماره 3. ص‌ص 68-51.
فرمهینی فراهانی، محسن (1389) پست مدرنیسم و تعلیم وتربیت. تهران: نشر آییژ.
مرتضوی، مرتضی؛ بشکار، سلطانعلی؛ مسگرانی، حمید؛ احمدی، غلامعلی و بخشعلی‌زاده، شهرناز (1390). مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 1در دانش‌آموزان پسر سال اول متوسط شهرستان باغملک. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اول، دوره‌ی ششم، شماره 1 و 2، ص 106 تا 124.
مرعشی، منصور؛ مهرعلیزاده، یدالله و طوسی، طلعت (1392). جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه درسی نظام آموزشی ایران. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ی ششم، سال 20-2، شماره‌ی 1، صص 74-51.
ملکی، حسن (1384). برنامهریزی درسی. مشهد: انتشارات پیام اندیشه.
مومنی مهموئی، حسین و کرمی، مرتضی (1386) کاربست رویکرد ساخت و ساز گرایی در آموزش. فصلنامه تخصصی پژوهش‌های تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره یازدهم. ص 154-131.
مهرعلی زاده، یداله و صالحی، ابراهیم (1383). آیا اصلاحات آموزشی ایران در جهت تحولات جهانی شدن است؟ آموزش عالی و توسعه پایدار. جلد دوم. انتشارات موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. ص 178-159.
مهرعلیزاده، یدالله و صفایی مقدم، مسعود (1387). بازتاب نظریه هی جهانی شدن بر برنامه درسی. مجموعه مقاله‌های هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصتها، چاپ اول.ص 39.
مهرعلیزاده، یداله (1383). جهانی شدن و نظام‌های آموزشی با تأکید ‌بر کشور ایران. اهواز: انتشارات رسش.
مهرعلیزاده، یداله (1384). جهانی شدن تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
میرکمالی، سیدمحمد (1382). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات یسطرون.
وزارت آموزش و پرورش (1389). سند تحول راهبردی.چشم انداز بیست ساله. مشهد: انتشارات آموزش و پرورش.
Aronowitz, S. & Giroux, H. (1999). Postmodern Education. published by the University of minnestota press. U.S.A.
Charlton, B G., & Andras, P. (2006). Globalization in science education: an evitable and beneficial trend. Medical Hypotheses. 66.
Datoo, A. (2009). Critical ethnography, local-global cultural dynamics and students identity respective from an urban school in Pakistan. Departmentof Integrated Studies in Education, McGill University. Montreal, Degree of Doctor of Philosophy. http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1309668441944~114.
Foucault, M. (1979). Discipline and punishment”: The Birth of The prision. Tr. A. Sheridan. New York: Vintage Books.
Foucault, M. (2011). The Government of Self and Others: Lectures at the Collège de France, 1982-1983. Available at: http://bmcr. brynmawr.edu/2011/2011-11-61.html (22/08/2012).
Kauchak, D. P. & Eggen, P. D. (2003). Learning and Teaching: Research Based Methods. Boston: Allyn and Bacon.
Kennedy, M. M. (2006). Knowledge and vision in teaching. Journal of Teaching Education, 57 (3), 205-211.
Leonard, J. Waks (2003). How Globalization Can Cause Fundamental Curriculum Change: Aa American Perspective© Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Journal of Educational Change 4:p383–418
Mushtaq, S. (2004). Globalization and Management Education in Developing Countries. http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/29020. html
Report of the AACSB International Globalization of Management (2011). Education Task Force Globalization Of Management Education: Changing International Structures, Adaptive Strategies, and the Impact on Institutions. Emerald Group Publishing Limited Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK.
Srikant, Misra. & Arti, Bajpai. (2010). Implications of Globalization on Education. viewed 8 september 2014. http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=1800740
Yeh, T. Henry (2005). Research on Postmodern Curriculum Part.Available at: https://www.academia.edu/4476259/ Research_on_ Postmodern_Curriculum.(07/02/20