نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند

2 عضو هیات علمی

چکیده

اضطراب ناشی از ورود به محیط کلاس و مدرسه همراه با کم­تجربگی، معلمان تازه­کار را در سال‏های اولیه کارشان گاهی تا سرحد ترک شغل تحت فشار قرار می‏دهد. یکی از سخت‏ترین وجوه کار معلم تازه‏کار، رابطه وی با والدین است. در رابطه با مسئله فوق، این پژوهش درصدد است به دو سوال پاسخ دهد: 1. مهم­ترین انتظارات معلمان تازه­کار از والدین چیست؟ 2. آیا نیازهای شناخته شده، اندازه­گیری معنادار و قابل قبولی از متغیر نیازهای مرتبط با والدین به عمل آورده است؟ برای پاسخ­دهی دقیق به سوالات پژوهش، از روش آمیخته­ی اکتشافی استفاده شده است. بر اساس روش تحقیق، ابتدا و در قسمت کیفی با 20 نفر از خبرگان آموزشی مصاحبه شد و سپس بر مبنای یافته‏های کیفی، پرسشنامه محقق‏ساخته شامل 13 سوال تدوین گشت. جامعه این پژوهش شامل تمامی معلمان تازه­کار شهر تهران است (که حداکثر سه سال سابقه­ی خدمت در کسوت معملی داشته­اند) که تعداد آنها 6400 نفر است. از این میان، تعداد 447 پرسش­نامه، با استفاده از روش نمونه­گیری «در دسترس» در اختیار معلمان قرار گرفت که از این تعداد 371 عدد دریافت گردید. بررسی مهم­ترین نیازها و انتظارات معلمان تازه­کار در ارتباط با والدین نشان می­دهد که پیگیری والدین از وضعیت دانش­آموزان، قدردانی نسبت به زحمات معلم و دادن اطلاعات مورد نیاز درباره­ی ویژگی­های دانش آموزان به معلم تازه­کار، مهم­ترین انتظارات و نیازهای معلمان می­باشند. استفاده از نظرات والدین در اداره­ی کلاس و نیز هماهنگی روش­های آموزشی والدین با روش معلم، نیازهایی با کمترین رتبه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Expectations of novice teacher about parents, Results of mixed method research at primary school in Tehran City

چکیده [English]

This paper focuses on one of the basic components of supervisiory needs of begining teachers about partners. The aim of this study was the "assessing needs of novice teachers about parents at primary schools in Tehran". In this study an exploratory mixed method was applied to assess the needs of novice teachers. At qualitative stage, using purposeful sampling and semi-structured interview, 20 interviews with experts in education were conducted. A questionnaire was developed based on 16 indicators identified in interviews and in relevant literature. The questionnaire included 13 questions that asked for the respondents' views. Using "Available Sampling" method, 447 questionnaires were distributed to the teachers – 97 via e-mail and 350 by the researcher’s direct contact. 371 questionnaires were collected. The finding identified main important need and prospect of novice teachers to be lack of parents' follow-up and care of their children. Additionally, teachers expect parents not to interfere in their work. The findings agree with other reliable studies in related areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novice teacher
  • Primary Schools
  • Expectation
  • parent
ایمان، محمد‌تقی ایمان و نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. مجله عیار پژوهش در علوم انسانی، پاییز و زمستان 1390، سال سوم - شماره 6، صص: 44-15.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه­ای بر روش­های کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران، انتشارات دیدار.
رضایی، منیژه (1387). بررسی مشکلات حرفه­ای معلمان تازه­کار و مقایسة آن با سایر معلمان. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1387). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی سامانی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری، محمدحسین علامت‏ساز، محمدجعفر پاک سرشت، علی دلاور، علیرضا کیامنش و غلامرضا خویی‏نژاد (1387). جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری سمت.
Fiestritzer, C. E. (1996). Profile of teacher in the U.S. Washington DC. National center for Educational Information.
Friday, E., & Friday, S. S. (2002). Formal mentoring: Is there a strategic fit? Management Decision, 40 (2), 152-157.
Gordon, S., & Maxey, S. (2000). How to help beginning teachers succeed. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Grimm H. E. (1992). Conception of mentoring held by administrators, mentors, and beginning teacher. Dissertation for the degree doctor of philosophy in graduate school of the Ohio state university. The Ohio state university.
Ingersoll, R. M., & Smith, T. (2003). The wrong solution to the teacher shortage. Educational Leadership, 60 (8), 30-33.
Johnson, S. & Birkeland, S. (2003). Pursuing a sense of success: New teachers explain their career decisions. American Educational Research Journal, 40 (3), 581-617.
Kazin - Boyce, M. (2014). Portraits of Novice Teacher Learning With Mentors in Urban Schools. A Dissertation Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy In Education. The University Of Rhode Island And Rhode Island College.
Kyriacoua, C. & Kunc, R. (2007). Beginning teachers’ expectations of teaching. Teaching and Teacher Education, 23 (8), 1246-1257.
Randall, M. (2010). Advice for the First 3 Years. Teaching Music, 17, 36-38.
Roehrig, A. D., Bohn, C. M., Turner, J. E., & Pressley, M. (2008). Mentoring beginning primary teachers for exemplary teaching practices. Teaching and Teacher Education, 24, 684-702.
Romatowski, J. A., Dorminey, J. J., & Van Voorhees, B. (1989). Teacher induction programs: A report. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 316 525).
Roselli, F. J., Pizza J. A., McKenna D. L., & Hauenstein, J. J. (2013). A Mentoring Handbook for the Novice Teacher and the Mentor Teacher. Toms River regional schools. Available from: http:// www.trschools.com/staffresources/docs/mentor_handbook_2014-2015.pdf
Ryan, K. (1986). The induction of new teachers. Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
Stewart, S. M. (2004). Identifying Quality Mentoring: Five areas of support essential to candidates and novices in field experiences. Unpublished Ed. D., University of Cincinnati, United States-Ohio.
Sullivan, S. & Glanz, J. (2005). Supervision that improves teaching: Strategies and techniques (2nd.). California: Corwin Press.
Zewe, S. (2000). Beginning Teacher Induction: A Review of the Literature. American Association of Colleges for Teacher Education, Washington, DC.