نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی درک اولیاء و معلمان از پدیده مشارکت و مداخله والدین در آموزشو پرورش فرزندان صورت گرفت.روش بررسی این پژوهش مدل آمیختهی اکتشافی است. میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) شهر کرمانشاه بود. جمعاً 200 نفر از معلمان و 210 نفر از والدین (110 نفر زن و 100 نفر مرد) از مناطق مختلف اقتصادی اجتماعی شهر کرمانشاه به عنوان نمونه آماری در بخش کمی تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی یک پروتکل مصاحبه نیمه ساخت یافته و در بخش کمّی پژوهش،پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مؤلفههای بخش کیفی و ادبیات پژوهشی بود که با روش تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. از دادههای حاصل از مصاحبه مقولههای چگونگی مشارکت در آموزش، نوع تعامل و تأثیرات روانی و اجتماعی مشارکت استخراج گردید. تقریباً هیچکدام از والدین تعمداً در فرایند آموزشی مداخله نکرده بودند و شواهدی از همفکری والدین جهت مشارکت گروهی مشاهده نشد.تحلیل‌ها نشان داد که اگرچه والدین از لحاظ نظری از اهمیت مشارکت والدین در آموزش فرزندانشان تا حدی آگاهند اما در عمل به دلایل مختلف چندان در این فرایند درگیر نیستند. والدین اذعان داشتند که ارتباط کمی با معلمان دارند و از مشکلات آموزش فرزندانشان آگاهی کافی ندارند. میزان مشارکت داوطلبانه آن‌ها در فرایند تحصیل فرزندانشان در سطح پایین بود و راهنمایی به فرزندانشان را در فرایند انجام تکالیف را نیز خیلی نادر گزارش کرده بودند. والدین در مقایسه با معلمان بیشتر خواهان تشویق فرزندانشان در انجام کارهای مدرسه بودند. در بین اولیاء مادران بیش از پدران دانش‌آموزان علاقمند به مسؤلیت‌پذیری در فرایند تحصیل فرزندانشان بودند. اما نوعی عدم تفاهم بین والدین و معلمان در چگونگی مداخله آموزشی وجود داشت. معلمان خیلی راغب نبودند که والدین در فرایند آموزش مداخله کنند. پژوهش حاضر توصیه می‌کند وقتی ابتکارات و برنامهها مبتنی بر روابط احترامآمیز و اعتماد بین کارکنان مدرسه و خانوادهها باشند در ایجاد و نگهداری پیوندهایی که پیشرفتتحصیلی دانشآموزان را حمایت میکند خیلی کارآمدتر خواهند بود. برقراری روابط مثبت با والدین و ارایه روش‌های عملی به موفقیت آموزشی فرزندانشان کمک می‌کند اما عناصر دیگر مانند بهبود بخشیدن به برنامه درسی و آموزش نیز ضروری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Concept of Participation and Involvement in Children's Education: A Reflection on Parents and Teachers’ Perception

نویسنده [English]

  • n shirbagi 1

چکیده [English]

This paper aims to study parents’ and teachers’ perception of the parent participation phenomenon in education. A mixed-methods sequential explanatory design was applied. Participants included 200 teachers and 210 parents who were selected viamulti-stage cluster sampling from different socio-economic regions of Kermanshah City. In order to collect data, initially some semi-structured interviews were held. Subsequently, based on highlighted components from interviews, a questionnaire was designed for gathering quantitative data. The validity and reliability measures of the questionnaire were confirmed via exploratory factor analysis and Cronbach’s Alpha. Factors representing quality and mechanisms of participation, types of interaction and psychological and social impacts of participation were derived from the interviews. The findings revealed that almost all of the parents had not been purposefully involved in the educational performance of their children and there was no evidence of parental cooperation as a group was surfaced. The findings indicated that although the parents to a large extent were aware of the importance of their involvement in their children’s education in practice they failed to engage in this activity for several reasons. The parents stated that they were rarely in touch with teachers and were not fully aware of their children’s learning difficulties. In addition the extent of parents’ voluntary participation in the education process of their children was not satisfactory and they rarely helped and guided their children with their homework. Furthermore, despite teachers, parents want that their children to be encouraged to do their school work. Also, unlike the children's fathers, their mothers were more interested in accepting responsibility for the education of their children. However, there is some kind of disagreement between teachers and parents on how to participate in educational affairs. Thus, teachers were unwilling to allow parents to be involved in the educational process. Finally, the findings revealed that in addition to the teachers and parents support as effective factors regarding the students’ habits of study and effort, the students' opinions should be taken into account and considered seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental involvement
  • involvement in the education of children
  • the association of parents and teachers
  • home and school
اسلاوین، رابرت (1385). روانشناسی تربیتی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات روان.
بازرگان، عباس (1387). مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته"رویکردهای متداول در علوم رفتاری".تهران:نشر دیدار.
تورانی، حیدر (1380). تعلیم و تربیت: مفهوم مشارکت و فرآیند آن در آموزش و پرورش کشور، رشد معلم، شماره 164، 21-20.
رضوی، عبدالحمید (1391). شوراهای انجمن اولیا و مربیان: واکاوی یک تجربه بعد از سه سال، خانواده و پژوهش، سال نهم شماره 1، 148-123.
عریضی، حمیدرضا و فراهانی، حجتاله (1386). روشهای کاربردی پژوهش در روانشناسی بالینی و مشاوره. تهران: نشر دانژه
گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ و گال، جویس (1386). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علومتربیتی و روانشناسی، ترجمه: احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، خسرو باقری، محمدحسین علامت ساز، محمدجعفر پاکسرشت، علی دلاور، علیرضا کیامنش، غلامرضا خوینژاد. تهران:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انتشارات سمت.
محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 2 مراحل و رویه‌های عملی در روش شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
Avvisati, F., Besbas, B., & Guyon, N. (2010). Parental Involvement in School: A Literature Review. Revue d' Economie Politique, 120 (5), 759-778.
Bakker, J., & Denessen, E. (2007). The Concept of Parent Involvement (Some Theoretical and Empirical Considerations), International Journal about Parent in Education, 1, 188-199.
Bouffard, S., & Weiss, H. (2008). Thinking Big: A New Framework for Family Involvement Policy, Practice, and Research. The Evaluation Exchange, 14 (2), 2-5.
Brew, A. (2001). Conception of research, A Phenomenographic study, In Malcolm Tight, (2004), The Rutledge Flamer Reader in Higher Education, 16-35.
Brown, D. W. (1996). Principals’ perceptions of community and staff development in shared decision-making. Journal of Research in Rural Education, 12 (1), 17-24.
Christenson, S. L., & Reschly, A. L. (2010). Handbook of school-family partnerships, Routledge: Madison Ave, New York.
Desforges, C., & Abouchaar, A. (2003). The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment: A Literature Review, Department of Education and Skills.University of Exeter, UK, ISBN:1841859990.
Edward, R. (2002). Children, Home & School (Regulation, Autonomy or Connection?). London and New York: Routledge Falmer Taylor & Francis Group.
Epstein, J. L. (1995). ‘School, family, community partnerships: caring for the children we share’, Phi Delta Kappan, 76 (9), 701–712.
Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van Voorhis, F. L. (2002). School, family, and community partnerships: Your handbook for action, second edition. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Fantuzzo, J. W., Davis, G. Y., & Ginsburg, M. D. (1995). Effects of parent involvement in isolation or in combination with peer tutoring on student self-concept and mathematics achievement. Journal of Educational Psychology, 87 (2), 272-281.
Feuerstein, A. (2000). School characteristics and parent involvement: influences on participation in childern’s school. Journal of Educational Research, 94 (1), 29-39.
Flynn, G. & Nolan, B. (2008). What Do School Principals Think about Current School-Family Relationship? NASSP Bulletin, 92 (3), 173-190.
Green, C. L., Walker, J. M. T., Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. (2007). Parents’ motivations for involvement in children’s education: An empirical test of a theoretical model of parental involvement. Journal of Educational Psychology, 99, 532–544.
Hallam, S. & Rogers, L. (2008). Improving Behavior and Attendance at School. Open University Press.
Henderson, A., & Mapp, K. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement. Austin: Southwest Educational Development Laboratory.
Hiatt-Michael, D. B. (2005). Promising Practices for Family Involvement in Schooling across the Continents. (Ed) Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Hoover-Dempsey, K.V. & Sandler, H.M. (1995). Parental involvement in children’s education: Why does it make a difference? Teachers College Record, 97 (2), 310-331.
Hoover-Dempsey, K.V. & Sandler, H.M. (1997).Why Do Parents Become Involved in Their Children’s Education? Review of Educational Research, 67 (1), 3-42.
Hornby, G. (2011).Parental Involvement in Childhood Education, Building Effective School-Family Partnerships: Springer New York
Jeynes, H. W. (2007). The Relationship between Parental Involvement and Urban Secondary School Student Academic Achievement: A Meta analysis. Urban Education, 42 (1), 82-110
Liu, F., Algina, J., Cavanaugh, C., Dawson, K. & Black, E. (2010). The Validation of One Parental Involvement Measurement in Virtual Schooling, Journal of Interactive Online Learning, 9 (2), 105-132
Padgett, R. (2006). Best ways to involve parents. Education Digest:Essential Readings Condensed of Quick Review, 72 (3), 44-45.
Petersen, G. J. (1997). Looking at the big picture: School administrators and violence eduction. Journal of School Leadership, 7 (5), 456-479
Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.
Sanders, M. G. & Epstein, J. L. (1998). International Perspectives on School-Family-Community Partnerships Special Issue: Childhood Education, 74: 6.
Simon, B. S. (2004). High school outreach and family involvement. Social Psychology of Education, 7, 185-209.
Singh, K., Bickley, P. G., Trivette, P., Keith, T. Z., Keith, P. B. & Anderson, E. (1995). The effects of four components of parental involvement on eighth-grade student achievement. School Psychology Review, 24, 299-317.
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Sleegers, P. (2007). Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships, International Journal about Parents in Education,1 (2)45-52.
Storer, J. H. (1995). Increasing parent and community involvement in schools: The importance of educators’ beliefs. Community Education Journal, 22 (2), 16-20.