نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: مطالعه حاضر در صدد آزمون مدل ارتباطی بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت‌اندیشی در بین مدیران مدارس ابتدایی می‌باشد.مواد و روش‌ها: نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد تشکیل می‌دادند که تعداد91 مدیر و 231 نفر از معلمان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌ها به وسیله‌ پرسش‌نامه رهبری معنوی فرای(2005) و پرسش‌نامه بهزیستی سازمانی(1393) و پرسش‌نامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی(1998) گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و lisrel و روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد.یافته‌های پژوهش : نشان داد که میزان بهزیستی سازمانی مدارس ابتدایی با رهبری معنوی و مثبت اندیشی رابطه‌ داشته است. به‌گونه‌ای که بهزیستی هم به صورت مستقیم(54/0=β) با رهبری معنوی و هم غیر مستقیم یعنی از طریق مثبت اندیشی(61/0=β) ارتباط دارد. برازش کلی مدل نشان داد که نسبت خی دو به روی درجه آزادی برابر 71/2 بود که بیانگر این است که برازش مدل موکداً تایید می‌گردد. نتیجه‌گیری: مدیران مدارس برای ایجاد فضای همراه با بهزیستی سازمانی سعی نمایند که ابتدا با ارائه‌ی چشم انداز مفیدو ایمان/ امید و تعهد سازمانی و برقراری ارتباط نوع دوستانه به معلمان و محیط کاری، موجبات هرچه بیش‌تر بهزیستی در مدارس را فراهم کنند. زیرا از این طریق می‌توانند هم دستیابی به اهداف والای آموزشی را تسهیل نمایند و هم موجب عملکرد و بازخورد آموزشی مناسب تری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Model communication structure spiritual leadership and organizational well-being by mediation of positive Thinking of school administrators of city of khoramabad

چکیده [English]

Objective: This study aimed to test the relation between spiritual leadership and organizational well-being is the mediation of positive thinking among elementary school principals.Materials and Methods: A descriptive study of correlation. The study population comprised all teachers and principals of primary schools in Khorramabad, the number of 91 managers and 231 teachers were chosen by simple random sampling. Data collected by questionnaire spiritual leadership Fry (2005) and organizational well-being questionnaire (1393) and a questionnaire on positive thinking and Vysnyky Ingram (1998) were collected. Data analysis using spss software and lisrel and statistical methods of structural equation modeling was conducted.Research findings:The findings of the research showed that primary schools with spiritual leadership and organizational well-being, positive thinking is involved. So that well-being, both directly (β =54/0) and indirectly with intellectual leadership that through positive thinking (β= 61/0) is relevant. The overall fit of the model showed that the ratio chi-square degrees of freedom equal to 71/2, which indicates that the model is confirmed emphatically.Conclusion: school administrators to create an atmosphere of well-being and organizational try first with the prospect Toolmaker faith / hope and commitment and communicating altruistic teachers and working environment, leading to the more well-being in schools to provide. Because it can facilitate the achievement of the goals of higher education and training leading to performance and feedback is good

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:
  • spiritual leadership
  • organizational well-being
  • positive thinking and elementary schools
حیدری، غلامحسین و غنایی، زیبا (1387). هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی بهزیستی اجتماعی. دو ماهنامه اندیشه و رفتار، دوره دوم، شماره 7. ص‌ص 40-31.
ساعتچی، محمود و عزیزپورشویی، علی اکبر (1384). طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی. مجله دانشور رفتار، شماره 11، ص‌ص 18-1.
صادقی‌فر، جمیل؛ فاضلی، معصومه؛ کرامت منش، فاطمه؛ تولیده، زهرا و موسوی، سید مسعود (1393). رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام‌نور ایلام. فصلنامه اخلاق زیستی، سال چهارم، شماره 12، ص‌ص 47-31.
صائمیان، آرزو (1391). بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه بهزیستی روانشناختی و رابطه آن با فرسودگی شغلی در بین کارکنان آتش نشانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، گروه روان‌شناسی.
ضیایی، محمد صادق؛ نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید (1387).  نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران. نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، صفحات 86-67.
طالقانی، غلامرضا؛ فیضی، کاوه؛ علیزاده، صابر؛ شریعتی، فرهاد و غفاری، علی (1392). بررسی تاثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام‌نور سنندج. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره دوم، ص‌ص 210-188.
علوی، سیدسلمان و جنتی‌فرد، فرشته (1388). بررسی سلامت روانی و فرسودگی شغلی در گروهی از بافندگان فرش، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، شماره 12، ص‌ص 98-87.
فرح بخش، سعید و ستار، آزیتا (1391). بررسی نقش کیفیت زندگی کاری در سلامت روانی مدیران مدارس شهر خرم آباد. مجله اصول بهداشت روانی، سال چهاردهم، شماره 3، ص‌ص 9-200.
فرح‌بخش، سعید و محمدی، طاهره (1394). بررسی نقش تعدیل‌گر بهزیستی سازمانی در رابطه با سبک رهبری تحولی و تعالی سازمان در مدارس متوسطه شهر خرم آباد. فصلنامه مدیریت و فرهنگ سازمانی. پذیرش و لی هنوز چاپ نشده است.
کویلیام، سوزان (1386). مثبتاندیشی و مثبتگرایی کاربردی، ترجمه فرید براتی و افسانه صادقی، انتشارات جوانه رشد، بی‌چا، تهران.
هاشمی، زهرا (1388). رابطه مثبتاندیشی و بهداشت روانی، پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
Avalio, B., & Gardner, L. (2005). Authentic leadership development: Grtting to the root of positive from of leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315-338
Connor, M. (2006). Assessment of resilience in the aftermath of trauma. J Clin Psychol. 67 (2), 46-9.
Dent, E. B., Higgins, E. M., & Wharff, D. M. (2005). Spirituality and leadership: An empirical review of definitions, distinctions and embeddedassumptions, The Leadership Quarterly, 625-653
Frisdiantara, Ch., & Sahertian (2012). The spiritual leadership dimension in relation to­other value based leadership in organization. International Journal of Humanities and Social Science. 2no.august: 290-248.
Fry, L. W., S. Vitucci, & Cedillo, M. (2005). "Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline." The Leadership Quarterly 16 (5), 835-862.
Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14, 862.
Furlong, Michele, P. S., & Oei, T. (2002). Changes To Automatic Thoughts And DysfunctionalAttitudes In Group CBT for Depression. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 30 (03), 351 – 360.
Gordeeva, T. O., & Osin, E. N. (2010). Positive thinking as a factor of academic achievement insenior school students .Moscow MV Lomonosov State Univ, Moscow 117234 (1), 24.
Gordeeva, T. O., & Osin, E. N. (2010). Positive thinking as a factor of academic achievement insenior school students. Moscow MV Lomonosov State Univ, Moscow 117234 (1), 24.
Ingram, Rick., Wisnicki, E., & Kathleen, S. (1988). Assessment of Positive Automatic Cognitio San Diego State University. Jornal of Consulting and Clinical Psychology, 56 (6), 898-902.
Kamal Uddin Sh. (1990). Believe the Miracles, Translated by M. Qrachh Daghee, 1rd ed. Tehran: Ohadi Publication, 97 (Persian).
Karademas, E. (2007). “Positive and negative aspects of well-being: Common and specificpredictors”. Personality and Individual Differences , 43, 277- 287.
Kets de Vries, M.F.R., Florent-Treacy, E. & Korotov, K. (2011). Psychodynamic issues in organizational leadership. INSEAD Working Paper, soon to be published provided by Elizabeth Florent-Treacy via email.
Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well- being: The empirical encoundter of two traditions. Journal of Personality andSocial Psychology, 82, 1007- 1022.
Kilts, J. M. (2007). Doing what matters: How to get results that make a difference-the revolutionary old-school approach. New York: Crown Business. Paperback – January 5, 2010.
Macleod, A. & Moore, R. (2000). Positive thinking revidited: Positive cognition, well-being and mental health. Clin Psychol. Psychother. 7, 1-10.
Polat, S. (2011). The level of faculty Members' Spiritual leadership (SL) QualitiesDwasplay According To Students in Faculty of Education, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2033-2041.
Reave, L. (2005), Spiritual values and practices related to leadershipeffectiveness, The Leadership Quarterly, 16, 655-687.
Rob, N. (2013). Promoting organizational well-being. A systems psychodynamic model. Executive MAThesis Wave.
Sancassiani, F., Campagna, M., Tuligi, F., Machado, S., Cantone, E., & Giovanni, C. M. (2015). Organizational wellbeing among workers in mental health serices: apilot study. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 11, 4-11
Seligman, M E P., Steen, T A, Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. American Psychologist, 60 (5), 410-421.
Sparks, K., Faragher, B., & Cooper, C. L. (2001). Well-being and occupational health in the 21st century workplace. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 74 (4), 489-509.
Torri, P., & Toniolo, E. (2010). Organizational wellbeing: Challenge and future foundation. G Ital med Lav Ergon. Jul-sep: 32 (3), 363-7.
Turnbull, J. K. & Arroba, T. (2005). Reading and Carrying: A framework for learning about emotion and emotionality in organizational systems as a core aspect of leadership development. Management Learning, 36 (3), 299-316.
Walker, MJ. (2006). The effects of nurses' practicing of the HeartTouch technique on perceived stress, spiritual well-being, and hardiness. Journal of Holistic Nurse, 24 (3), 164-75.
Wax, S. (2005). Spirituality at work, Jeff Solomon. Jeff Solomon. Series editor, good work progect Harvard university.