نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شاهد

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی تطبیقی
مبحث وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر، و استنتاج دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت به
انجام رسیده است. برای رسیدن به هدف فوق، چهار سؤال پژوهشی به این شرح صورت
بندی شده است: الف)نوآوری‌های فارابی در مبحث وجود
در فلسفه اسلامی چه می‌باشند؟ ب) نوآوری‌های هایدگر در مبحث وجود، در فلسفه غرب چه
می­باشند؟ ج)
وجوه اشتراک و افتراق وجود
شناسی از دیدگاه فارابی و هایدگر چه می‌باشند؟ د)
دلالت‌های
تربیتی وجود شناسی از دیدگاه فارابی و هایدگر چه می‌باشند؟ روش‌های مورداستفاده در
تحقیق حاضر شامل روش توصیفی
تحلیلی (تحلیل تطبیقی)، و استنتاجی می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که
وجه اشتراک اصلی فارابی و هایدگر، در مبحث وجودشناسی بازگشت به «وجود» به‌جای
موجود در فلسفه می‌باشد. البته برای فارابی، وجود سلسله مراتبی و ارزش‌مدار می­باشد.
همچنین تعلیم و تربیت برای هر دو فیلسوف، راه رسیدن به وجود است. البته برای
فارابی، وجود درنهایت، وجود واجب (باری‌تعالی) می‌باشد درحالی‌که هایدگر به وجود
خود اهمیت می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparison of Farabi’s and Heidegger views concerning being and implications for education

نویسنده [English]

  • M.H. Mirzamohammadi

چکیده [English]

This research was an attempt at comparing Farabi’s
and Heidegger’s views on being and their implications for education.
Based on the research
objective
, four research
questions were
formulated
as follows: What are Farabi's innovations in the interpretation of Being in
Islamic philosophy? What are Heidegger's innovations in the analysis of Being
in western philosophy? What are the commonalities of and differences between
the views of these thinkers regarding being? What are the implications of the
results of this comparison for education? The methodology used was
descriptive – analytic
(comparative analysis) and deductive.
The findings show that the
main commonality of Farabi’s and Heidegger’s points of views about Being is
return to Being (existence) as against existents. Of course, for Farabi, Being
is hierarchical and value – laden. Also education for both Farabi and Heidegger
comsists in the realization of Being. Of course, for Farabi, the ultimate Being
is God's being, whereas for Heidegger it is the ‘self’ that is considered
important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • being
  • philosophy
  • Education
  • Farabi
  • Heidegger
ابوترابی، رزیتا؛ جاویدی‌ کلاته‌ جعفرآبادی، طاهره؛ شعبانی ورکی، بختیار و مسعودی، جهانگیر (1393). «نقد و توسعه دلالت‌های تربیتی در جهان هستی از نظر هایدگر»، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، سال چهارم، شماره 2، (94 – 69).
ارسطو (1389). متافیزیک، ترجمه شرف‌الدین خراسانی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ پنجم.
پورحسن، قاسم (1393). «فارابی و نظریه تمایز وجود از ماهیت»، فصلنامه تاریخ فلسفه، سال پنجم، شماره سوم، (90–63).
فارابی، ابونصر (1387) مجموعه رسائل فارابی، ترجمه سعید رحیمیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول .
میرزامحمدی، محمدحسن (1393، الف) مقدمهای بر روش شناسی پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات اییژ.
میرزامحمدی، محمدحسن (1393، ب). فلسفه تربیتی فارابی، تهران: انتشارات دانشگاه شاهد.
میرزامحمدی، محمدحسن (1392). "مبادی و غایات فلسفه فارابی و دلالت‌های آن در اهداف تعلیم و تربیت اسلامی"، فصل نامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 9، شماره 1، شماره پیاپی 33، (155-133).
نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (1387). نگاهی به نگرش‌های فلسفی سده بیستم، تهران: کتابخانه طهوری.
هایدگر، مارتین (1389). هستی و زمان، ترجمه عبد الکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
الفارابی، ابونصر (1990). کتاب الحروف، تحقیق محسن مهدی، بیروت: دارالمشرق.
الفارابی، ابونصر (1996). فصوص الحکمه، تحقیق محمدامین الخانجی، مصر: مطبعه السعاده.
الفارابی، ابونصر (1371). تعلیقات، تحقیق جعفر ال یاسین، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
الفارابی، ابونصر (1325 ق). رساله زینون الکبیر الیونانی، تحقیق محمدامین الخانجی، مصر: مطبعه السعاده.
الفارابی، ابونصر (1991) آراء اهل المدینه الفاضلة، تحقیق البید نصری نادر، بیروت: دارالمشرق.
الفارابی، ابونصر (1405 ق). الجمع بین الرای الحکیمین، تحقیق البیر نصری نادر، بیروت: دارالمشرق.
الفارابی، ابونصر (1964). السیاسـۀالمدنیه، تحقیق فوزی متری نجار، بیروت: مطبع الکاثولیکیه.
Boudouris, K. J. (1989). Ionian philosophy, International association For Greek Philosophy. Athens, Greece.
Brook, A. (2009). “The potentiality of authenticity in becoming a teacher”, in the Exploring Education through Phenomenology,
United Kingdom Wiley-Black well.p.p. 53 – 65.
Heiddeger, M. (1956). What is Philosophy, TR. By William Kluback and Jean T.wilde, London: Vision press.
Heiddeger, M. (1990). An Introduction to metaphysics, TR. By Ralph Manheim, New Haven and London: Yale university Press.
Given, L. M. (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (Ed), London: Sage.