نوع مقاله : مروری(کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

2 استاد، دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد بین الملل قشم

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت‌ها و تشابهات سیستم پذیرش دکتری دانشگاه‌های برتر و ایران از سه جنبه هدف، ویژگی‌های مطلوب و الزامات ورود است. بدین منظور از روش پژوهش توصیفی-تطبیقی استفاده شد. سه دانشگاه برتر دنیا-هاروارد، استنفورد و کمبریج- بر اساس رتبه‌بندی شانگهایی به همراه سیستم پذیرش دکتری در ایران بررسی شدند. جهت گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، اینترنت و درگاه دانشگاه‌های مربوطه و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از الگوی بردی[1] استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مهم‌ترین هدف سیستم پذیرش دانشگاه‌های برتر و ایران شناسایی شایسته‌ترین و بااستعدادترین داوطلبان است، هرچند که تعدد اهداف سیستم پذیرش دکتری در ایران بیشتر از سیستم پذیرش دانشگاه‌های برتر است. در رابطه با ویژگی‌های مطلوب، همه سیستم‌های پذیرش از طیفی از مهارت‌ها، شایستگی‌ها و ویژگی‌های شناختی و غیر شناختی جهت غربال کردن داوطلبان استفاده می‌کنند، با این تفاوت که سیستم پذیرش نیمه‌متمرکز دکتری ایران توجه اندکی به ویژگی‌های غیر شناختی دارد. در رابطه با مقیاس‌های پذیرش یا الزامات ورود، سیستم پذیرش دکتری دانشگاه‌های برتر و ایران از معیارهای متعددی جهت ارزیابی ویژگی‌های شناختی و غیرشناختی استفاده می‌کند، اما تفاوت سیستم پذیرش دکتری دانشگاه‌های برتر با سیستم پذیرش نیمه‌متمرکز دکتری در ایران در کیفیت مقیاس‌های پذیرش-روایی، پایایی و مرتبط بودن- است و نه کمیت آن‌ها. در پایان، با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد‌های کاربردی جهت بهبود وضعیت سیستم پذیرش دکتری ایران ارائه شده است.[1]-  Beredy’s method or framework

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PhD admissions system in Iran and in top 3 universities: A comparative stud

نویسندگان [English]

  • Hatam Faraji Dehsorkhi 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • R Bghdadchi 3

1 Kharazmi University

2 kharazmi University

چکیده [English]

The present paper aims to investigate the
differences and similarities of the PhD
admissions systems in Iran and the leading universities in terms of objectives,
desired qualities as well as entry requirements. In doing so,
descriptive-comparative method was applied. Consulting with the Shanghai
Ranking, the graduate admissions systems of the top three universities, i.e.
Harvard University, Stanford University, and the University of Cambridge along
with the Iranian PhD admission system were examined. To gather data,
documentations and universities’ websites were examined. In addition, we
corresponded with the graduate admission office of each university. Beredy’s
method or framework was used to analyze data. Findings show: All graduate
admissions systems look for highly qualified applicants. Additionally, the Iranian
PhD system pursues other objectives as well. With regard to desired qualities,
all graduate admissions systems look for a wide range of academic and
non-academic qualities in the applicants. The Iranian PhD admissions system,
however, seems to take less account of non-cognitive qualities. With regard to
entry requirements, all graduate admissions systems utilize a variety of
measurements to screen out applicants, but the entry requirements used in the
Iranian PhD admissions system are flawed in terms of reliability, validity and
relevance. Finally, some implications are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graduate admissions system
  • objectives
  • desired qualities
  • entry requirements
آقازاده، احمد (1386). آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: سمت.
ایسنا (1391). آزمون متمرکز دکتری مانع از انتخاب گزینشی و سلیقه‌ای دانشجوی دکتری می‌شود.
ایسنا (1391). بیانیه جمعی از رؤسای دانشگاه‌های کشور در حمایت از آزمون نیمه متمرکز دکتری.
ایسنا (1391). چرا آزمون دکتری نیمه متمرکز شد؟
خدایی، ابراهیم؛ حاتمی، جواد و محمدی روزبهانی، کیانوش (1392). نگاهی به آزمون نیمه‌متمرکز دکتری تخصصی در ایران. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
عزلتی مقدم، فاطمه (1390). آسیب‌های آزمون دکترای متمرکز. سایت جمعیت توسعه علمی ایران.
مینایی، کامبیز (1389). آزمون دکتری و تصمیم وزارت علوم در نیمه‌متمرکز کردن آن. سایت خبری تابناک.
Bell, S. M., Blumstein, J., Brose, K., Carroll, A., Chang, J., Charles, J., Haswell, E.S., Michelitsch, M., Owens, J.C., Patil, C.K., Smith, R., Tupy, J., Walsh, E., & Ware, T. (2014). Defining success in graduate school. Biology Faculty Publications. Paper 46.
Bittlingmaier, B. H. (1977). Admissions criteria and success in two school psychology programs. Ph.D. dissertation. Fordham University.
Burmeister, J., McSpadden, E., Rakowski, J., Nalichowski, A., Yudelev, M., & Snyder, M. (2014). Correlation of admissions statistics to graduate student success in medical physics. Journal of Applied Clinical Medical Physics, 15 (1), 375-385.
Crosby, F. E., Dunn, J. D., Fallacarro, M. D., Jozwiak-Shields, C., & Maclsaac, A. M. (2003). Preadmission characteristics of advanced practice nursing students. Nurse Practitioner Education, 15 (9), 424-431.
Da Roza, A. E. (1988). The predictive validity of admissions criteria for academic success at Pacific Graduate School of Psychology. Ph.D. dissertation. University of San Francisco.
Dodge, L. & Derwin, E. B. (2008). Overcoming barriers of tradition through an effective new graduate admission policy. The Journal of Continuing Higher Education, 56 (2), 2-11.
Dunlap, K.M., Henley, H.C. & Fraser, M.W. (1998). The relationship between admissions criteria and academic performance in an MSW program. Journal of Social Work Education, 34 (3), 455-462.
Enright, M. K., & Gitomer, D. (1989). Toward a description of successful graduate students. Graduate Record Examinations Board Research Report GREB, No. 85-17R. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Fauber, R. L. (2006). Graduate admission in clinical psychology: Observations on the present and thoughts on the future. Clinical Psychology: Science and Practice, 13 (3), 227-234.
Feletti, G. I., Sanson-Fisher, W., & Vidler, M. (1985). Evaluating a new approach to electing medical students. Medical Education, 19, 276-284.
Fu, Y. (2012). The effectiveness of traditional admissions criteria in predicting college and graduate success for American and international students. Ph.D. dissertation. University of Arizona.
Hagedorn, L. S. & Nora, A. (1996). Rethinking admissions criteria in graduate and professional programs. New Directions for Institutional Research, 92, 31-44.
Handa, S., & Gordon, P. J. (1999). University admissions policy in a developing country: evidence from the University of the West Indies. Economics of Education Review, 18, 279-289.
Hollander, K. (2010). Quality assurance from the doctoral candidates’ and junior researchers’ perspective. In: Bitusikova, A. et al., quality assurance in higher education. Available at: www. Enqa.eu/pubs.lasso
Kehm, B. M. (2007). Quo Vadis doctoral education? New European approaches in the context of global changes. European Journal of Education, 42 (3), 307-319.
Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2007). Standardized tests predict graduate students’ success. Science, 315, 1080-1081.
Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2010). Facts and fiction in cognitive ability testing for admissions and hiring decisions. Current Directions in Psychological Science, 19 (6), 339-345.
Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., & Ones, D. S. (2001). A comprehensive meta-analysis of the predictive validity of the graduate record examination: implications for graduate student selection and performance. Psychological Bulletin, 127 (1), 162-181.
Kyllonen, P. C., Walters, A. M., & Kaufman, J. C. (2005). Non-cognitive constructs and their assessment in graduate education: A review. Educational Assessment, 10 (3), 153-184.
Lipschutz, S. S. (1993). Enhancing success in doctoral education, from policy to practice. New Directories for Institutional Research, 80, 69-80.
Littlepage, G. E., Bragg, D. M., & Rust, J. O. (1978). Relations between admissions criteria, academic performance, and professional performance. Teaching of Psychology, 5 (1), 16-20.
Nelson, K. W., Canada, R. M., & Lancaster, L. B. (2003). An investigation of nonacademic admission criteria for doctoral-level counselor education and similar professional programs. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 42, 3-13.
Nerad, M., & Heggelund, M. (2005). Forces and forms of change: doctoral education in the United States. Paper presented at the international conference on “forces and forms of change in doctoral education internationally”. University of Washington.
Saaty, T. L., France, J. W., & Valentine, K. R. (1991). Modeling the graduate business school admissions process. Socio-Econ. Plann. Sci., 25 (2), 155-162.
Sadlak, J. (2004). Doctoral studies and qualifications in Europe and the United States: Status and prospects. Studies on Higher Education. UNESCO.
Salvatori, P. (2001). Reliability and validity of admissions tools used to select students for the health professions. Advances in Health Sciences Education, 6, 159-175.
Schwartz, S. (2004). Fair admissions to higher education: Recommendations for good practice. Admissions to higher education review. Available at: www.admissions-review. org.uk
Senger, J., & Elster, R. (1974). Predicting the academic performance of graduate students: A review. Naval Postgraduate School, Monterey, California. Available at: http://hdl.handle.net/ 10945/29467.
The Quality Assurance Agency for Higher Education (2006). Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education, section 10: Admissions to higher education. Available at www.qaa.ac.uk.
The Quality Assurance Agency for Higher Education (2011). Doctoral degree characteristics. Available at: www.qaa.ac.uk
The Quality Assurance Agency for Higher Education (2013). UK quality code for higher education, part B: Assuring and enhancing academic quality, chapter B2: Recruitment and admissions to higher education. Available at www.qaa.ac.uk
UNESCO (2006). Research, knowledge economy and the feature of doctoral education.
Walpole, M. B., Burton, N. W., Kanyi, K., & Jakenthal, A. (2002). Selecting successful graduate students: In-depth interview with GRE users (GRE Board Research Report No. 99-11R). Princeton, NJ: ETS.
Weiner, O. D. (2013). How should we be selecting our graduate students? Molecular Biology of the Cell, 25, 429-430.
Willingham, W.W. (1973). Predicting success in graduate education. Educational Testing Service, Princeton, N.J.