نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

ا
هدف از این نوشتار، بررسی نخبه‌گرایی (الیتیسم) در تعلیم و تربیت است. لذا در پی پاسخ به این سؤال است که زمینه اصلی بروز اندیشه نخبه‌گرایی چه بوده است؟ و تئوری پردازان نخبه‌گرایی چه تأثیری بر آموزش‌وپرورش داشته‌اند؟ به‌علاوه، آسیب‌های مبتلابه اندیشه نخبه‌گرا برای تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر که به روش تحلیلی انجام‌گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول؛ به بررسی تأثیرات نخبه‌گرایی در آموزش و پرورش و آموزش عالی پرداخته که تأکید بر آموزش فضیلت‌مدار، گسترش مدارس خاص و ارائه آموزش‌هایی کاملاً متفاوت برای تربیت رهبران و تربیت پیروان از آن جمله‌اند و در بخش دوم تلاش شده است تا آسیب‌های مبتلابه آموزش‌وپرورش به‌تبع نخبه‌گرایی مورد تحلیل قرار گیرد. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش بازاری شدن تعلیم و تربیت، گسترش نابرابری‌های آموزشی و کاهش توجه به رشته‌های علوم انسانی و هنر از جمله آسیب‌های نخبه‌گرایی در آموزش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

elitism in education

چکیده [English]

The aim of this paper was to study elitism in education. The main ground of manifestation of elitism, and the effects that theoreticians of elitism may have on this process were studied. Moreover, the bad effects of elitism on education was considered. The research was accomplished using an analytical method in two parts: at first, dealing with effects of the elitism in higher education with an emphasis on virtue based education, developing particular schools, and presenting totally different teachings for nurturing leaders and followers. In second part, we have tried to analyze the injures of education raised from elitism. Based on the research findings, some of the injures are marketized education, spreading of inequality in education, and decreasing in considering the Humanities and art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite
  • inequalities in education
  • marketization
ازغندی، علیرضا (1385). نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران: انتشارات قومس.
خرم‌رویی، سعید (1386). پیدایش و شکل‌گیری افکار نوین تعلیم و تربیت در ایران عصر مشروطیت. پایان‌نامه‌ی اخذ درجه‌ی دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز.
روشه، گی (1385). تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
سفارصفت، آزاده و قاسمی، فاطمه (1390). آسیب‌شناسی عدم گرایش جوانان به علوم انسانی، مجموعه مقالات سومین کنگره علوم انسانی؛ دانشگاه تهران.
کانل، ویلیام فراسر (1367). تاریخ آموزش‌وپرورش در قرن بیستم. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
گوتک، جرالد (1385). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک‌سرشت. تهران: انتشارات سمت.
گولد، جولیوس (1384). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات مازیار.
محمدبیگی، علی اعظم (1370). مدارس غیرانتفاعی و نقش آن در ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، فصلنامه‌ی تعلیم تربیت، 7 (23)، 195-210.
محمدی، محمود (1394). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سؤال‌های آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان دوره اول متوسطه سال 1393 بر اساس مدل‌های دو ارزشی نظریه پاسخ سؤال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
مکنزی، یان (1376). ایدئولوژی‌های سیاسی. ترجمه م، قاعد. تهران: نشر مرکز.
یاری قلی، بهبود (1392). بررسی فلسفه تأسیس مدارس غیرانتفاعی و سازگاریان از منظر عدالت تربیتی از نظر متخصصان با رویکرد هرمنوتیکی. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. 3 (2)،195-210.
Apple, M. (2012). Ideology and the Curriculum, 3rd edition. New York: Routledge Falmer.
Aronowitz, S. (2000). The knowledge factory: Dismantling the corporate university and creating true higher learning. Boston: Beacon Press.
Beister, F. C. (1996). Romantic aesthetics and politics, in: F. C. Beiser (Ed.). The Early Political Writings of the German Romantics. (New York: Cambridge University Press.
Binder, L. (1962). Iran, Political development in a changing Society. Berkeley, Calif: University of California press.
Bobbitt, F. (1924). How to Make A Curriculum (Boston: Houghton Mifflin, W. W. Charters, Curriculum Construction (New York: Arno Press, 1971), Chapters
Brule, E. (2004). Going to market: Neoliberalism and the social construction of the university student as an autonomous consumer. In M Reimer (ed.), Inside the corporate U: Women in the academy speak out. (255-281). Toronto: Sumach Press.
Dewey, J. (1988). Moral Principles in Education. New York: Houghton Mifflin Company.
Finney, R. L. (1922). Causes and Cures for the Social Unrest: An Appeal to the Middle Class (New York: Macmillan University). (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books.
Gardner, H. (2009). A multiplicity of intelligences. Scientific American, 9 (4), 18-23.
Gray, J. (2009). False Dawn: The delusions of global capitalism, granta books.
Giroux, H. A., & Giroux, S. S. (2004). Take back higher education: Race, youth, and the crisis of democracy in the post-civil rights era. New York: Palgrave Macmillan.
Hrvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.
Lee, J. J., & Rhoads, R. A., (2004). Faculty entrepreneurialism and the challenge undergraduate education at research universities. Research in Higher Education, 45 (7), 739- 760.
MacEwan, A. (2011). Neo-liberalism or democracy? Economic strategyEconomic Strategy, Markets, and Alternatives for the 21st Century. London: Zed.
McCarthy, C. (1998). The uses of culture. New York: Routledge
McCarthy, J., & Prudham, S. (2004). Neoliberal nature and the nature of neoliberalism. Geoforum, 35, 275-283.
Newson, J. A. (2004). Disrupting the student as consumer model: The new emancipatory project. International Relations, 18, 227-239.
Rhoades, G. (2006). The higher education we choose: A question of balance. The Review of Higher Education, 29 (3), 381-404.
Rhoades, G., & Slaughter, S. (2004). Academic capitalism, managed professionals, and supply-side higher education. Social Text, 51, 9-38
Rossiter, C. (1982). Conservatism. In D. Sills (Ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences (290–295). New York: Macmillan & Free Press.
Slaughter, S. (1998). Federal policy and supply-side institutional resource allocation at public research universities. The Review of Higher Education, 21 (3), 209-244.
Thompson, C. C. (2006). Unintended lessons: Plagiarism and the university. Teachers College Record. 108 (12), 2439-2449.