نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان

2  دانشجو دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان زاهدان و انتخاب بهترین راهبرد برای عملکرد بهتر این دانشگاه می‌باشد. با مطالعه محیط داخلی و خارجی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مراکز شناسایی شدند. با استفاده از این عوامل راهبردی ماتریس SWOT تشکیل و راهبردهای مناسب برای توسعه و عملکرد بهتر مراکز تدوین گردیده است. به منظور تعیین اولویت راهبردهای پیشنهادی و انتخاب بهترین راهبرد تلفیقی از مدل SWOT و ANP استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده راهبرد‌های ST با وزن 399/0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده‌اند. راهبردهای WT، WO، SO به ترتیب با وزن‌های 324/0 و 131/0 و 123/0 اولویت‌های دوم، سوم و چهارم می‌باشند؛ بنابراین، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان زاهدان باید بر روی راهبردهای ST (با وزن 399/0 به عنوان اولویت اول) تمرکز نماید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pathology of the University of Applied Science and Technology by using the analysis of ANP and SWOT and Selection of an appropriate strategy (The case studies: the Applied Science and Technology of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Sh. Mohammadi 1
  • E. Parvin 2
  • S Ghiasi 3
  • O Khorasani 4

چکیده [English]

The purpose of this study was recognition of the strengths, weaknesses, threats and opportunities of Applied Science University of Zahedan and selection of the best strategy to improve the operation of this university. By studying the internal and external environment of the university, the most important strengths, weaknesses, opportunities, and threats of these Applied Science Centers were identified. By using these strategic factors, the SWOT matrix was formed and the appropriate strategies were codified in order to improve the operation. To determine the priority of suggested strategies and choosing the best integrated strategy, the SWOT model and ANP model were used. Based on the results the highest priority was given to ST strategy with a weight of 0.324. The second, third and fourth priorities were given to WT (weight 0.324) strategy, WO (0.131) strategy, SO (0.123) strategy. Therefore, the Applied Science University of Zahedan should concentrate on ST (0.399) strategy, as the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Applied science and Technology University
  • pathology
  • the process of network analysis
اجتهادی، مصطفی و داوودی، رسول (1386). آسیب‌شناسی ساختار نظام آموزش عالی در اجرای برنامه‌های 5 ساله توسعه بخش آموزش عالی به منظور ارائه راهبردهای مناسب. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 15، 24-1.
آقازاده، هاشم (1383). تفاوت برنامه‌‌های استراتژیک در سازمان‌ها. مجله تدبیر، 15 (147). 59-43.
آقاسی‌زاده، فتح الله (1383). اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی؛ الزامات و راه‌کارها. مجموعه مقالات اولین همایش آموزش کشاورزی، آبان 83، تهران.
الوانی، سید مهدی (1379). موانع ساختاری اجرای برنامه‌های توسعه در ایران. مدیریت و توسعه، شماره 6. 23-1.
الوانی، سید مهدی؛ پورسید، بهزاد و هادی پیکانی، مهربان (1387). مروری بر مدل‌های خط‌مشی‌گذاری در نظام آموزش عالی. هفتهنامه جامع علمی کاربردی. ص 77.
انصاری، مریم؛ رحیمی، علیرضا؛ یارمحمدیان، محمدحسین و یعقوبی، مریم (1388). تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت سلامت، 2 (36). 33.
برنامه راهبردی 5 ساله استان فارس (1388). اداره کل تربیت‌بدنی استان فارس، برنامه راهبردی 1393-1389.
پیرس، جان و رابینسون، ریچارد (1388). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه: سهراب خلیلی، چاپ پنجم، تهران: دانش‌پژوه.
حیدری عبدی، احمد (1382). بررسی اهداف و عملکرد برنامه توسعه آموزش عالی در ایران. تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
دیوید، فرد. آر (1389). مدیریت استراتژیک. ترجمه: پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ اول.
سعدی، حشمت‌الله و لطیفی، سمیه (1388). آسیب شناسی آموزش کشاورزی در مراکز کار و دانش و فنی و حرفه‌ای استان همدان، طرح پژوهشی جهاد کشاورزی همدان.
شریعت‌زاده، مهدی؛ چیذری، محمد و نوروزی، امید (1383). انطباق و سازگاری دو جانبه بین نظام آموزش متوسطه کشاورزی و توقعاتبازار کار، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1 (4). 55.
صالحی، محمد و قربانی‌آهنگر کلایی، علی‌اصغر (1388). بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهایبیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 21. 118-99.
صمدی، منصور و فاخر، اسلام (1388). برنامهریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنیک AHP. دانشور رفتار، دوره 16، شماره 35: 69-82.
طبیبی، سیدجمال‌الدین و مالکی، محمدرضا (1384). برنامه‌ریزی استراتژیک. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.
طبیبی، سیدجمال‌الدین (1389). ارائه الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک برای نظام آموزش عالی ایران. آموزش عالی، دوره جدید، 3 (9). 61-47.
علی‌احمدی، علیرضا؛ فتح اللهی، مهدی و تاج‌الدین، ایرج (1386). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک: رویکردها، پارادایمها، مکاتب، فرایندها، مدلها، تکنیک‌ها و ابزار. تهران: انتشارات تولید دانش.
غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا (1383). استراتژی اثربخش. چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان فرهنگی فرا.
فخیمی، فرزاد (1379). سازمان و مدیریت؛ وظایف و مسئولیتها. تهران: نشر هستان.
فیشانی، تیمور (1370). بررسی عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی استراتژیک در صنایع ملی شده تهویه مطبوع. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تهران.
کاووسی، طهماسب (1386). رابطه آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای با اشتغال در استان آذربایجان شرقی. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 1 (1)، 93-83.
مطهری‌نژاد، حسین و احمدی ده قطب‌الدینی، محمد (1386). تجزیه و تحلیل SWOT کارکردهای دانشگاه‌های ایران در عصرتکنولوژی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، شماره 16، 72-56.
هانگر، دیوید. جی و ویلن، توماس. ال (1381). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه: سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
هریسون، جفری و جان، کارون (1382). مدیریت استراتژیک. ترجمه: بهروز قاسمی، تهران: انتشارات میات.
Balamural, Krishna, Radha. Dugger, John. L. (1995). SWOT analysis: A management tool for initiating new programs in vocational schools. Journal of Vocational and Technical Education,12 (1).
Garner, R. (2005). SWOT Tactics: Basics for strategic planning. FBI Low Enforcement Bulletin, 74 (1), 9-17.
Chung, S. H., Lee, A. H. L., & Pearn, W. L. (2005). Analytic network process (ANP) approach for product mix planning in semiconductor fabricator, International Journal of Production Economics, 96, 15-36.
David, R. Fred. (2005). Strategic management: a competitive advantage approach, concepts and cases, Published by Prentice Hall.
Ghorchian, N., & Saalehi, M. (2004). Designing a model to institutionalize future studies in AzadUniversity, Danesh & Pazhuhesh dar Olum Tarbiati, 2 (2), 67-93.
Garcia-Melon, Monica., Javier Ferris-Onate, Jeronimo Aznar-Bellver, Pablo Aragonés-Beltran, & Rocio Poveda- Bautista (2008). Farmland appraisal based on the analytic network Process, Journal of Global Optimization, 42, 143-155.
Hill, T., & Westbrook, R. (2005). SWOT analysis: it's time for a product recall. Long Range planning, 30 (1), 46-52.
Kurttila, M.¸ Pesonen, M.¸ Kangas, J.¸ & Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process(AHP) in SWOT analysis a hybrid method and its application to a forest- certification case . Forest Policy and Economics, 41–52.
Lerner, A. (1999). A strategic planning primer for higher education, college of administration and economics. California state university, http://aafag.kfupm.edu.sa.
Montclair state university strategic plan. (2009). Strategic plan, Unit department of exercise science & physical education (ESPE). UE to provost April, 30.
Policastro, M. (2000). Introduction to strategic planning: Avaliable at://www.sbu.gov.
Skilbeck, M. (2003). Facing university challenges: an IFUT view: www.infut.ie.
Saaty, T. L. (1990). The Analytic hierarchy process. McGraw- Hill, Newyork. European Journal of Operational Research, 48, 9-26.
Saaty, L. T. (2004). An analytical hierarchy and network processes approach for the measurement in tangible criteria and for decision making; Multiple Criteria Decision, Analysis: State of The Art Surveys. Journal of Systems Science and Systems Engineering, Volume 13 (1), 1–35.
Thanos, K. (2009). Strategic planning in university Athletic departments in the United Kingdom. The Sport Journal, Spring 12 (2).